4.4.1 Prosessiautomaatio 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy teollisuusprosessin muodostamaan kokonaisuuteen. Hän oppii tekemään kenttälaiteasennuksia, prosessiautomaatiossa käytettäviä mittauksia sekä säätö-, huolto- ja kunnossapitotöitä.
Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset

Prosessiosaaminen

Opiskelija:

 • osaa lukea ja käyttää PI-kaavioita prosessin toiminnan ymmärtämiseksi
 • osaa jonkin prosessiteollisuudessa käytössä olevan tuotantoprosessin periaatteen ja prosessiautomaation merkityksen prosessin ohjauksessa.
 • hahmottaa teollisuus¬prosessin muodostaman kokonaisuuden

Kenttälaiteasennukset

Opiskelija:

 • osaa nimetä käytettävän prosessin sähköiset ja mekaaniset osat siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta esim. yksikkösäädin ja siihen liittyvät mittaus ja säätöpiirit.
 • osaa työtä tehdessään ottaa huomioon työturvallisuusmääräykset
 • osaa asentaa anturit ja toimilaitteet (kenttälaitteet) asennusohjeiden mukaisesti sekä osaa tehdä anturien, toimilaitteiden ja käyttölaitteiden vaihto- ja testaustöitä.
 • osaa tehdä yksinkertaisia kokoamis- ja muutostöitä
 • osaa paikallistaa järjestelmissä ilmeneviä mekaanisia vikoja.
 • osaa tehdä yksinkertaisia väyläjärjestelmien asennus- ja korjaustöitä
 • osaa ottaa käyttöön asentamansa väylä-järjestelmän

Mittaus- ja säätötekniikan osaaminen

Opiskelija:

 • osaa tehdä mittauksia liittyen prosessissa käytettäviin ohjaus- ja tiedonsiirtojärjestelmiin
 • osaa järjestelmää hyväksikäyttäen käsitellä analogisia tulo- ja lähtöviestejä.
 • osaa käyttää automaatiojärjestelmän käyttöliittymää mittauksessa ja ohjauksessa sekä tiedonkeruussa.
 • osaa kertoa prosessiautomaatiossa käytettävien mittauksien toteutusperiaatteet
 • osaa tehdä antureiden, lähettimien ja muuntimien yksinkertaisia kalibrointi-, säätö- ja huoltotöitä
 • osaa kertoa säätöpiirin muodostumisen, säätötavat ja säätömuodot.
 • osaa kertoa P-, PI- ja PID-säädön periaatteet ja tehdä parametrointeja säätimelle
 • osaa asentaa yksikkösäätimen ja säätöpiirissä käytettävät mittalähettimet sekä liittää niitä johonkin tiedonsiirtoväylään.
 • osaa sähköisesti ja pneumaattisesti liittää venttiilejä ja toimilaitteita säätöjärjestelmään.

Huolto ja kunnossapitotyöt

Opiskelija:

 • osaa käyttää jotakin teollisessa toimintaympäristössä käytettävää kunnossapidon tietojärjestelmää ja osaa suorittaa sen mukaisia yksinkertaisia huoltotoimenpiteitä
 • osaa kertoa ennakoivan huollon merkityksen käynnissäpidolle
 • osaa mittauksien, merkkilamppujen ja ohjelmallisten työkalujen avulla suorittaa vianetsintää automaatiojärjestelmän mittaus- ja ohjaussovelluksissa.
 • osaa tehdä mittauksia, kuten esim. liike, nopeus, kiihtyvyys tai tärinä ja käyttää saamaansa tietoa huollontarpeen arvioinnissa.

Yhteinen keskeinen osaaminen

 • osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee osoittaa sähköalan perusosaamisen hallinta, että hänellä on valmiudet jakson suorittamiseen. Hänellä tulee olla voimassa sähköasennustöissä vaadittavat turvakortit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 3-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Lähiopetus, etäopiskelu, työssäoppiminen, verkko-opiskelu. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköiseen järjestelmään.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Sisältyy tutkinnon osaan.

Tutkinnon osan suoritustavat

Tutkinnon osan arviointi