Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LÄHIHOITAJAN AMMATTI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖT

Työelämän toimintakokonaisuus Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vuorovaikutus ja yhteistyö, ryhmän jäsenenä työskenteleminen Opiskelija opettelee työskentelemään ryhmässä erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Hän harjoittelee yhteistyön tekemistä, vuorovaikutusta ja erilaisia rooleja. Opiskelija havainnoi ja oppii ryhmäntoimintaan liittyviä ilmiöitä kuten ryhmän kehitysvaiheita, normeja, rooleja, tehtäviä.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon rakenteen ja ammattitaitovaatimusten tietäminen Opiskelija tutustuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon rakenteeseen ja ammattitaitovaatimuksiin.
Lähihoitajan ammattiin ja ammatillisuuteen tutustuminen
Ammattietiikkaan perehtyminen
Opiskelija haastattelee yhtä lähihoitajaa ja tutustuu lähihoitajan työtehtäviin ja toimintaympäristöihin.

Opiskelija perehtyy lähihoitajan eettisiin ohjeisiin ja periaatteisiin ja opettelee soveltamaan niitä erilaisiin asiakastilanteisiin.

Oppimaan oppiminen Ammatillinen kasvu ja kehittyminen Opiskelija perehtyy ammatillisen kehityksen vaiheisiin. Opiskelija opettelee erilaisia opiskelumenetelmiä, pohtii omaa motivaatiotaan ja kartoittaa omia vahvuuksia ja kehittymiskohteitaan. Opiskelija testaa omia oppimisvalmiuksiaan luki- ja matematiikantestien avulla ja saa palautetta taidoistaan. Opiskelija asettaa tavoitteita omalle opiskelulle ja tekee itsearviointia sekä harjoittelee palautteen antamista ja vastaanottamista.
Tiedonhaun, kommunikoinnin ja dokumentoinnin välineiden käyttäminen Opiskelija tutustuu dokumentointiin, kuvakerrontaan, tiedonhakuun ja koulun tietojärjestelmien käyttöön. Opiskelija arvioi omaa aikaisempaa osaamistaan e-Taitoon opettajan ohjeiden mukaan. Työskentelyyn integroidaan yhteisistä aineista tieto- ja viestintätekniikan, äidinkielen sekä taide ja kulttuurin osaamistavoitteita.
Sosiaali- ja terveysalan säädöksien, säännösten ja toimintaperiaatteiden tietäminen Opiskelija tutustuu lähihoitajan työnkuvaan, asiakkaisiin ja toimintaympäristöihin projektina esimerkiksi tekemällä pienryhmässä opintokäynnin päiväkotiin tai johonkin muuhun lähihoitajalle tyypilliseen työpaikkaan. Opintokäynnillä opiskelija havainnoi asiakkaita, toimintaympäristöä sekä haastattelee lähihoitajaa ja selvittää hänen työnkuvaa. Opiskelija perehtyy työtä ohjaaviin lakeihin ja säädöksiin sekä suosituksiin.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kasvatusalan toimintajärjestelmä, palveluiden tunteminen ja asiakkaan ohjaaminen niiden käyttöön Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon historiaan ja nykyiseen toimintajärjestelmän. Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään yhdellä alueella ja yhden perheen näkökulmasta käsin. Opiskelija opettelee ohjaamaan asiakkaita käyttämään oikeita palveluita. Työssäoppimisjaksolla opiskelija tutustuu oman työssäoppimispaikkansa yhteistyökumppaneihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettajat ohjaavat opiskelijaa arvioimaan omaa aikaisempaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan e-Taitoon sekä kirjaamaan omia tavoitteita opiskelulle.

Opettajat auttavat opiskelijoita löytämään sopivan opintokäyntikohteen (päiväkoti tai muu toimintaympäristö) ja haastateltavan lähihoitajan sekä ohjaavat opiskelijoita selvittämään lähihoitajan työnkuvaa tässä ympäristössä. Opettajat ohjaavat opiskelijoita valmistamaan esityksen opintokäynnistä. Opiskelijat saavat palautetta työskentelystään opettajilta sekä muulta ryhmältä. Opiskelijat opettelevat itse antamaan palautetta muille (vertaispalaute) sekä arvioimaan omaa työskentelyään (itsearviointi).

Opettajat ohjaavat opiskelijoita perehtymään kaupungin yhden alueen sosiaali- ja terveysalanpalvelujärjestelmään ja ohjaamaan kuvitteellista perhettä käyttämään palveluita. Opettajat antavat palautetta opiskelijoille heidän työskentelystään ja tuotoksestaan.

Muuta tietoa

YKSILÖLLINEN KASVUN TUKI JA OHJAUS

Työelämän toimintakokonaisuus Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suunnitelmallisen työskentelyn oppiminen

Eri-ikäisen asiakkaan kehityksen tunteminen, havainnoiminen ja tiedon kerääminen

Opiskelija perehtyy ihmisen normaalin kasvun ja kehityksen vaiheisiin (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen kehitys). Opiskelija havainnoi työssäoppimisjaksolla yhtä lasta systemaattisesti keräten hänestä tietoa eri menetelmillä. Opiskelija opettelee asettamaan kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden mukaan. Opiskelija oppii hyödyntämään kehityspsykologista tietoa erilaisissa vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa.
Kasvun tukeminen ja ohjaaminen

Hoidon ja kasvatuksen suunnittelu

Kasvatuskumppanuuden toteuttaminen

Opiskelija tutustuu kasvua ja kehitystä ohjaaviin suunnitelmiin (esim. varhaiskasvatussuunnitelman) ja opettelee tekemään kirjallisesti erilaisia suunnitelmia (integrointi äidinkielen kanssa) sekä keskustelemaan asiakkaan tilanteesta lähiympäristön kanssa (integrointi englannin kanssa). Opiskelija tutustuu erilaisiin perhemuotoihin ja osaa ottaa huomioon asiakkaan kulttuuritaustan ja arvomaailman suunnitellessaan toimintaa. Opiskelija perehtyy leikin merkitykseen lapsen kehitykselle sekä opettelee ohjaamaan lapsen ikätasoista leikkiä suunnitelmallisesti.
Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja neuvominen Opiskelija opettelee ohjaamaan ja avustamaan eri-ikäisiä lapsia yksilöllisesti erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa kuten pukeminen, riisuminen, ruokailu, nukuttaminen, wc-toiminnot, hygienian hoito. Opiskelija opettelee työskentelemään asiakaslähtöisesti ja asiakkaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukien näissä tilanteissa.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Opiskelija harjoittelee ammatillista toimimista erilaisten asiakastilanteiden avulla. Opiskelija oppii toimimaan huolta herättävissä tilanteissa varhaisen tuen ja ehkäisevän lastensuojelutyön periaatteiden mukaan, asiakaslähtöisesti, tavoitteellisesti, terveyttä ja hyvinvointia edistäen, ammattieettisesti ja asiakkaan arvoja kunnioittaen.
Terveellisen ravitsemuksen toteuttaminen Opiskelija perehtyy eri-ikäisten ihmisten ravitsemussuosituksiin sekä elintarvikehygienian vaatimuksiin. Opiskelija harjoittelee perusruoan ja leivonnaisten valmistusta sekä asiakkaan ohjaamista terveelliseen, monipuoliseen ravitsemukseen ottaen huomioon asiakkaan iän ja kulttuuritaustan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettajat ohjaavat opiskelijaa tekemään systemaattista havainnointia yhdestä lapsesta ja antavat palautetta kerätystä tiedosta.

Opettajat perehdyttävät opiskelijan lasten terveyttä ja hyvinvointia edistäviin ja haittaaviin tekijöihin (järjestämällä esimerkiksi teemapäivän, jossa perehdytään lasten sairauksiin, tapaturmiin, ehkäisevään lastensuojelutyöhön ja aseptiseen työskentelyyn.) Opiskelija harjoittelee toimimaan erilaisissa asiakastilanteissa ja saa toiminnastaan ja pohdinnastaan palautetta opettajalta ja muilta opiskelijoilta.

Opettaja harjoittelee opiskelijan kanssa VASU-keskustelun käymistä ja kasvatuskumppanuuden toteuttamista (integrointi englannin ja äidinkielen kanssa). Opettaja antaa opiskelijalle palautetta vuorovaikutustaidoista, ammatillisesta työskentelystä sekä tiedon hallinnasta.

Opettaja perehdyttää opiskelijan ravitsemussuosituksiin ja elintarvikehygienian vaatimuksiin ja arvioi opiskelijan hygienia osaamisen oppilaitoksessa. Opiskelijalla mahdollisuus suorittaa Elintarviketurvallisuusviraston Eviran hygieniapassi tai osoittaa osaaminen pienemmällä hygieniatestillä. Osanäyttö oppilaitoksessa: Opiskelija suunnittelee ja valmistaa ateriakokonaisuuden koululla. Opiskelija arvioi omaa osaamistaan ja toimintaansa ja saa palautetta opettajalta työskentelystään.

Työssäoppimisjaksolla opiskelija harjoittelee ohjaamaan eri-ikäisiä lapsia yksilöllisesti päivittäisissä toiminnoissa ja saa ohjauksestaan palautetta työpaikkaohjaajalta.

Muuta tietoa

ASIAKASRYHMÄNOHJAUS

Työelämän toimintakokonaisuus Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kasvun tukeminen ja ohjaaminen
Kasvun ja kehityksen edistäminen
Opiskelija tutustuu toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan arviointiin sekä ryhmientoimintaa ohjaaviin lainalaisuuksiin.
Tavoitteellinen työskentely, suunnitelman mukaan toimiminen Opiskelija tutustuu erilaisiin luoviin ja toiminnallisiin menetelmiin musiikin, kuvallisen ilmaisun, liikunnan ja sanataiteen työpajoissa. Opiskelija harjoittelee ohjaamaan eri menetelmiä (tekniikat, materiaalit, välineet).
Asiakasryhmän ohjaus
Luovien ja toiminnallisten menetelmien käyttö
Opiskelija suunnittelee pienryhmässä ohjaustilanteita erilaisille asiakasryhmille opettajan ohjauksessa. Suunnitelma pitää sisällään tavoitteet, menetelmät ja materiaalit. Opiskelija ohjaa oppilaitoksessa ja/tai työpaikoilla erilaisia asiakasryhmiä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Opiskelija ohjaa työssäoppimisjaksolla ryhmää työpaikkaohjaajan kanssa. Opiskelija käyttää ohjaustilanteissa erilaisia luovan toiminnan menetelmiä ja tekee ohjauksesta kirjallisen suunnitelman, joka sisältää toiminnan tavoitteet, menetelmät ja materiaalit.
Opiskelija kokoaa itselleen omista luovan ilmaisun töistään ja erilaisista luovan toiminnan menetelmistä, välineistä ja materiaaleista ohjauskansion eTaitoon.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettajat järjestävät työpajoja, joissa opitaan luovien menetelmien tekniikoiden, välineiden, tilojen ja materiaalien käyttöä.

Opettajat järjestävät opiskelijalle asiakasryhmien ohjaustilanteita oppilaitoksessa ja/tai työpaikoilla. Opettaja ohjaa opiskelijoita asiakkaita osallistavien ja aktivoivien suunnitelmien teossa ja tavoitteiden laatimisessa. Opiskelija ohjaa pienryhmässä asiakasryhmiä ja saa palautetta ohjauksestaan opettajalta, työelämän edustajalta, muilta opiskelijoilta sekä asiakkailtaan. Opiskelija tekee työskentelystään myös itsearvioinnin.

Opettaja antaa palautetta opiskelijan kokoamasta ohjauskansiosta eTaidossa, joka sisältää luovan toiminnan menetelmiä, välineitä ja materiaaleja ja ohjaamisen ohjeita.

Muuta tietoa