4.1.4.6 Sairaanhoito ja huolenpito, 50 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tässä tutkinnon osassa opiskelija oppii tuntemaan sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa vaadittavat hoitotyön perusteet ja oppii toimimaan niiden mukaisesti.

Opiskelija oppii havainnoimaan ja arvioimaan potilaan/asiakkaan hoidon tarvetta ja oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan hoitotyötä potilas/asiakaslähtöisesti. Opiskelija oppii perustelemaan hoitotyötä teoriatietoon perustuen. Opiskelija oppii toimimaan asiakkaan/potilaan hoidossa asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä edistäen ja sairauksia hoitaen yhtenä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Opiskelija oppii työskentelemään asiakkaan/potilaan turvallisuuden huomioiden.
Opiskelija oppii toimimaan ammattieettisesti lähihoitajan työtä kehittäen.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, säädösten ja määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan
 • laatia asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän kirjallisen suunnitelman työryhmän jäsenenä
 • arvioida asiakkaan voimavaroja hänen kanssaan ja tukea häntä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • tarkkailla, ylläpitää ja edistää asiakkaan tai potilaan elintoimintoja sekä hoitaa eri sairauksia sairastavia asiakkaita tai potilaita
 • auttaa tai tukea asiakkaiden tai potilaiden itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista
 • valmistella, avustaa tai tehdä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia
 • toteuttaa lääkehoitoa
 • ohjata asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkehoidossa ja ravitsemuksessa
 • edistää asiakkaan tai potilaan psykososiaalista selviytymistä sekä tukea sosiaalisissa ongelmissa selviytymisessä
 • ohjata asiakkaita ja potilaita sosiaali-, ja terveydenhuollon palvelujen käytössä
 • valita käyttämänsä työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet, torjua työhönsä liittyviä terveysvaaroja sekä noudattaa työhyvinvointi-, ja työturvallisuusohjeita
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista
 • toimia ammattietiikkaa noudattaen
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan
Kirijakso Välttämätön alkuosaaminen:
Opiskelija hallitsee asiakkaan ja potilaan perushoidon.
Tutkinnon suorittajan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito, ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna YO:t ja 3. vuonna PK-pohjaiset

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan oppilaitoksessa ja työssäoppimisjaksoilla.
Opinnot sisältävät kolme työelämälähtöistä toimintakokonaisuutta ja kaksi työssäoppimisjaksoa erilaisissa hoitotyön ympäristöissä.

Oppilaitoksessa opiskelua toteutetaan mm. seuraavilla tavoilla:
teoriaopetusta, laboraatio-opetusta, simulaatio-opetusta, verkko-opetusta, ryhmätyötä ja itsenäistä opiskelua sekä esimerkkitapausten ja PBL-menetelmän avulla opiskelua.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Toiminnalliset näytöt, verkko-opetus, laajennettu työssäoppiminen , kansainvälisyysjakso ja oppisopimus oppilaitoksessa yhteisesti sovitulla tavalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia teemapäiviä kuten esim. haavan hoidon opiskelun päivä (Haavapäivä), hyvinvointipäivä työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyen, näkövammaisuusteema sekä opintokäyntejä mahdollisuuksien mukaan.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Sisäinen yrittäjyys: omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden vahvistaminen opiskelun aikana

Valinnaisissa opinnoissa yrittäjyys teema ja projektityö hoitoalaan liittyen (top-jakso hoiva-alan yrityksessä) mahdollisuuksien mukaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi