6.2.2 Kiinteistöjen sähköpiirustukset ja piirikaaviot 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija tutustuu kiinteistöjen sähköpiirustuksiin ja niiden piirrosmerkkeihin ja erilaisiin esitystapoihin sekä niiden tulkintaan. Opiskelija suunnittelee ja piirtää CADS-ohjelman avulla moottorin ohjauskaaviot ja pienkiinteistön sähköpiirustukset.
Ammattitaitovaatimukset

Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

  • tuntee eri rakennusten sähköasennuksissa käytettävät yleisimmät sähköpiirrosmerkit
  • osaa lukea sähköpiirustuksia siten, että kyseisen työn tekeminen mahdollistuu itsenäisesti tai pienellä opastuksella
  • osaa lukea ja soveltaa sähköselostusta
  • osaa lukea järjestelmäkohtaisia ohjeita ja toimia niiden mukaan
  • osaa tulkita asemapiirroksia, järjestelmäkaavioita, laiteluetteloita ja sähköselostuksia sekä tehdä niihin työn aikana syntyneet mahdolliset muutokset
  • osaa laatia pienimuotoisesta kohteesta työsuunnitelman, jonka perusteella työ voidaan toteuttaa.
  • osaa tehdä sähköpiirustuksiin muutosmerkinnät oikeilla piirrosmerkeillä
  • osaa lukea asennusohjeita ja niiden perusteella asentaa sekä kytkeä eri järjestelmien sähkölaitteita verkkoon
  • osaa antaa käytön opastuksen asiakkaalle käyttöohjeita apuna käyttäen
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 2-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Lähiopetus, etäopiskelu, työssäoppiminen, verkko-opiskelu.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.
 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

 Muuta tietoa Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköiseen järjestelmään
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Sisältyy tutkinnon osaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi