6.2.7 Pintakäsittely 2 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii tekemään työselostusten ja annettujen ohjeiden mukaan työkokonaisuutena rakennuksissa tehtäviä sisä- ja ulkomaalaustöitä sekä sisäpuolisia tasoitustöitä.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • käyttää sekä perinteisiä että nykyaikaisia teloja, siveltimiä ja harjoja
  • tehdä ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja valmistelut
  • irrottaa työn suoritusta haittaavia erilaisia rakennusosia ja poistaa maalaustyön valmistuttua työaikaiset suojaukset
  • asentaa paikoilleen työajaksi poistetut listoitukset ja muut rakennusosat
  • keskeisimmät maalaustöiden työsuojeluun liittyvät normit ja niistä aiheutuvat toimenpiteet
  • tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavat asiat, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa oppilaitoksen omilla työmailla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa maalaustyömaalla.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Tutkinnon osa voidaan integroida Yrityksessä toimiminen -valinnaisen tutkinnon osan yhteyteen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi