4.1.4.5 Mielenterveys- ja päihdetyö, 50 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalla opiskelija oppii edistämään työssään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, osallistumaan mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn sekä vahvistamaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa. Hän oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan eri-ikäisen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja –potilaan hoito- ja kuntoutusprosessia. Opiskelija oppii arvioimaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä sekä turvallisuuden ja avun tarvetta. Opiskelija oppii hyödyntämään mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa sekä mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Lähihoitajan työ on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhdessä asiakkaan ja potilaan, hänen perheensä sekä moniammatillisen työryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Opiskelija oppii oman persoonallisuuden käyttöä, jatkuvaa itsensä ja itsetuntemuksensa kehittämistä sekä kykyä huolehtia omasta työhyvinvoinnista. Tyypillisiä tämän osaamisalan suorittaneiden työpaikkoja ovat mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla. Enenevässä määrin työtä tullaan tekemään asiakkaan/potilaan kotona.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja hoitosuositusten mukaan
 • edistää toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäistä osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa
 • arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja avun tarvetta
 • laatia, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelman
 • edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäistä turvallisuutta uhkaavia tekijöitä
 • toteuttaa eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä
 • toteuttaa ja ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoitoa
 • huolehtia omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja -hyvinvoinnistaan
 • ergonomisen toiminnan
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista
 • toimia ammattietiikkaa noudattaen
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan.
Kirijakso Minä lähihoitaja -tutkinnonosa
Tutkinnon osan sijoittuminen Tutkinnonosa sijoittuu 2. tai 3. opiskeluvuodelle.
Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen) ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnonosassa on kolme työelämälähtöistä toimintakokonaisuutta.

 1. Mielenterveys- ja päihdetyön perusteet.
  • mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat
  • mielenterveys- ja päihdeongelmien vaikutus yksilön toimintakykyyn
  • mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakyvyn tukeminen
 2. Suunnitelmallinen mielenterveys- ja päihdetyö
  • eri-ikäisten asiakkaiden/potilaiden mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmät eri toimintaympäristöissä
 3. Työntekijänä mielenterveys- ja päihdetyössä
  • ammatillinen ja laadukas toiminta mielenterveys- ja päihdetyössä

Tutkinnonosa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä opintokäynnein. Projektityönä tutustutaan lähihoitajan työhön mielenterveys- ja päihdetyön toimintayksiköissä.
Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään alan oppimateriaaleja, ammattikirjallisuutta ja verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osaan sisältyy kaksi työssäoppimisjaksoa työpaikalla . Ensimmäinen työssäoppiminen jaksolla 2 ja toinen jaksolla 3, minkä aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Harjaantuu toimimaan sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti ja tiedostaa oman osaamisensa tuotteistamisen mahdollisuudet.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi