4.1.4.7 Suun terveydenhoito, 50 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Suun terveydenhoidon osaamisalan opiskelija oppii toimimaan suun terveydenhuollon palvelujärjestelmässä moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä sekä ohjaamaan asiakkaita ja potilaita palvelujen käytössä. Hän oppii huolehtimaan aseptisen toimintaperiaatteiden mukaan hoitoympäristön toimintavalmiudesta sekä välineiden huollosta. Suun terveydenhoidon osaamisalan suorittanut opiskelija harjaantuu arvioimaan eri-ikäisten asiakkaiden tai potilaiden suun terveydentilaa ja ohjaamaan asiakkaita tai potilaita suun terveyden edistämisessä. Opiskelija oppii toimimaan suun tutkimuksessa, paikkaus- ja juurenhoidoissa, hampaanpoistoissa ja iensairauksien hoidoissa moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä. Lisäksi hän omaksuu oman alansa lääkehoidon keskeiset asiat. Hän harjaantuu käyttämään alansa perustyövälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja, toimimaan ergonomisesti sekä tunnistamaan työhönsä liittyvät terveyshaitat. Hän oppii toimimaan myös oikomishoidon, suukirurgian, protetiikan ja purentafysiologian hoitotoimenpiteissä hoitotiimin tukemana. Hän hyödyntää työssään suun terveydenhoidon tietoperustaa. Työympäristöjä ovat julkiset ja yksityiset suun terveydenhuollon yksiköt.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • toimia suun terveydenhuollon palvelujärjestelmässä moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä ja tietää
 • eri henkilöstöryhmien tehtävät ja työnjaon

 • ohjata asiakkaita tai potilaita suun terveydenhuollon palvelujen käytössä
 • asiakaslähtöisen, taloudellisen ja vastuullisen työskentelyn noudattaen alansa säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • huolehtia aseptisen toimintatavan mukaan hoitoympäristön toimintavalmiudesta sekä välineiden huollosta
 • toimia hoitotiimin jäsenenä suun tutkimuksessa, paikkaus- ja juurenhoidossa, hampaanpoistossa ja iensairauksien hoidossa
 • toimia oikomishoidon, suukirurgian, protetiikan ja purentafysiologian työtehtävissä hoitotiimin tukemana
 • arvioida asiakkaiden tai potilaiden suun terveydentilaa ja ohjata asiakkaita tai potilaita suun terveyden edistämisessä
 • oman alansa lääkehoidon
 • käyttää alansa perustyövälineitä, työmenetelmiä ja materiaaleja sekä torjua työhönsä liittyvät terveyshaitat
 • hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
 • suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista
 • toimia ammattietiikkaa noudattaen
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan
Kirijakso Kirijaksona toimii suun hoitotyön perusteet.
Tutkinnon osan sijoittuminen yo-pohjaiset 2.vuonna tai pk-pohjaiset 3.vuonna
Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnonosat hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon ensimmäinen osa Suun hoitotyön perusteet on pakollinen kaikille, jonka jälkeen toinen työelämälähtöinen kokonaisuus on Suun terveyden edistämisessä toimiminen ja kolmas kokonaisuus Suun hoitotyössä toimiminen. Toteutustapoina voidaan käyttää lähiopetusta, laboraatiota, itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, oppimistehtäviä, työssäoppimista ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Oppimisympäristöinä toimii: oppilaitos, Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos, työssäoppimispaikat ja verkkoympäristö.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Itsenäinen työskentely, taitopajat, verkko-opiskelu, laajennettu työssäoppiminen, oppisopimus, kansainvälinen vaihto.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään projektityönä suun terveyden edistämisen ryhmäohjaustilanne. Tutkinnon osassa toimitaan erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään myös kielitaitoa. Tutkinnon osa suoritetaan hyvin työvaltaisesti. Tutkinnon osan työssäoppimisen laajuus on 20 osp ja sisältää ammattiosaamisen näytön.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Opiskelija harjaantuu toimimaan sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan työssäoppimispaikoilla sisäistäen vastaanoton toimintafilosofian. Hän pyrkii käytöksellään ja toiminnallaan edesauttamaan ja vahvistamaan vastaanoton palveluhenkisyyttä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi