6.2.8 Talotekniikka 3 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii lukemaan LVIS-piirustuksia sekä tekemään työnaikaisia LVIS-asennustöitä.

Opiskelija oppii asentamaan rakenteisiin liittyvät LVIS-varaukset ja suojaputkitukset.

Opiskelija oppii asentamaan yksinkertaiset viemärilinjat, vesijohtolinjat ja sähkötöihin liittyvät kaapeloinnit ja rasiat tarkastettavaksi.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

 • suunnitella oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ottaen huomioon töihinsä liittyvät LVIS-työt
 • lukea LVIS-piirustuksia
 • tehdä työnaikaisia LVIS-asennustöitä
 • tehdä korjaustöihin liittyvät LVIS-varaukset ja suojaputkitukset
 • asentaa yksinkertaiset viemärilinjat tarkastettavaksi
 • asentaa yksinkertaiset taipuisat vesijohtolinjat tarkastettavaksi
 • asentaa sähkötöihin liittyvät kaapeloinnit ja rasiat tarkastettavaksi
 • huolehtia väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta sekä avustaa LVIS-asennustöissä
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa
 • ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset
 • kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta
 • toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kirijakso Perustustyöt (25 osp)
Runkovaiheentyöt (50 osp)
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan teoria- ja työsaliopetuksena tai työssäoppimalla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osan opinnoissa toimitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään myös aiempaa osaamista.

Työelämätietoutta ja yhteistyötä työelämän eri toimijoiden kanssa kehitetään.

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Kannustaminen yrittäjyyteen

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi