Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Mielenterveys ja päihdetyön perusteet

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat:
Osaamisalan tutkintovaatimukset Opiskelija perehtyy osaamisalan tutkintovaatimuksiin ja laatii oman oppimisensa tavoitteet.
Mielenterveys- ja päihdetyön kehitys Opiskelija perehtyy mielenterveys- ja päihdetyön historiaan oppimistehtävän ja seminaarin avulla. Seminaarissa käydään ammatillista keskustelua mielenterveys- ja päihdetyön kehityksestä.
Yhteiskunnan arvot ja asenteet Opiskelija tunnistaa sekä omia että yhteiskunnassa ilmeneviä asenteita ja käsityksiä mielenterveys- ja päihdeongelmia kohtaan. Opiskelija tekee havainnointitehtävän elinympäristössään ja osallistuu seminaarityöskentelyyn.
Mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaava lainsäädäntö Opiskelija tutustuu mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaavaan lainsäädäntöön lähiopetuksen, ohjattujen oppimistehtävien ja verkko-opiskelun avulla.
Mielenterveys- ja päihdeongelmien vaikutus yksilön toimintakykyyn
Keskeiset mielenterveys- ja päihdeongelmat ja toimintakyky Opiskelija tietää keskeiset mielenterveys- ja päihdetyön peruskäsitteet

 • päihteenkäytön tasot
 • päihderiippuvuus
 • psykiatriset sairaudet
 • persoonallisuushäiriöt
 • psykologinen ja sosiaalinen toimintakyky

Opiskelija hankkii tietoa lähiopetustunneille osallistumalla, oppimistehtävien ja opintokäyntien avulla.

Anatominen ja fysiologinen näkökulma mielenterveys- ja päihdeongelmien ymmärtämiseen ja hoitoon Opiskelija syventää ymmärtämystään mielenterveys- ja päihdetyöhön olennaisesti liittyvästä anatomiasta ja fysiologiasta asiantuntijaopettajan johdolla. Opiskelija hyödyntää tätä tietoa mielenterveys- ja päihdetyön opinnoissaan ja ammatissaan.
Asiakkaan/potilaan toimintakyky päivittäisissä toiminnoissa Opiskelija perehtyy psyykkisten sairauksien ja päihteiden käytön vaikutuksiin yksilö bio-psyko-sosiaaliselle toimintakyvylle. Hän osallistuu lähiopetukseen ja integroitujen oppimistehtävien suunnitteluun ja ongelmanratkaisuun.
Ammatillinen vuorovaikutus mielenterveys. ja päihdeasiakkaan/potilaan kanssa Opiskelija perehtyy dialogisuuteen mielenterveys- ja päihdetyön auttamismenetelmänä. Opiskelija tietää keskeiset ammatilliseen auttamissuhteeseen liittyvät käsitteet: luottamus, empatia, transferenssi, vastatransferenssi, distanssi.
Opiskelija ymmärtää läsnäolon ja omien tunteiden tunnistamisen merkityksen auttamissuhteessa.
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakyvyn tukeminen
Asiakkaan/potilaan ohjaaminen Opiskelija harjoittelee Toimintaa tontille -projektin avulla eri-ikäisten kuntoutujien ohjaamista ja ammatillista vuorovaikutusta luovan toiminnan menetelmin (esim. musiikki, kuvallinen ilmaisu, ruoanlaitto) erilaisissa toiminta-ympäristöissä. Projektista hän laatii kirjallisen raportin.
Lääkehoito mielenterveys- ja päihdetyössä
-käytettävät lääkkeet ja niiden jaottelu
-lähihoitaja lääkehoidon toteuttajana
Opiskelija perehtyy asiakkaan lääkehoitoon lähiopetuksen, ohjattujen oppimistehtävien ja verkko-opiskelun avulla.

 • yleisesti käytetyt lääkkeet
 • lähihoitaja lääkehoidon toteuttajana mielenterveys- ja päihdetyössä

Opiskelija kertaa lääkelaskut ja harjaantuu suorittamaan ne virheettömästi.

Kielitaidon – ruotsi/suomi toisena kielenä, englanti
hyödyntäminen työtehtävissä
Opiskelija harjoittelee kielitaitoa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kohtaamisessa lähiopetuksen, ohjattujen oppimistehtävien ja verkko-opiskelun avulla
Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Opiskelija tutustuu ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ajankohtaisiin menetelmiin ja mahdollisuuksiin.
Palvelujärjestelmä ja palveluihin ohjaus Opiskelija tutustuu mielenterveys- ja päihdetyön
palvelujärjestelmään lähiopetuksen, ohjatun oppimistehtävän ja opintokäyntien avulla. Hän saa valmiuksia ohjata asiakkaan/potilaan asianmukaisen tiedon ja/tai hoidon äärelle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi
-eTaito

 • opettajan ohjaus
 • opettajan arviointi
 • vertaisarviointi
 • itsearviointi
Opettaja ohjaa opiskelijaa omien tavoitteiden laadinnassa. Opettaja ohjaa opiskelijaa tiedonhankinnassa ja oppimistehtävien suunnittelussa ja ongelmanratkaisussa.

Opiskelija palauttaa yksilö tai ryhmätehtävät ja projektiraportin eTaitoon.
Opettaja antaa tehtäviin palautetta joko suullisesti tai kirjallisesti eTaitoon.
Opettaja antaa palautetta myös opiskelijan oppimista ja tavoitteiden saavuttamisesta opiskelijan eTaitoon.

Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearvioinnin tekemisessä ammattiosaamisen kriteerejä hyväksi käyttäen.

Opiskelijat antavat toisilleen vertaispalautetta lähiopetustunneilla ja seminaareissa.

Muuta tietoa

Suunnitelmallinen mielenterveys- ja päihdetyö

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Eri ikäisten asiakkaiden/potilaiden mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmät eri toimintaympäristöissä
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma Opiskelija laatii omat oppimisen tavoitteensa tutkintovaatimusten pohjalta.

Opiskelija syventää tietojaan mielenterveys ongelmista ja sairauksista, päihdeongelmista ja riippuvuuksista lähiopetuksen sekä case-tehtävien avulla sekä työssäoppimisessa.

Mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmät erilaisissa toimintaympäristöissä Opiskelija syventää ja soveltaa tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmien psykologisten, fysiologisten ja sosiaalisten tekijöiden merkityksestä asiakkaan/potilaan auttamisessa integroitujen case-tehtävien avulla ja työssäoppimisessa.

Opiskelija kehittyy asiakkaan/potilaan avuntarpeen arvioinnissa ja tarvittavien hoito- ja kuntoutusmenetelmien käyttämisessä

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoito Opiskelija jatkaa perehtymistä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden lääkehoitoon ja oppii toteuttamaan sitä turvallisesti työssäoppimisessa ja lähiopetuksessa koululla integroitujen tehtävien avulla.
Työryhmässä toimiminen Opiskelija kehittyy työskentelyssä moniammatillisen työryhmän jäsenenä, vuorovaikutustaidoissa sekä asiakkaiden/potilaiden että työryhmän jäsenten kanssa

Opiskelija oppii tiedottamaan asianmukaisesti sekä kirjallisesti että suullisesti.

Työssäoppimisjaksolla opiskelija laatii hoito/kuntoutus/ palvelusuunnitelman asiakkaalle/potilaalle.
Hän laatii työssäoppimiselleen yksilölliset tavoitteensa tutkintovaatimusten pohjalta.

Opiskelija syventää työn perustana olevan tiedon hallintaansa myös koulussa toteutettavien ryhmätehtävien ja opintokäyntien avulla.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa omien tavoitteiden laadinnassa. Opettaja ohjaa ja innostaa opiskelijaa tiedonhankinnassa ja oppimistehtävien suunnittelussa ja ongelmanratkaisussa. Oppimistehtävistä järjestetään seminaareja, joissa syvennetään oppimista ammatillisessa vuorovaikutuksessa.

Opiskelija saa palautetta osaamisestaan työssäoppimisen ohjaajaltaan, opettajilta sekä vertaispalautetta opiskelutovereiltaan.
Opiskelija täydentää e-taito portfoliotaan, siihen myös opettajat antavat palautteen oppimisesta.

Muuta tietoa

Työntekijänä mielenterveys- ja päihdetyössä

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ammatillinen ja laadukas toiminta mielenterveys- ja päihdetyössä
Eri kulttuuritaustasta tulevien mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden/potilaiden auttaminen eri toimintaympäristöissä. Opiskelija laatii omat oppimisen tavoitteensa tutkintovaatimusten pohjalta.

Opiskelija syventää omaa kulttuurisen hoitotyön osaamistaan lähiopetuksen, soveltavan tehtävän ja sitä käsittelevän, ammatillista ymmärrystä syventävän seminaarityöskentelyn avulla.

Laadukas ammatillinen auttamistyö Opiskelija syventää omaa kulttuurisen hoitotyön osaamistaan lähiopetuksen, soveltavan tehtävän ja sitä käsittelevän, ammatillista ymmärrystä syventävän seminaarityöskentelyn avulla.
Työhyvinvointi mielenterveys- ja päihdetyössä Opiskelija oppi toteuttamaan laadukasta mielenterveys- ja päihdetyötä ottaen huomioon eettiset periaatteet ja laatukriteerit. Opiskelija tekee yksilöllisesti tai ryhmässä integroidun case- oppimistehtävän ja osallistuu seminaarityöskentelyyn.
Työelämätieto ja yrittäjyys Opiskelija oppii huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.
Ensiapu ja peruselvytys Opiskelija perehtyy lähihoitajan työtä määrittäviin työehtosopimuksiin, harjoittelee työnhakuasiakirjojen ja työsopimuksen laadintaa ohjattujen tehtävien ja lähiopetuksen avulla .

Opiskelija harjoittelee oppilaitoksessa ensiapuvalmiuksiaan ja osoittaa osaamisensa niistä ea-
taitonäytössä.

Opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön työssäoppimisjakson lopulla (5 työvuoron kuluessa).

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimistavoitteiden laadinnassa ja henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tekemisessä.

Opettaja innostaa ja tukee opiskelijaa tiedonhankinnassa, oppimistehtävien suunnittelussa ja ongelmanratkaisussa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tai opiskelijaryhmää tehtävien
tekemisessä ja antaa palautetta opiskelijan oppimisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija täydentää e-taito portfoliotaan oppimistehtävillään. Hän kirjaa sinne itsearviointinsa oppimsestaan.

Opiskelija saa suullista palautetta oppimistilanteissa opettajilta ja opiskelutovereilta.

Opettajat antavat palautetta myös e-taitoon ja varmistavat opiskelijan valmiudet ammattiosaamisen näyttöön

Opiskelija saa palautetta osaamisestaan työssäoppimisen ohjaajalta sekä opettajalta.
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Muuta tietoa