6.2.1 Huolto- ja muutostyöt 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee erilaisia sähköasennustekniikan huoltotöitä kiinteistökeskukseen, hakee sähköasennusvikoja ja muuttaa aiempia asennuksia.
Ammattitaitovaatimukset Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • osaa tehdä tarvittavia lisäyksiä ja muutoksia keskuksiin ohjeiden mukaisesti sekä tehdä keskusasennuksiin liittyvät merkinnät.
  • osaa tulkita kokoonpanopiirustuksia sekä keskusten kojeluetteloita sekä lisätä niihin työn aikana syntyneet mahdolliset muutokset
  • osaa lisätä asennuspiirustuksiin tarkastuksien tai työn tekemisen aikana ilmenneet muutokset
  • osaa tehdä keskusten komponenttien merkinnät asennuksia vastaaviksi ja tehdä tarvittavat korjaukset piirustuksiin
  • osaa huoltaa sähkölaitteen oikeita työmenetelmiä, työkaluja, tarvikkeita ja aineita käyttäen
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee osoittaa sähköalan perusosaamisen hallinta, että hänellä on valmiudet jakson suorittamiseen. Hänellä tulee olla voimassa sähköasennustöissä vaadittavat turvakortit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Lähiopetus, etäopiskelu, työssäoppiminen, verkko-opiskelu.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköiseen järjestelmään
 Vaihtoehtoiset suoritustavat Tpiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

-Työelämätaidot

 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Sisältyy opintokokonaisuuteen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi