6.2.3 Kalusteasennus 2 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii asentamaan kalusteita, kuten keittiökalusteita sekä kostean ja kuivan tilan kalusteita.

Opiskelija oppii mitoittamaan kalusteasennukset. Opiskelija oppii asentaman kahvat ja kiinnikkeet. Opiskelija oppii ymmärtämään tehdaskoodit kalusteasennuksissa.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä niin, etteivät kalusteet vahingoitu, eikä tuotteissa pääse syntymään virhesahauksia
 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä sisävalmistusvaiheen töitä, kuten kalusteiden kannattimien asennukset ja asentaa kalusteet niihin, sekä
  tehdä kalusteasennustöihin liittyvät mittaustyöt
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää sisävalmistusvaiheessa käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset
 • käyttää sisävalmistusvaihetöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Vaadittava edeltävä osaaminen/tutkinnon osa
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan teoria- ja työsaliopetuksena tai työssäoppimalla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Tutkinnon osa voidaan integroida Yrityksessä toimiminen -valinnaisen tutkinnon osan yhteyteen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi