Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, VALINNAISET (3 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Interactive English (2 osp)
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija vahvistaa englanninkielen taitoaan työelämän suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa laatimalla esimerkiksi englanninkielisen työhakemuksen, yritysesittelyn, raportin ja tilauksen. Opiskelija tutustuu sähkö- ja automaatioalan työpaikkailmoituksiin ja niiden sanastoon. Opiskelija harjoittelee englanninkielisiä työhaastattelu- ja työnhakutilanteita. Opiskelija kertoo työstään ja työpaikastaan. Opiskelija syventyy sähkö- ja automaatioalan sanastoon tekemällä esimerkiksi tekstinymmärtämis- ja kuunteluharjoituksia
Yleisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija syventää englanninkielen taitoaan yleisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa harjoittelemalla esimerkiksi small talk-, puhelin- ja opastustilanteita sekä elämästään kertomista. Opiskelija harjoittelee vieraan kielen rakenteiden hallitsemista suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija kehittää kielen oppimisen strategioitaan esimerkiksi laatimalla miellekartan. Opiskelija tarkastelee oppimistapojaan tutustumalla visuaalisen, auditiivisen ja kinesteettisen oppijan tunnuspiirteisiin ja tekemällä esimerkiksi sähköisesti englanninkielisen oppimistyylitestin.
English around the world (1 osp)
Toimiminen vieraskielisissä yhteyksissä Opiskelija ilmaisee mielipiteitään englannin kielellä esimerkiksi laatimalla mielipidekirjoituksen tai arvostelun. Opiskelija hyödyntää sosiaalista mediaa esimerkiksi tutustumalla englanninkielisiin blogeihin.
Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija perehtyy kulttuurieroihin esimerkiksi tekemällä esitelmän englanninkielisestä maasta tai alueesta. Opiskelija tutustuu englannin kielen asemaan globaalina kaupankäynnin, populaarikulttuurin ja internetin kielenä. Opiskelija harjoittelee neuvottelutilanteita, etsii tietoa sähkö- ja automaatioalan monikansallisista yrityksistä sekä populaarikulttuurin aiheista. Opiskelija tutustuu eri vaihto-ohjelmiin (kuten Erasmus) sekä sähkö- ja automaatioalan työmahdollisuuksiin ja -kulttuureihin ulkomailla esimerkiksi Cimo:n avulla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja syventää opiskelijan kanssa opiskelijan englannin kielen rakenteita ja vahvistaa opiskelijan viestintätaitoja.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi englanninkielisen työhakemuksen.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.
Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa englannin kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Muuta tietoa Vieraan kielen valinnaiset opinnot opiskellaan toisena opiskeluvuonna.

VIERAS KIELI, A-KIELI, VALINNAISET (2 osp)

Vieraan kielen, englanti, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet

 

Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

 

Englannin etkot (2 osp)

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

 

 

 

Englannin kielen perusrakenteisiin tutustuminen

 

 

 

 

 

Lyhyiden tekstien ymmärtäminen

 

 

Tiedon hankkiminen

 

 

 

 

Opiskelija kertoo perusasioita itsestään ja harjoittelee arkipäivän kielenkäyttötilanteita kuten tervehdyksiä, hyvästelyjä, kiittämistä, kohteliaisuusfraaseja, toisen henkilön esittelemistä, neuvomista, opastamista, tilaamista ja kysymistä. Opiskelija tutustuu ja harjoittelee arkielämässä tarvittavaa englannin kielen perussanastoa. Opiskelija harjoittelee yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista kirjallisten tehtävien sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn sekä roolisimulaatioiden avulla. Opiskelija tutustuu englannin kielen äänteisiin, intonaatioon ja rytmiin suullisten harjoitusten avulla. Opiskelija harjoittelee yksinkertaisen puheen ymmärtämistä kuuntelutehtävien avulla.

 

Opiskelija harjoittelee englannin kielen perusrakenteiden käyttöä ja perehtyy esimerkiksi persoonapronomineihin, apuverbeihin, artikkelien ja prepositioiden käyttöön, lukusanoihin, substantiivien yksikköön ja monikkoon sekä muodollisiin subjekteihin (it ja there). Opiskelija perehtyy englannin kielen sanajärjestykseen ja lauserakenteisiin harjoittelemalla myönteisten ja kielteisten väitelauseiden sekä kysymyslauseiden tekemistä. Opiskelija tutustuu englannin perusaikamuotojen muodostamiseen ja käyttöön. Opiskelija harjoittelee perusrakenteita suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.

 

Opiskelija harjoittelee arkielämän viestien ja tekstien, kuten ohjeiden, lomakkeiden, lyhyiden uutisten ja sähköpostien ymmärtämistä.

 

Opiskelija tutustuu perinteisten ja/ tai sähköisten sanakirjojen (esim. MOT-sanakirja) käyttöön ja muihin sähköisiin alustoihin, kuten Quizlet ja Opinaika.

 

Ohjaus ja oppimisen arviointi

 

Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

 

Opettaja tutustuu opiskelijan kanssa englannin kielen rakenteisiin ja auttaa vahvistamaan niitä.

 

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

 

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

 

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa A1.3 ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa A1.3.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia yksinkertaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä.

Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella.

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa englanninkielistä puhetta ja tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.

Muuta tietoa Englannin kielen valinnaiset alkeisopinnot suoritetaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.

 

Arviointitaulukko

ENGLANTI JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Englantia jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija vahvistaa jatko-opinnoissa vaadittavaa englanninkielen taitoaan suullisilla, kirjallisilla ja kuullunymmärtämistehtävillä. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan lukemalla omaan alaansa liittyviä työelämätekstejä. Opiskelija laatii englanninkielisen yritysesittelyn.
Englanninkielisten tekstien ja ohjeiden ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija syventää tekstinymmärtämistaitojaan ja laajentaa sanastoaan lukemalla erilaisia tekstejä, kuten alan julkaisuja tai nettilehtiä. Opiskelija laatii englanninkielisen tekstin, kuten referaatin tai raportin.
Englannin perusrakenteiden hallinta Opiskelija syventää englanninkielen perusrakenteiden osaamistaan harjoittelemalla esimerkiksi verbien aikamuotoja, apuverbejä, konditionaalia, passiivia, sanajärjestystä sekä yleisimpien prepositioiden käyttöä.
Tiedon hankkiminen Opiskelija etsii tietoa alan pääsykokeista sekä jatko-opinto- ja työmahdollisuuksista. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja opiskelunsa tukena.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa englannin kielen rakenteita ja vahvistaa niitä. Opettaja valmentaa opiskelijoita jatko-opinnoissa vaadittavia koetilanteita varten, harjoittelemalla opiskelijoiden kanssa mm. ajankäyttöä ja vastaustekniikkaa.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia jatko-opinnoissa vaadittavissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä. Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi englanninkielisen referaatin tai raportin.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa englannin kielellä.

Oma arviointitaulukko

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.2. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.2.

Muuta tietoa