4.3.2 Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee valaistus- ja pistorasia-asennuksiin liittyviä asennuksia tekemiensä suunnitelmien ja piirustusten mukaisesti. Hän piirtää ja suunnittelee itse omat työharjoituksensa. Opiskelija tarkastaa itse tekemänsä harjoitustyöt, tekee tarkastusmittaukset ja laatii niistä pöytäkirjat. Hän opettelee teollisuuden moottoriasennukset ja moottorin ohjaukset sekä piirtää asennuksissa tarvittavat automaation piirikaaviot.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

SÄHKÖASENNUSTEKNISET TYÖT
Sähkö- ja automaatioasennusten työsuunnitelmien käyttö ja soveltaminen
Opiskelija

 • osaa käyttää asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita ja ymmärtää niiden tärkeyden ja merkityksen asennustyön, asennusten ja laitteiden käytön ja elinkaaren kannalta.
 • kerää dokumentit talteen ja luovuttaa ne asiakkaalle työn valmistuessa.
 • osaa selvittää asennuskohteen dokumenteista tilaluokat, laitteiden kotelointiluokat ja asennuspaikat
 • osaa huomioida mekaanisen ja sähköisen suojauksen vaatimukset asennuksia tehdessään
 • osaa määritellä työssä tarvittavat telineet ja nostolaitteet työturvallisuuslain vaatimusten mukaan, sekä varata ja käyttää asennustyössä tarvittavat työ- ja suojeluvälineet.

Putkitus-, johdotus- ja kalustustyöt
Opiskelija

 • osaa valita yleisimmät asennusjohtimet ja -kaapelit, sekä tietää niiden rakenteet, sallitut vetolujuudet, taivutussäteet sekä asennuslämpötilat.
 • osaa asentaa sähkö- ja automaatiopiirustuksissa määritellyt kaapelireitit
 • osaa asentaa ja kiinnittää kaapelit suunnitelmien mukaisesti kaapelireiteille.
 • osaa ottaa huomioon asennustöitä tehdessään taloudellisuuden ja asiakaspalvelun sekä toimia kustannustehokkaasti.
 • osaa asentaa maadoitus- ja potentiaalitasausjohdotukset kytkentöineen niitä koskevien suunnitelmien mukaisesti.
 • osaa toteuttaa kaapeloinnit häiriösuojausvaatimusten mukaisesti
 • osaa asentaa ja kytkeä sähkösuunnitelman mukaiset valaistuksen ohjaus- ja pistorasiakalusteet sekä asennuksiin liittyvät jako-, haaroitus- ja valaisinpistorasiat.
 • tietää yleisimmät energiasyötön ohjauksiin ja valvontoihin käytettävät kaapelit sekä väyläkaapelit ja tietää kyseisten kaapelien rakenteet sekä osaa asentaa niitä.
 • osaa suojata kaapelit huomioiden asennusympäristöstä aiheutuvat vaatimukset
 • osaa tehdä kaapelien kuorinta-, päättämis- ja kytkentätyöt sekä kaapelien merkintätyöt.
 • osaa käyttää asennuksissa käytettäviä työ- ja erikoistyökaluja oikein ja turvallisesti

Jakokeskusasennukset
Opiskelija

 • osaa asentaa sähkökeskukset erityyppisille asennusalustoille ja asennustiloihin, tehdä johdotukset keskuksiin kotelointiluokkaa heikentämättä ja mekaanisen suojauksen vaatimukset täyttäen ja kytkeä keskukseen liittyvät johtimet, johdot ja kaapelit.
 • osaa tehdä tarvittavia lisäyksiä ja muutoksia kalustukseen ohjeiden mukaisesti sekä keskusasennuksiin liittyvät merkinnät.

TEOLLISUUDEN KOKOONPANOTYÖT
Komponentti- ja kaapeliasennukset
Opiskelija

 • tuntee eri tyyppisten kokoonpanoteollisuuksien komponentit
 • osaa valita yleisimmät asennusjohtimet ja -kaapelit, sekä tietää niiden rakenteet, sallitut vetolujuudet, taivutussäteet sekä asennus- ja käyttölämpötilat.
 • osaa asentaa kokoonpanopiirustusten, pää- ja piirikaavioiden sekä kytkentätaulukoiden avulla oikeat kalusteet, kaapelireitti-, putkitus- ja kaapelimateriaalit ja muut kokoonpanoon liittyvät tarvikkeet.
 • osaa asentaa ja kiinnittää johtimet ja kaapelit kaapelireitteihin suunnitelmien mukaan.
 • osaa ottaa huomioon asennustöitä tehdessään taloudellisuuden ja asiakaspalvelun sekä toimia kustannustietoisesti.
 • osaa mitoittaa, kuoria ja asentaa keskus ym. kokoonpanoon liittyvät johtimet

Sähkömoottori- releohjaus ja logiikkaohjausasennukset
Opiskelija

 • osaa laatia pää- ja ohjausvirtakaavion 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöiseen moottorilähtöön
 • osaa asentaa valmiiden kuvien avulla 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin
 • osaa käyttää ohjelmoitavaa logiikkaa ja sen ohjelmointiympäristöä 1-nopeus-, 2-nopeus-, suunnanvaihto-, Y/D-, pehmo- ja taajuusmuuttajakäyttöisen moottorin toimintaparametrien asettamiseen
 • osaa käyttää ja kytkeä raja- ja lähestymiskytkimiä em. kytkentöjä tehdessään
 • tuntee oikosulkumoottorin toimintaperiaatteen, rakenteen ja kytkennät
 • tuntee moottorien mekaanisen asennuksen ja huollon.
 • tietää moottorikäyttöjen tarvitseman ylikuormitus- ja oikosulku-suojauksen periaatteet ja osaa varmistaa suojalaitteiden sopivuuden ja säätää suojalaitteet oikein moottorin kilpiarvon ja kirjallisen apumateriaalin tietojen avulla

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset
Opiskelija

 • tietää paineilman tuottamisen ja siirtämisen periaatteet ja ympäristövaikutukset.
 • osaa peruskomponenttien, kuten ohjausventtiilin ja sylinterin rakenteet ja toiminta-periaatteet sekä niiden asennus-, säätö- ja ohjaustavat.
 • osaa lukea hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavioita
 • osaa tehdä hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien asennus-, käyntiinajo-, huolto- ja korjaustehtäviä.
 • osaa selvittää järjestelmän toimintatavan kaavioiden avulla.
 • osaa kaavioista selvittää työliikeradat, säätöjen vaikutukset ja etsiä toimintahäiriöiden syitä
 • vikatilanteissa ja tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä
 • osaa tehdä venttiileihin liittyviä yksinkertaisia ohjauksia ja säätöjä, kuten toimisuunnan muutoksen.

Sähköturvallisuusvaatimuksiin ja laatujärjestelmiin liittyvien julkaisujen käyttö ja soveltaminen
Opiskelija

 • osaa etsiä säädöksistä (lait, asetukset, ministeriöiden määräykset ja päätökset sekä standardit) alaa koskevia tietoja.
 • osaa tulkita ja piirtää asennuspiirustuksia sekä pää- ja piirikaavioita
 • osaa tulkita kokoonpanopiirustuksia sekä keskusten kojeluetteloita sekä lisätä niihin työn aikana syntyneet mahdolliset muutokset
 • osaa käyttää myös voimassaolevien määräysten ja standardien (esim. SFS 6000) ja sähköturvallisuustutkinto 2:een liittyviä julkaisuja tarvitsemansa tiedon hankkimiseen.
 • tuntee laatujärjestelmien tarkoituksen ja periaatteen.
 • osaa toimia sähköturvallisuustoimintaohjeen mukaisesti kuten esim. sähköalan ammatilliseen koulutukseen Henkilö- ja Yritysarviointi SETI Oy:n julkaiseman sähköturvallisuustoimintaohjeen mukaisesti.
 • osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

Asennusten varmentaminen ja käyttöönottotarkastaminen
Opiskelija

 • tietää sähköasennusten yhteydessä tehtävän oman työn varmentamisen tärkeyden ja merkityksen koko asennustyön aikana ennen asennustöiden tilaajalle luovuttamista
 • osaa tehdä SFS 6000 standardin mukaisen käyttöönottotarkastuksen
 • osaa täyttää kohdetta varten laaditut käyttöönotto- tarkastuspöytäkirjat ja lisätä asennuspiirustuksiin tarkastuksien tai työn tekemisen aikana ilmenneet muutokset.
 • osaa antaa valmistuneen sähköasennustyön käytön opastuksen

Sähkökäyttöisten pienkoneiden korjaaminen
Opiskelija

 • osaa huoltaa ja korjata yleisimpiä sähkötyökaluja ja sähkökäyttöisiä kulutuskojeita, kuten pistorasialiitännäiset käsityökalut, sähkölämmittimet, kiukaat ja liedet
 • osaa hyödyntää laitekorjauksen avuksi laadittuja oppaita ja muuta materiaalia
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee osoittaa sähköalan perusosaamisen hallinta, että hänellä on valmiudet jakson suorittamiseen. Hänellä tulee olla voimassa sähköasennustöissä vaadittavat turvakortit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 2-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Lähiopetus, etäopiskelu, työssäoppiminen, verkko-opiskelu. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköiseen järjestelmään.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen:

 • matematiikka 3 osp.
 • tieto- ja viestintätekniikka 1 osp.

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen:

 • yhteiskuntataidot 1 osp.
 • työelämätaidot 2 osp.
 • yrittäjyys ja yritystoiminta 2 osp.
 • liikunta 2 osp.

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen:

 • kulttuurien tuntemus 2 osp.
 • ympäristöosaaminen 2 osp.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen: Äidinkieli:

 • Työelämä, viestintä ja vuorovaikutustaidot 2 osp.
 • ruotsi 1 osp.
 • englanti 2 osp.
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Sisältyy tutkinnon osaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi