6.2.4 Kiinteistöjen tietoverkot ja valvontalaitteet 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee kiinteistöjen tietoverkko- ja valvontalaiteasennustöitä tekemiensä suunnitelmien ja piirustusten mukaisesti. Hän piirtää ja suunnittelee itse omat työharjoituksensa. Opiskelija tarkastaa itse tekemänsä harjoitustyöt, tekee tarkastusmittaukset ja laatii niistä pöytäkirjat. Hän käyttää erilaisia valvontakeskuksia ja ymmärtää valvonta- ja varoitusjärjestelmien ominaisuudet, lisäksi tutkinnonosassa tehdään kuituasennustöitä.
Ammattitaitovaatimukset Arviointitaulukko

KIINTEISTÖJEN SÄHKÖTEKNISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN ASENNUKSET

Yleiskaapelointityöt

Opiskelija:

 • osaa yleiskaapelointiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaaviot
 • osaa asentaa yleiskaapeloinnin parikaapelit valmistajan ohjeiden mukaan ottaen huomioon emc- suojaukseen liittyvät vaatimukset
 • osaa mitata yleiskaapelointiverkon standardin 50173 mukaisesti siihen soveltuvalla testerillä ja korjata mittauksissa mahdollisesti havaitut viat sekä laatia tarvittavat dokumentit

Paloilmoitinjärjestelmäasennukset

Opiskelija:

 • osaa yleisimmät paloilmoitinjärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaaviot
 • tuntee paloilmoitinjärjestelmissä käytettävät kaapelit ja osaa asentaa ne piirustusten ja kaavioiden mukaan
 • tietää erilaiset paloilmaisimet, palokellot, merkkilamput ja paloilmaisinpainikkeet sekä osaa asentaa ja kytkeä ne valmistajan ohjeiden mukaan

Murtoilmaisujärjestelmäasennukset

Opiskelija:

 • osaa yleisimmät murtoilmaisujärjestelmiin liittyvät piirrosmerkit ja tuntee järjestelmäkaavion
 • osaa murtoilmaisujärjestelmän yleisimmät komponentit kuten esim. ir- ilmaisimet, ovikoskettimet, sisä- ja ulkosireenin, näppäimistön ja rikosilmoitinkeskuksen
 • tuntee jonkin murtoilmaisujärjestelmän kaapelit ja osaa asentaa ne piirustusten ja kaavioiden mukaan.

LVI-JÄRJESTELMÄOSAAMINEN

Opiskelija:

 • tuntee rakennusten lämmitykseen liittyvät järjestelmät ja niiden keskeiset osat kuten esim. kaukolämmön vaihtimen, öljylämmityskattilan, sähkökattilan, maalämpöpumpun ja poistoilmalämpöpumpun
 • tuntee lämpöjohtoverkon komponenteista kiertovesipumpun, erilaiset venttiilit, lämpömittarit ja lämmityspatterin
 • tunnistaa säätökaaviosta lämmitykseen liittyvät piirrosmerkit ja ymmärtää toimintaselostuksen perusteella lämmitysjärjestelmän toiminnan.
 • tuntee lämmön talteenotolla varustetun ilmastointikoneen toimintaperiaatteen ja siihen liittyvät osat
 • erottaa ilmastointikanavista raitisilmakanavan, tuloilmakanavan, poistoilmakanavan ja jäteilmakanavan
 • ymmärtää lämmön talteenoton komponentit (levylämmönsiirrin, pyörivä lämmönsiirrin) ja merkityksen energian säästössä
 • osaa ilmastointikoneeseen ja –kanaviin liittyvät piirrosmerkit. Hän ymmärtää ilmastointiprosessin pääperiaatteen
 • tunnistaa säätökaaviosta piirrosmerkit ilmastoinnin osalta ja ymmärtää toimintaselostuksen perusteella ilmastointijärjestelmän toiminnan.
 • tietää jäähdytysjärjestelmään liittyvän jäähdytyskoneen ja siihen liittyvän jäähdytysputkiston pääosat
 • tunnistaa säätökaaviosta jäähdytysjärjestelmän piirrosmerkit ja ymmärtää jäähdytysprosessin pääperiaatteen
 • tietää jäähdytyspalkkien merkityksen jäähdytysprosessissa.
 • tietää kostuttimen toimintaperiaatteen ja ymmärtää sen merkityksen ilmastoinnissa
 • tunnistaa kostuttimen piirrosmerkin säätökaaviossa.

Pientalon LVI- järjestelmäasennukset

Opiskelija:

 • tietää pientalon lämmitysjärjestelmän ja siihen liittyvät osat
 • tuntee lämpimän kiertoveden säätöön liittyvät osat esim. 3-tieventtiilin, ulkotermostaatin, menovesianturin ja säätölaitekeskuksen
 • osaa johdottaa ja kytkeä em. järjestelmän valmistajan ohjeiden mukaan
 • tuntee vesikiertoiseen lattialämmitykseen liittyvät osat esim. jakotukit ja toimilaitteet, huonekohtaiset termostaatit ja ohjauskeskuksen
 • osaa selvittää käytettävän järjestelmän käyttöjännitteen ja sen perusteella osaa valita sopivat johdot sekä asentaa ne
 • osaa kytkeä järjestelmän käyttökuntoon piirustusten ja ohjeiden mukaan
 • tietää pientalon ilmanvaihtoon liittyvät komponentit
 • osaa asentaa ilmanvaihtokojeeseen liittyvät anturit ja ohjauslaitteet piirustusten ja valmistajan ohjeiden mukaan
 • osaa johdottaa ja kytkeä vesipumpun, moottorinsuojakytkimen ja painekytkimen sekä osaa säätää moottorinsuojakytkimen virta-asetuksen vastaamaan käytettävän vesipumpun virtaa

Yhteinen keskeinen osaaminen

 • osaa tarvikkeiden valintoja tehdessään toimia ympäristötietoisesti, materiaali- ja energiatehokkaasti
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee osoittaa sähköalan perusosaamisen hallinta, että hänellä on valmiudet jakson suorittamiseen. Hänellä tulee olla voimassa sähköasennustöissä vaadittavat turvakortit. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 3-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Lähiopetus, etäopiskelu, työssäoppiminen, verkko-opiskelu.
Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköiseen järjestelmään.
 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot  Ei ole
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

 Yrittäjyys Sisältyy tutkinnon osaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi