Valinnaiset osaamistavoitteet

YMPÄRISTÖOSAAMINEN, VALINNAINEN (2 osp)

Ympäristöosaamisen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ympäristöosaaminen (2 osp)
Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen Opiskelija etsii tietoa keskeisistä ympäristöön liittyvistä säädöksistä, määräyksistä ja ohjeista. Opiskelija pohtii, miten hän voi ottaa nämä ohjeistukset huomioon omassa toiminnassaan. Opiskelija toimii ohjeistusten mukaisesti ja osallistuu niiden kehittämiseen.

Opiskelija pohtii, millainen toiminta on ympäristöä kunnioittavaa ja ekotehokasta, ja toimii sen mukaisesti.

Opiskelijan toiminta on kanssaihmisten arvoja ja oikeuksia kunnioittavaa. Hän noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita.

Elinkaariajattelu Opiskelija selvittää, mitä elinkaariajattelu on. Hän valitsee oman alan tuotteen tai palvelun ja kuvaa sen elinkaaren ympäristövaikutuksineen. Opiskelija vertailee oman alan tuotteita tai palveluita ja harjoittelee valitsemaan elinkaarivaikutuksiltaan vähiten luontoa rasittavan vaihtoehdon.
Energia- ja materiaalitehokkuus Opiskelija miettii keinoja, miten omalla alalla ja arkielämässä voi säästää energiaa. Opiskelija pohtii, millaisin käytännön teoin ja valinnoin välineiden ja materiaalien käyttöä omalla alalla on energiatehokasta.
Jätteiden synnyn ehkäiseminen, lajittelu ja kierrätys Opiskelija miettii keinoja, millä voi aktiivisesti ehkäistä jätteiden syntyä arkielämässä ja omalla alallaan. Opiskelija harjoittelee erilaisten jätejakeiden tunnistamista ja ohjeiden mukaista lajittelua. Hän pohtii, miten voi kierrättää oman alan ja arkielämän jätteet. Opiskelija selvittää, millainen vaikutus oikealla jätteiden lajittelulla on kustannussäästöihin ja pohtii miten pystyy työssään välittämään tiedon asiakkaalle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan ympäristöön liittyviin lainsäädäntöön, määräyksiin ja ohjeisiin sekä soveltamaan ohjeistuksia omalle alalle.

Opettaja ohjaa opiskelijaa elinkaariajatteluun, energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä jätteiden synnyn ehkäisyyn.

Opettaja ohjaa opiskelijaa osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen kehittämisessä sekä ohjaa mukaan oppilaitoksen vastaavaan toimintaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan osaamisen portfolioon koottujen töiden ja niiden esittelemisen perusteella.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan ympäristöä kunnioittavaan toimintaan ja toimintaan ryhmän jäsenenä, opiskelijan kykyyn kokonaisuuksien ymmärtämiseen kestävän kehityksen näkökulmasta ja kriittisen ajattelun taidon kehittymiseen sekä opiskelijan oman osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien ymmärtämiseen.

Osaamisen arviointiin vaikuttaa myös ammattietiikan ja arvojen kehittyminen toiminnassa alallaan.

Arviointitaulukko

Muuta tietoa