4.1.4.4 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 50 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalassa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan eri-ikäisten myös sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja ohjausta moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa toimintaympäristöissä esim. päiväkodeissa, kouluissa, lastensuojelun yksiköissä, lasten ja nuorten sairaaloissa sekä perhetyössä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen ja kouluikäisen lapsen sekä nuoren hoitoa ja kasvatusta
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta
 • edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä
 • ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä
 • ottaa työssään huomioon lapsen ja nuoren erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle
 • toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan
 • toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista
 • toimia ammattietiikkaa noudattaen
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. tai 3. opiskeluvuosi. Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena, ohjauksena ja työssäoppimalla. Lähiopetuksessa käytetään monipuolisia yksilö- ja ryhmämuotoisia oppimistapoja ja toiminnallisia harjoituksia (nukketeatteri- ja liikuntaprojekti), ohjattuja oppimistehtäviä, verkko-opiskelua ja opintokäyntejä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 18 osp kahdessa eri jaksossa. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan muun muassa eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti esimerkiksi työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa suunnitellaan lapsilähtöinen, teemapohjainen toimintakokonaisuus, joka toteutetaan lapsiryhmässä sekä arvioidaan ja raportoidaan.

Eri tiedonkeruumenetelmiä käyttäen perehdytään erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren tilanteeseen, jonka perusteella laaditaan toimintasuunnitelma ja toteutetaan työssäoppimisjaksolla.

Tutkinnon osaan liittyy esimerkiksi seuraavat projektit: monikulttuurisuus-, nukketeatteri-, liikunta- ja mediaprojektit.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Opiskelija suunnittelee ja kehittää aktiivisesti yrittäjyysvalmiuksiaan ja arvioi realistisesti oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia. Opiskelija hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa oman alan yrittäjyydestä ja osaamisensa tuotteistamisesta ja toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. Sisäinen yrittäjyys on vapaaehtoista vastuun ottamista omista tekemisistään ja oman työn arvostamista.

Opiskelija suhtautuu opiskeluunsa sitoutuneesti, innostuneesti aloitteellisesti, omatoimisesti ja tuo muutosvoimaa, joka parantaa palveluhenkisyyttä, lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi