4.2.1 Sähkölaitosasennukset ja verkot 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee valaistus- ja pistorasia-asennuksiin liittyviä asennuksia tekemiensä suunnitelmien ja piirustusten mukaisesti. Hän piirtää ja suunnittelee itse omat työharjoituksensa. Opiskelija tarkastaa itse tekemänsä harjoitustyöt, tekee tarkastusmittaukset ja laatii niistä pöytäkirjat. Hän opettelee teollisuuden moottoriasennukset ja moottorin ohjaukset, sekä piirtää asennuksissa tarvittavat piirikaaviot.

 • tekee työmaadoitukset ja käyttöönottotarkastukset työturvallisuusmääräyksien mukaisesti
 • tutustuu eri voimalaitostyyppeihin ja niiden ympäristövaikutuksiin
 • oppii sähköenergian siirron periaatteet ja muunto- ja kytkinasemien toimintaperiaatteet
 • tekee pylväsrakenne- ja ilmajohtoasennuksia ja mitoittaa rakenteet ja asennuskorkeudet
 • valitsee eri maakaapelityypeille oikeat jatkokset ja päätteet
Ammattitaitovaatimukset Koulutuksen järjestäjän määrittelemät ammattitaitovaatimukset

Sähkön tuotanto ja siirto
Opiskelija:

 • tietää, kuinka sähkön tuotannon on toteutettu Suomessa ja mitä eri voimalaitostyyppejä siinä käytetään
 • tietää valtakunnallisen sähkönjakelun periaatteen ja eri siirto- ja jakelujännitteet
 • tietää sähkön siirto- ja jakeluverkoissa käytettävät pääkomponentit
 • osaa selvittää sähkön siirron voimalaitokselta kuluttajalle
 • Sähköpiirustusten, sähköselityksen, asennus- ja käyttöohjeiden hallinta ja käyttö

Pienjänniteverkostoasennustyöt (<1kV)
Opiskelija:

 • tuntee pienjänniteilmajohtoverkon rakenteet ja hallitsee suojavälineiden käytön
 • tuntee pylväsluokat ja pylväässä olevat merkinnät (esim varoitusnauhat, johtolähdöt, jakoraja, takasyöttö, yhteiskäyttö)
 • tietää työskentelyn kreosoolipylväissä suojauksineen ja pylväiden käsittelyn
 • tietää pylvään pystyttämisen eri maaperään ja tietää siinä käytettävät komponentit
 • tietää miten kalliopylväs pystytetään ja tietää siinä käytettävät komponentit
 • osaa asentaa harusvaijerin ja haruslimpun
 • osaa asentaa linja- ja päätemaadoituksen pylväälle
 • osaa asentaa pylvääseen erilaiset koukut ja kannattimet
 • tietää johdon pylvääseen vetämiseen liittyvät asiat kuten vetorullat, vetonarun ja johdonvetokoneen
 • osaa kiristää AMKA- johtimen ja asentaa johdon ripustimelle tai koukulle
 • osaa päättää eri poikkipintaiset AMKA- johtimet päätepitimillä
 • osaa tehdä jatkoksen ja haaroituksen AMKA- johtoon
 • osaa johtomerkinnät ja asentaa yhteiskäyttönauhan
 • osaa asentaa katu- tai pihavalaisimen pylvääseen
 • osaa asentaa rakennuksen liittymisjohdon pylvääseen ja kytkeä sen ilmajohtoon
 • tietää maakaapeliojalle asetetut vaatimukset ja osaa asentaa tai valvoa maakaapelin asentamisen ojaan
 • tuntee eri 0,4 kV maakaapelityypit
 • tietää oja-asennuksessa käytettävät putkirakenteet ja osaa vetää maakaapelin putkeen
 • osaa merkitä maakaapeliojan varoitusnauhalla ja tietää maakaapeliojan täyttöön soveltuvan maaaineksen ja osaa valvoa kaapeliojan täytön
 • hallitsee maadoituselektrodin asentamisen kaapeliojaan
 • tuntee kaapelisuojat (kourut yms)
 • tuntee maakaapelin auraukseen liittyviä määräyksiä
 • osaa tehdä pienjännitemaakaapelin päätteen ja jatkoksen valmistajan ohjeiden mukaan
 • osaa mittauksin todeta maakaapelin kuntoisuuden
 • osaa lukea asemapiirustusta tai maakaapelikarttaa ja tehdä tarvittavat muutokset siihen sekä merkitä
 • maakaapeleiden asennusreitit standardin vaatimusten mukaisesti
 • osaa tehdä tarvittavat kaapelimerkinnät
 • osaa tehdä käyttöönottotarkastuksen alle 1000 V:n ilmajohto- ja maakaapeliverkkoon
 • Kaikkia yllämainittuja keskeisiä sisältöjä koskeva:
 • osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee osoittaa sähköalan perusosaamisen hallinta, että hänellä on valmiudet jakson suorittamiseen. Hänellä tulee olla voimassa sähköasennustöissä vaadittavat turvakortit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3.vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Lähiopetus, etäopiskelu, työssäoppiminen, verkko-opiskelu.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköiseen järjestelmään.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Ei ole
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa suoritetaan laitevalmistajien järjestämiä koulutu

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminenksia.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Sisältyy tutkinnon osaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi