Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutusprosessi

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammatillinen hoito- ja kasvatustyö Opiskelija ottaa työssään huomioon keskeiset ammatillisen hoito- ja kasvatustyön periaatteet:

lapsilähtöisyys
kasvatuskumppanuus
monikulttuurisuus hoito- ja kasvatustyössä
moniammatillisuus ja omahoitajuus hoito-ja kasvatustyössä
ammattietiikka.

Opiskelija osoittaa oppimistaan työskennellessään eri ikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa sekä oppimistehtävin

Lasten ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tunteminen ja edistäminen Opiskelija perehtyy tietoon lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä. Hän osaa soveltaa tietoa toimiessaan lasten kanssa ja toiminnassa edistää lapsen kokonaiskehitystä ja turvallisuutta
Lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti toimiminen Opiskelija toteuttaa kasvatuskumppanuutta. Hän ottaa perheen sekä lapsen ja nuoren tarpeet huomioon. Hän on vastuullinen ja lapsilähtöinen kaikessa toiminnassaan.
Monikulttuurisuuden huomioon ottaminen Opiskelija ottaa toiminnassaan huomioon monikulttuurisuuden ja toimii asiakaslähtöisesti. Opiskelija tutustuu monikulttuurisuuteen monikulttuurisuusprojektin avulla.
Moniammatillisen työyhteisön jäsenensä toimiminen Opiskelija perehtyy moniammatilliseen työskentelyyn ja toimii moniammatillisen työyhteisön jäsenenä.
Alle kouluikäisen lapsen perushoidon toteuttaminen Opiskelija harjaantuu lapsen perushoitoon kuuluvissa asioissa ja niiden ohjaamisessa (uni ja lepo, syöminen ja juominen, pukeutuminen, siisteyskasvatus, liikkuminen ja ulkoilu, seksuaalikasvatus)
Opiskelija toimii aseptisesti ja infektioiden leviämistä ehkäisten.

Opiskelija
hoitaa vastasyntynyttä ja imeväisikäistä lasta ja tukee ja ohjaa vanhempia lapsen hoidossa
hoitaa ja ohjaa leikki-ikäistä lasta päivittäisissä toiminnoissa
Opiskelija harjaantuu lapsen perushoidossa ja sen ohjauksessa oppitunneilla toiminnallisten oppimistehtävien avulla ja työssäoppimisjaksoilla lasten parissa

Lapsia ja nuoria koskevien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä työssä tarvittavan keskeisen lainsäädännön tunteminen Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotka liittyvät lapsiin ja nuoriin, ja lisäksi hän tuntee sosiaali – ja terveydenhuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvän keskeisen lainsäädännön
Vieraalla kielellä toimiminen Opiskelija käyttää tarvittaessa englannin kieltä asiakaspalvelussa
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisin menetelmin opiskelijaa hankkimaan tietoa ammatillisesta lapsen hoito- ja kasvatustyöstä. Opettaja ohjaa opiskelijaa lasten hoitotyön taitojen harjoittelussa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan muun muassa eTaitoon.

Oppimisen arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia.

Opiskelija saa toiminnastaan jatkuvaa kirjallista ja suullista palautetta teemaa ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti ja saa palautetta myös ryhmän muilta opiskelijoilta.

Toimintakokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista ja sovittujen oppimistehtävien suorittamista sekä ammatillista käyttäytymistä.

Muuta tietoa

Kasvun ja kehityksen tukeminen varhaislapsuudessa

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lapselle luontaisten toimintatapojen tunteminen ja mahdollistaminen Opiskelija tietää ja ottaa huomioon alle kouluikäisten lasten tyypilliset tavat oppia leikkimällä, liikkumalla, taiteellisella kokemisella ja ilmaisulla sekä tutkimalla.
Toiminnan suunnitteleminen, toteuttaminen ja arvioiminen Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lapsen kehitykseen ja oppimisympäristöön sopivaa toimintaa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti monipuolisesti ja lapsilähtöisesti. Opiskelija osaa käyttää toiminnassaan varhaiskasvatuksen sisällöllisiä orientaatioita (matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallisyhteiskuntatieteellinen, esteettinen, eettinen ja uskonnolliskatsomuksellinen) ja keskeisiä toimintatapoja.

Opiskelija harjoittelee tavoitteellisen teemasuunnitelman tekemistä sekä pienryhmässä oppilaitoksessa että työssäoppimisjaksolla.

Ammatillinen vuorovaikutus Opiskelija toimii ystävällisesti, asiallisesti ja tavoitteellisesti vuorovaikutustilanteissa ja tukee lasten välistä vuorovaikutusta leikki-, ohjaus- ja toimintatilanteissa.

Opiskelija ohjaa yksittäistä lasta ja lapsiryhmiä luovassa toiminnassa sekä oppilaitoksessa että työssäoppimisjaksoilla.

Lapsen ja lapsiryhmän ohjaaminen

Leikin ohjaaminen ja tukeminen

Opiskelija järjestää lapselle mahdollisuuden leikkiin ja ohjaa eri-ikäisten lasten leikkiä. Opiskelija tuntee lasten leikin kehityksen vaiheet ja ohjaa lasta leikissä.
Ilmaisullisten menetelmien käyttäminen lapsilähtöisessä toiminnassa Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi liikuntaan perustuvia ohjaustilanteita (toiminnallinen ohjausharjoitus oppilaitoksessa). Hän käyttää musiikkiin ja kuvataiteisiin liittyviä menetelmiä mm. laulut- ja laululeikit, musiikkimaalaus ja kädentaidot sekä tukee lapsen kielellistä ja ilmaisullista kehitystä (mm. sadutus, kielileikit ja lastenkirjallisuus). Hän osaa myös toimia mediakasvattajana.

Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi pienryhmässä lapsilähtöisen nukketeatteriesityksen päiväkotien lapsiryhmille (nukketeatteriprojekti).

Opiskelija tutustuu esiopetuksen järjestämiseen ja toteuttaa sitä työryhmän jäsenenä.

Esiopetuksen toteuttaminen

Oman osaamisen tuotteistaminen

Opiskelija tuntee omat vahvuutensa ja tuo niitä esille sekä kehittää itseään ammatillisesti. Hän kehittää yrittäjyysvalmiuksiaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä, toiminnallisia harjoituksia ja lapsiryhmien ohjausharjoituksia ja nukketeatteriprojektia. Tärkeinä arvioinnin kohteina ovat vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus, kyky vastaanottaa palautetta ja luovan ilmaisun taitojen soveltaminen.

Opiskelija saa toimintakokonaisuuden aikana kirjallista ja suullista palautetta teemaa ohjaavilta opettajilta, toisilta ryhmän opiskelijoilta ja työelämän edustajilta (esim. nukketeatteriprojekti, liikuntaprojekti ja työssäoppiminen). Tämän lisäksi opiskelija arvioi itseään sekä suullisesti että kirjallisesti.

Toimintakokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen osallistumista, sovittujen oppimistehtävien suorittamista, ammatillista käyttäytymistä ja toiminnallisiin harjoituksiin osallistumista.

Muuta tietoa

Kasvun ja kehityksen tukeminen kouluiässä ja nuoruudessa

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Koulu- ja nuoruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen Opiskelija tietää koulu- ja nuoruusikäisen lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen vaiheet ja ottaa ne huomioon työssään.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Opiskelija tuntee terveyskasvatusmenetelmiä ja ohjaa kouluikäisiä ja nuoria terveyden edistämiseen (ohjaustehtävä).

Opiskelija tuntee ravitsemussuositukset ja tavallisimmat erityisruokavaliot sekä valmistaa lapsille ja nuorille terveellistä ravintoa ja ohjaa heitä terveellisiin elämäntapoihin.

Opiskelija tunnistaa kouluikäisen tai nuoren riskikäyttäytymisen ja ohjaa häntä siihen liittyen. Hän tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen sosiaalisia ongelmia esim. perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan tai haitallisen päihteiden käytön ja tukee ja auttaa heitä selviytymään niistä.

Lastensuojelun tunteminen Opiskelija tietää lastensuojelun toimintaperiaatteet ja työkäytännöt eri työympäristöissä. Opiskelija toimii lastensuojelussa lähihoitajan vastuualueella yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Koulunkäyntiin liittyvien haasteiden tunteminen Opiskelija harjaantuu auttamaan lasta ja nuorta koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa (oppimisvaikeudet, koulukiusaaminen ja kouluhaluttomuus) oppimistehtävän avulla.

Opiskelija edistää toiminnallaan suotuisaa kasvu- ja oppimisympäristöä ja ottaa huomioon perhetilanteen ja nuoren oman toiminnan.

Vaihtoehtopedagogiikkojen tunteminen Opiskelija perehtyy keskeisiin vaihtoehtopedagogiikkoihin (Steinerpedagogiikka, Montessoripedagogiikka, Reggio Emilia-pedagogiikka, Freinetpedagogiikka).
Luovan toiminnan, itseilmaisun ja median käytön tukeminen Opiskelija tuntee luovan ilmaisun merkityksen kehityksen tukemisessa. Opiskelija ohjaa ja tukee kouluikäistä ja nuorta itseilmaisussa, median käytössä ja luovassa toiminnassa. Opiskelija tekee luovaan ilmaisuun liittyvän oppimistehtävän (musiikki ja kuvataide) ja toiminnallisten harjoitusten avulla.
Toisella kotimaisella kielellä toimiminen Opiskelija käyttää tarvittaessa toista kotimaista kieltä asiakaspalvelussa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia.

Opiskelija saa toiminnastaan jatkuvaa kirjallista ja suullista palautetta teemaa ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti ja saa palautetta myös ryhmän muilta opiskelijoilta.

Toimintakokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista ja teeman oppimistehtävien suorittamista sekä ammatillista käyttäytymistä.

Muuta tietoa

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyö

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tuen tarpeiden tunnistaminen ja tarpeisiin vastaaminen. Hän tiedostaa hyvinvoinnin ja terveyden uhkatekijät, sairaudet kuten infektio- ja pitkäaikaissairaudet, kehitykseen liittyvät erityispiirteet, esimerkiksi puheen- ja kielenkehityksen häiriöt, ADHD, autismi- ja aspergerin oireyhtymä, sensorisen integraation häiriöt, Touretten oireyhtymä sekä sosiaaliset ongelmat ja mielenterveyden ongelmat.
Sairaan lapsen ja nuoren hoitaminen Opiskelija hoitaa eri toimintaympäristöissä sairasta lasta esim.
infektiosairaudet ja rokkotaudit pitkäaikaissairaudet: diabetes, epilepsia, astma, allergiat, reuma, syöpä

Opiskelija valmistaa lapsen ja nuoren tavallisiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja erilaisiin terapioihin.

Opiskelija tietää, miten lapsen kanssa voi käsitellä kuolemaa. Hän tietää, miten tukea lasta ja perhettä kuolemaan liittyvissä tilanteissa.

Lasten ja nuorten lääkehoidon erityispiirteet Opiskelija tuntee lasten lääkehoidon erityispiirteet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.
Ensiavun antaminen ja lasten tapaturmien ehkäiseminen Opiskelija ennaltaehkäisee lasten tapaturmia ja hän osaa antaa lapselle ensiapua.
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kuntoutuksen tukeminen Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kuntoutusta tukevaa toimintaa. Hän ohjaa erityistä tukea tarvitsevaa lasta käyttämällä kuntouttavaa työotetta ja käyttää erilaisia kuntoutuksen työmenetelmiä ja apuvälineitä esim. kuvakortit, tukiviittomat ja liikkumisen apuvälineet.

Opiskelija tuntee lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyviä ongelmia (kuten masennus, stressi, viiltely) ja mielenterveyttä edistäviä keinoja. Hän edistää omalla toiminnallaan lasten ja nuorten mielenterveyttä ja vahvistaa lapsen ja nuoren itsetuntoa.

Työlämätietous ja yrittäjyys Opiskelija tuntee työehtosopimuksen ja osaa laatia työhakemuksen ja ansioluettelon sekä valmistautua työhaastatteluun.
Työhyvinvointi ja työnohjaus Opiskelija huolehtii asiakkaan turvallisuudesta, työturvallisuudesta ja omasta työhyvinvoinnistaan.
Oman osaamisen tuotteistaminen Opiskelija tuntee omat vahvuutensa ja tuo niitä esille sekä kehittää itseään ammatillisesti. Hän kehittää yrittäjyysvalmiuksiaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia.

Opiskelija saa toiminnastaan jatkuvaa kirjallista ja suullista palautetta teemaa ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti ja saa palautetta myös ryhmän muilta opiskelijoilta.

Toimintakokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista ja ammatillista käyttäytymistä sekä teeman oppimistehtävien suorittamista.

Muuta tietoa