6.2.2 Asiakaspalvelu 3 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan asiakaspalvelutilanteissa.

Opiskelija oppii soveltamaan oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa sekä toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia.

Opiskelija oppii luomaan, ylläpitämään ja kehittämään asiakassuhteita.

Opiskelija oppii myymään asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvelemaan erilaisia asiakkaita.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

 • hoitaa asiakaspalvelutilanteen
 • olla luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen
 • soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa
 • toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia.
 • ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet
 • luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita
 • myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja
 • kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita.
 • toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa
 • ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset
 • kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan
 • hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta
 • toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • käyttää työssään tietotekniikkaa apunaan.
Vaadittava edeltävä osaaminen/tutkinnon osa Perustustyöt (25 osp)
Runkovaiheen työt (50 osp)
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan teoria- ja työsaliopetuksena tai työssäoppimalla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan on mahdollista integroida äidinkielen valinnainen osa-alue (2 osp).
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään myös aiempaa osaamista.

Työelämätietoutta ja yhteistyötä työelämän eri toimijoiden kanssa kehitetään.

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Opiskelija tavoittelee yrittäjyystaitoja, kuten luotettavuutta, laatutietoisuutta, oma-aloitteisuutta sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyyttä.

Hän soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa ja toimii työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia.

Opiskelija ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet

Hän oppii, miten luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita sekä miten myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi