Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot 
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo arkielämässä ja sähkö- ja automaatiotekniikan perustehtävissä vastaan tulevia peruslaskutoimituksia. Tällaisia ovat esimerkiksi mitoitukseen, jännitteisiin ja sähkökomponenttien hintoihin liittyviä laskutoimitukset.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa arkielämän ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.  Opiskelija laskee materiaalien kustannuksia ja niiden menekkiä ja soveltaa tässä prosenttilaskuja. Opiskelija laskee virta- ja jännitesignaalien prosenttiosuuksia. Opiskelija tutustuu koneiden hyötysuhteen käsitteeseen.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja laboratorioalalla Opiskelija harjoittelee sähkö- ja automaatiotekniikan yhteydessä keskeisten mittayksiköiden käsittelyä ja niiden muuntamista kokoluokasta toiseen SI-järjestelmän sisällä. Tällaisia SI-yksiköitä ovat esim. ampeeri, metri ja watti. Opiskelija ottaa selvää ja tottuu sähkö- ja automaatiotekniikassa tyypillisiin mitta-arvoihin esimerkiksi realististen virtojen ja jännitteiden suhteen. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muunnoksista
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten eri kerrannaisyksiköillä esitettyjä tuloksia ja kuvaajia. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaa.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä 
Yhtälönnratkaisun perusteet

Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen

 Opiskelija oppii ratkomaan perusmuotoisia ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä painottuen sähkötekniikan yhtälöihin.

 

 

Opiskelija tutustuu pinta-aloja ja tilavuuksia kuvaavin kaavoihin ja soveltaa yhtälönratkaisua niiden yhteydessä. Esimerkiksi käyvät johtojen poikkipinta-alat ja kelojen piirit.

Geometrian soveltaminen sähkö- ja automaatiotekniikassa
Opiskelija tutustuu trigonometriaan ja soveltaa Pythagoraan lausetta, sin, cos ja tan funktioita ja kulmien välisiä lainalaisuuksia esim. sähkö- ja magneettikenttien vektorikäsittelyssä. Opiskelija tutustuu kulmia koskeviin lainalaisuuksiin ja käsittelee kulmia myös radiaani-yksiköissä.

Opiskelija tutustuu karteesiseen koordinaatistoon ja vektorien komponenttiesitykseen.
O
Tulosten oikeellisuus ja suuruusluokka Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla niitä yleisiin arvoihin sekä tekemällä tarkistuslaskelmia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja kertaa oppilaiden kanssa matematiikan teoriasisällöt sisältäen yksikkömuunnokset, yhtälöt, prosenttilaskennan ja geometrian ja trigonometrian perusteet. Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa ja tekemään havaintoja., mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

 

Opettaja antaa opiskelijalle palautetta hänen edistymisestään sekä ohjaa ja kannustaa opiskelijaa itsearviointiin.
Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
matematiikka, pakollinen, 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisessa sekä ammattialaan liittyvissä ongelmissa, kuten liuosten valmistamisessa.

Muuta tietoa  Toteutetaan 1. vuonna