4.1.3 Sähkö- ja energiatekniikka 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee uppo- ja pinta-asennuksena valaistus- ja pistorasia-asennuksiin liittyviä tehtäviä tekemiensä suunnitelmien ja piirustusten mukaisesti.
Hän tekee asennuksia sekä putkellisena että putkettomana asennuksena ja piirtää ja suunnittelee itse omat työharjoituksensa. Opiskelija tarkastaa itse tekemänsä harjoitustyöt, tekee tarkastusmittaukset ja laatii tarkastusmittauspöytäkirjat.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Sähkö- ja energiatekniikka
Sähkön tuotanto ja siirto
Opiskelija

 • tietää, kuinka sähkön tuotannon on toteutettu Suomessa ja mitä eri voimalaitostyyppejä siinä käytetään
 • tietää valtakunnallisen sähkönjakelun periaatteen ja eri siirto- ja jakelujännitteet
 • tietää sähkön siirto- ja jakeluverkoissa käytettävät pääkomponentit
 • osaa selvittää sähkön siirron voimalaitokselta kuluttajalle

Sähköpiirustusten, sähköselityksen, asennus- ja käyttöohjeiden hallinta ja käyttö
Opiskelija

 • tuntee eri rakennusten sähköasennuksissa käytettävät yleisimmät sähköpiirrosmerkit
 • osaa lukea sähköpiirustuksia siten, että kyseisen työn tekeminen mahdollistuu itsenäisesti tai pienellä opastuksella
 • osaa lukea ja soveltaa sähköselostusta
 • osaa lukea järjestelmäkohtaisia ohjeita ja toimia niiden mukaan
 • osaa tulkita asemapiirroksia, järjestelmäkaavioita, laiteluetteloita ja sähköselostuksia sekä tehdä niihin työn aikana syntyneet mahdolliset muutokset
 • osaa laatia pienimuotoisesta kohteesta työsuunnitelman, jonka perusteella työ voidaan toteuttaa
 • osaa tehdä sähköpiirustuksiin muutosmerkinnät oikeilla piirrosmerkeillä
 • osaa lukea asennusohjeita ja niiden perusteella asentaa sekä kytkeä eri järjestelmien sähkölaitteita verkkoon
 • osaa antaa käytön opastuksen asiakkaalle käyttöohjeita apuna käyttäen

Valaistustekniikan osaaminen ja valaistusasennukset
Opiskelija

 • tuntee valaistustekniikan perusteista valaistusvoimakkuuden
 • tuntee yleisimmät valonlähteet, niiden värilämpötilat, värisävyt ja liitäntälaitteet
 • tuntee erilaiset valaisinrakenteet ja osaa valita kuhunkin rakenteeseen sopivan valonlähteen
 • tiedostaa energian säästön merkityksen valaistuksen suunnittelussa ja asennuksissa
 • osaa asentaa erilaiset pinta- ja uppovalaisimet valaisinvalmistajan ohjeiden avulla oikein huomioiden valaisimen asennusasennon ja kotelointiluokan tilaluokituksen vaatimusten mukaan
 • osaa ottaa huomioon valaisimien huollolle asetettavat vaatimukset
 • osaa asentaa valaistuksen ohjaukseen tarkoitetut komponentit kuten esim. kytkimet, painikkeet

Sähkölämmitysasennukset
Opiskelija

 • tuntee eri sähkölämmitysmuotojen toimintaperiaatteet ja sähkölämmitys asennuksia koskevat kohdat asennusstandardista
 • osaa tunnistaa sähkölämmityksen aiheuttaman mahdollisen palovaaran ja sen perusteella osaa arvioida lämmittimen soveltuvuuden ko. paikkaan
 • osaa asentaa valmistajien asennusohjeiden mukaan esim. patterilämmityksen, lattialämmityksen, kattolämmityksen, saattolämmityksen, sulanapitolämmityksen, sähkökattilan ja sähkövastuksilla lämmitettävän vesivaraajan
 • osaa mitoittaa sähkölämmityksen tehontarpeen pienehköön tilaan ja valita siihen sopivan lämmitys-ratkaisun
 • osaa asentaa eri lämmitysmuodoille tarkoitetut lämmönsäätöjärjestelmät
 • ymmärtää lämpötilan pudotuksen vaikutuksen energian säästössä.

Laiteasennukset
Opiskelija

 • osaa lukea sähkölaitteen arvokilvestä tai asennusohjeesta olennaiset tiedot ja päätellä sen perusteella laitteen soveltuvuuden asennettavaan paikkaan
 • osaa määritellä laitteen tehon perusteella pienitehoisten laitteiden ryhmäjohdot ja suojalaitteet.
 • osaa asentaa laitteille vaadittavat turvalaitteet kuten esim. turvakytkimen, hätäpysäyttimen tms.
 • osaa tehdä laiteasennuksille tyypilliset johtotiet ja asentaa johdot esteettisesti sopivalla tavalla.
 • tuntee eri kotelointiluokat ja osaa käyttää sopivia tiivisteitä kaapeleiden läpivienneissä.

Jakokeskusasennukset ja mittarointi
Opiskelija

 • tuntee ja osaa ottaa huomioon asennustyössään voimassaolevan jakokeskusstandardin vaatimukset jakokeskuksien rakenteesta, sijoituksesta ja johtojen liittämisestä jakokeskuksiin
 • tuntee eri jakokeskusrakenteet kuten kehikko-, kotelo- ja kennokeskukset
 • osaa tehdä johtojen ja kaapeleiden läpiviennit kotelointiluokkaa heikentämättä
 • osaa tehdä tarvittavat lisärei’itykset lisättäville komponenteille keskuksen kanteen, asennuslevyihin tms. oikeita työkaluja käyttäen
 • osaa lisätä keskuksen sisälle tarvittavat komponentit valmistajien asennusohjeita noudattaen
 • osaa tehdä keskuksien sisäisen johdotuksen siististi oikeita johtoreittejä käyttäen
 • osaa kytkeä johdot ja kaapelit keskukseen oikeita työvälineitä ja -menetelmiä käyttäen
 • osaa asentaa omakotitalo-, pari- ja rivitalon sähkölämmityksen ohjaukseen tarkoitetut kaapelit ja kytkeä ne keskukseen
 • osaa asentaa suoran ja epäsuoran mittauskytkennän keskukseen
 • tuntee virtamuuntajien muuntosuhteet ja tarkkuusluokat
 • osaa tehdä keskusten komponenttien merkinnät asennuksia vastaaviksi ja tehdä tarvittavat korjaukset piirustuksiin.

Työmaatoiminnot ja yleiset sopimusehdot
Opiskelija

 • tietää sähköurakointiin liittyvän työ- ja sähkötyöturvallisuusorganisaation työmaalla
 • tietää sähköasentajan, kärkimiehen ja projektinhoitajan tehtävät sähköistysprojektissa
 • tietää työmaalla toimivat muut urakoitsijat kuten pääurakoitsijan, eri alaurakoitsijat kuten esim. LVI-urakoitsijan
 • tuntee oman asemansa työpaikalla ja osaa kysyä tarvittaessa neuvoa saamansa ohjeistuksen mukaan
 • osaa sosiaalisessa toiminnassaan ottaen huomioon muiden urakoitsijoiden vaatimukset ja tarpeet
 • osaa käyttäytyä asiallisesti ja sovittelevasti hoitaessaan asioita muiden urakoitsijoiden edustajien kanssa
 • tietää työmaan puhtaanapidon merkityksen työturvallisuudessa ja osaa toimia pääurakoitsijan vaatimusten mukaan
 • tietää yleisten sopimusehtojen YSE 98 sisällöt soveltuvin osin ja osaa toimia niissä esitettyjen vaatimusten mukaan

Vianetsintä ja kunnossapito
Opiskelija

 • tunnistaa viallisen sähkölaitteen tai -asennuksen osan ja osaa ilmoittaa siitä käytössä olevan ilmoituskäytännön mukaisesti
 • osaa informoida asiakasta viallisesta sähkölaitteesta tai asennuksesta ja esittää siitä korjaustoimenpide-ehdotuksen
 • osaa hahmottaa vian luonteen ja osaa sen perusteella valita vianetsintämenetelmän
 • osaa soveltaa sähkötekniikan perusteissa opittuja asioita ja ajatella loogisesti vianetsinnän yhteydessä
 • osaa käyttää vianetsinnässä oikeita mittalaitteita ja mitata niillä turvallisesti mittalaitteen käyttöohjeen mukaisesti
 • osaa tulkita mittaustuloksia ja päätellä niiden perus
 • teella sähkölaitteen tai -asennuksen kunnon
 • osaa erottaa sähkölaitteen tai -asennuksen osan luotettavasti sähköverkosta korjausta tai huoltoa varten ja osaa ilmoittaa siitä asianomaisille tahoille
 • tuntee kunnossapitotöiden turvallisuusvaatimukset
 • tuntee sähköisen talotekniikan ylläpito-ohjeet ja osaa tulkita niistä sähkölaitteille asetetut huoltovälit
 • osaa huoltaa sähkölaitteen oikeita työmenetelmiä, työkaluja, tarvikkeita ja aineita käyttäen

Järjestelmien koestus- ja testaustyöt, työn luovutus ja käytön opastus
Opiskelija

 • tietää asentamansa sähkölaitteiston käyttöönottoon liittyvät työt ja tietää käyttöönoton merkityksen toimivan lopputuloksen aikaansaamiseksi
 • osaa testata eri järjestelmien toimivuuden
 • osaa selvittää asentamansa sähkölaitteiston käytön ja osaa antaa käytönopastuksen asiakkaalle

Kiinteistöjen sähköasennustyöt
Opiskelija

 • osaa asentaa sähköasennuksissa käytettävät tyypilliset johtotiet kuten kaapelihyllyt, valaisinripustus-kiskot, johtokanavat, johtokourut ja sähkölistat
 • osaa toteuttaa johdotukset ja kaapelointiasennukset emc-suojauksen vaatimalla tavalla ja tietää johdotuksissa ja kaapeloinneissa esiintyvän emc- suojauksen merkityksen
 • tuntee eri johtoteille tyypilliset ratkaisut emc-suojauksen toteuttamiseksi ja osaa toteuttaa asennukset niiden mukaisesti
 • tuntee yleisesti käytössä olevat erilaiset putki- ja johtotyypit.
 • osaa ottaa huomioon eri materiaalien vaikutukset putkien ja johtojen asennettavuuteen ja osaa asentaa ne valmistajan antamien ohjeiden mukaan eri asennuspaikkoihin kuten pinta-, uppo- ja maa- ja vesistöasennuksiin
 • osaa siistin ja taloudellisen asennustavan ottaen huomioon eri asennustapojen asettamat vaatimukset
 • osaa valita ja käyttää kuhunkin asennuspaikkaan sopivia kiinnitystarvikkeita
 • osaa ottaa huomioon eri sähkölaitteiden kotelointiluokkavaatimukset, osaa käyttää oikeita laippoja ja tiivisteitä johtojen ja putkien läpivienneissä ja osaa oikeat työmenetelmät läpivientejä suorittaessaan kotelointiluokkaa heikentämättä
 • osaa käyttää johtimien liitoksissa oikeita asennusmenetelmiä ja liitostarvikkeita
 • osaa ottaa huomioon erilaisten liitostekniikoiden asettamat vaatimukset liitosten kireydelle ja osaa kiristää liitokset tarvikevalmistajan antamien ohjeiden mukaan
 • ymmärtää liitosten kireyden merkityksen henkilöturvallisuudelle, paloturvallisuudelle ja häiriöttö-mälle käytölle
 • osaa asentaa erilaiset himmentimet, lähestymiskytkimen ja porrasvaloautomaatin pinta- ja uppo-asennuksissa eri asennusympäristöissä
 • tietää nykyaikaisen valaistusohjausjärjestelmän toimintaperiaatteen
 • tuntee siirrettävien, kiinteiden ja kiinteästi asennettavien laitteiden asennustapojen vaatimukset
 • osaa mitata moottorikäyttöjen yhteydessä vaihevirrat ja sähköverkon kiertosuunnan, säätää suoja-laitteet kuten lämpöreleen moottorin kuormitusvirran mukaan ja tarkastaa suojalaitteiden sopivuu-den toisiinsa
 • osaa taltioida sähkölaitteiden asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet tehtävän asennustyön aikana ja luovuttaa ohjeet asiakkaalle työn päättyessä

Pienjänniteverkostoasennustyöt (<1kV)
Opiskelija

 • tuntee pienjänniteilmajohtoverkon rakenteet ja hallitsee suojavälineiden käytön
 • tuntee pylväsluokat ja pylväässä olevat merkinnät (esim. varoitusnauhat, johtolähdöt, jakoraja, takasyöttö, yhteiskäyttö)
 • tietää työskentelyn kreosooli pylväissä suojauksineen, ja pylväiden käsittelyn
 • tietää pylvään pystyttämisen eri maaperään ja tietää siinä käytettävät komponentit
 • tietää miten kalliopylväs pystytetään ja tietää siinä käytettävät komponentit
 • osaa asentaa harusvaijerin ja haruslimpun
 • osaa asentaa linja- ja päätemaadoituksen pylväälle
 • osaa asentaa pylvääseen erilaiset koukut ja kannattimet
 • tietää johdon pylvääseen vetämiseen liittyvät asiat kuten vetorullat, vetonarun ja johdonvetokoneen
 • osaa kiristää AMKA- johtimen ja asentaa johdon ripustimelle tai koukulle
 • osaa päättää eri poikkipintaiset AMKA- johtimet päätepitimillä
 • osaa tehdä jatkoksen ja haaroituksen AMKA- johtoon
 • osaa johtomerkinnät ja asentaa yhteiskäyttönauhan
 • osaa asentaa katu- tai pihavalaisimen pylvääseen
 • osaa asentaa rakennuksen liittymisjohdon pylvääseen ja kytkeä sen ilmajohtoon
 • tietää maakaapeliojalle asetetut vaatimukset ja osaa asentaa tai valvoa maakaapelin asentamisen ojaan
 • tuntee eri 0,4 kV maakaapelityypit
 • tietää oja-asennuksessa käytettävät putkirakenteet ja osaa vetää maakaapelin putkeen
 • osaa merkitä maakaapeliojan varoitusnauhalla ja tietää maakaapeliojan täyttöön soveltuvan maa-aineksen ja osaa valvoa kaapeliojan täytön
 • hallitsee maadoituselektrodin asentamisen kaapeliojaan
 • tuntee kaapelisuojat (kourut yms.)
 • tuntee maakaapelin auraukseen liittyviä määräyksiä
 • osaa tehdä pienjännitemaakaapelin päätteen ja jatkoksen valmistajan ohjeiden mukaan
 • osaa mittauksin todeta maakaapelin kuntoisuuden
 • osaa lukea asemapiirustusta tai maakaapelikarttaa ja tehdä tarvittavat muutokset siihen sekä merkitä maakaapeleiden asennusreitit standardin vaatimusten mukaisesti
 • osaa tehdä tarvittavat kaapelimerkinnät
 • osaa tehdä käyttöönottotarkastuksen alle 1000 V:n ilmajohto- ja maakaapeliverkkoon

Kaikkia yllämainittuja keskeisiä sisältöjä koskeva

  • osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia

ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti

Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna 1- ja 2- vuoden opinnot. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 3-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Lähiopetus, etäopiskelu, työssäoppiminen, verkko-opiskelu.

Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköiseen järjestelmään.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Ei ole
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Sisältyy tutkinnon osaan

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi