Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutusprosessi

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Orientoituminen opintotoihin Opiskelija tutustuu sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin ja ammattiosaamisen näytön kriteereihin. Opiskelija tutustuu opinnon sisältöihin, suoritustapoihin ja arviointiin. Opiskelija tunnistaa ja suunnittelee omaa opintopolkuaan yksilöllisesti mahdollisuuksien mukaan. Opiskelija tutustuu oppimisympäristöönsä ja ryhmän muihin opiskelijoihin.
Sosiaali- ja terveysalan lait, asetukset, säädökset ja laatusuositukset Opiskelija kertaa sos. ja terveysalan lait ja asetukset itsenäisen tehtävän/opiskelun avulla.
Asiakkaiden/potilaiden hoidon järjestely Opiskelija syventyy äkillisesti sairastuneen potilaan hoitokokonaisuuteen ja akuutin hoitotyön periaatteisiin mm. ABCDE- arviointiluokitus.

Opiskelija syventyy kotihoidon toimintaperiaatteisiin ja asiakkaan hoitoon kotihoidossa. Opiskelija opiskelee myös muistisairaudet, tehostettua suun hoitoa ja tehostettua jalkojen hoitoa asiantuntijaopettajien johdolla tässä opintokokonaisuudessa

Sosiaali- ja terveysalan palvelut Opiskelija syventyy asiakkaan kotona selviytymisen tueksi tarjottaviin sosiaali- ja terveysalan palveluihin asiantuntijaopettajan johdolla.
Aseptiikka ja tartuntataudit Opiskelija kertaa ja syventää tietämystään hoitotyön aseptiikasta itsenäisen opiskelun ja tapausesimerkki-tehtävän avulla.

Opiskelija kertaa ja syventää tietojaan tartuntataudeista ja niiden ennaltaehkäisystä lähiopetuksen ja tehtävien avulla asiantuntijaopettajan ja hoitotyön opettajan ohjauksessa

Hoitotyön eettiset periaatteet Opiskelija kertaa hoitotyön eettiset säädökset ja saa hyviä toimintamalleja käytännön hoitotilanteissa toimiessaan. (esimerkkitapaus-tehtävät/ ammatillinen essee)
Hoidollinen päätöksenteko ja ongelmien ratkaisu Opiskelija oppii asiakkaan/potilaan hoidon tarpeen arviointia, esim. hoitosuunnitelmaa tehdessä ja opiskelija kertaa/tietää hoidon tarpeen arvioinnissa käytettävät toimintakykymittarit esim. RAVA ja RAI

Opiskelija kertaa ja oppii käyttämään FinnCC-luokitusta ja hoitotyön prosessia hoitosuunnitelman laatimisessa. Opiskelija laatii hoitosuunnitelman hengityssairautta sairastavasta potilaasta, esimerkkitapauksen avulla esimerkkinä keuhkokuumetta/astmaa/COPD:tä sairastava potilas.

Opiskelija harjaantuu laboraatio-opetuksen avulla hengitysvajepotilaan tarkkailuun, voinnin arviointiin ja hoitoon. Tarkkailuun ja hoitoon kuuluu mm. hengitysfrekvenssin ja happisaturaation mittaaminen, hapen anto ja liman imeminen ylähengitysteistä ja trakeostomiasta, PEF-puhallukset, puhalluspullon käyttö.
/td>

Lääkehoidon toteuttaminen Opiskelija syventää ymmärtämystään hengityselinsairauksiin liittyvästä hengityselinten anatomiasta ja fysiologiasta asiantuntijaopettajan johdolla. Opiskelija käyttää tätä tietoa perustana sairauksien ymmärtämiselle ja hoitamiselle.
(aiheina: hengityselimistön rakenne, ventilaatio ja keuhkopussin merkitys sekä kaasujen vaihto)
Kirjallinen ja suullinen ilmaisu hoitotyössä Opiskelija syventää tietämystään hengitystiesairauksien hoidossa käytettävästä lääkehoidosta ja vahvistaa lääkelaskujen taitojaan lääkehoidon osaamisessa. Lääkelaskut opiskellaan asiantuntijaopettajan johdolla. (aiheina mm. hengityssairauksien lääkehoito ja mikrobilääkkeet)
Ikääntyvän asiakkaan/potilaan ravitsemustilan arviointi ja ravitsemuskuntoutus Opiskelija kertaa ja harjaannuttaa kirjallisia taitojaan asiantuntijaopettajan johdolla. (suullinen ja kirjallinen raportointi ja hoitosuunnitelmaan kirjaaminen sekä itsensä esittely CV:llä työssäoppimisjaksojen alussa.)
Näkövammaisuus-teemapäivä Opiskelijat syventävät tietämystään iäkkäiden/huonokuntoisten asiakkaiden ravitsemushoidon toteutumisesta ja ravitsemuskuntoutuksesta. Opiskelija tutustuu myös kliinisiin täydennysravintovalmisteisiin. Oppimismenetelmänä esimerkkitapaus-asiakas koti/laitoshoidossa asiantuntijaopettajan johdolla.

Opiskelijat saavat kokemusta näkövammaisen ohjauksesta esim. keittiössä toimimisesta ja ruokailutilanteen järjestämisestä elämyskouluttajan johdolla käytännön tilanteissa.

Asiakkaan päihdeongelma Opiskelija oppii arvioimaan kotihoidon asiakkaiden päihteiden käyttöä ja tuntee hoitoon ohjauksen menetelmät ja palvelut asiantuntijaopettajan ohjauksessa.
Asiakkaan/potilaan palvelutilanne ruotsin kielellä Opiskelija opiskelee ruotsin kielen hoitotyön sanastoa ja harjoittelee ruotsin kieltä hoitotyön asiakaspalvelutilanteessa. Kielen opiskelu tapahtuu asiantuntijaopettajan johdolla ja palvelutilanne integroidaan hoitotyön tilanteeseen, esim. kotihoidon asiakkaan haastattelu/hoitotilanne.
Ohjaus ja oppimisen arviointi
Opettaja esittelee toimintakokonaisuuden alussa oppimisen tavoitteet ja sisällöt sekä siihen liittyvät tehtävät aikatauluineen ja kokonaisuuden arvioinnin.

Opettaja ohjaa itsenäiseen työskentelyyn sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden kertaamiseksi.
Opettaja ohjaa opiskelijoita erilaisten oppimismenetelmien avulla oppimaan tämän opintokokonaisuuden sisällöt.

Opettaja ohjaa opiskelijoita suorittamaan itsearviointia jokaisen suorituksen jälkeen. Vertaisarviointiin ohjataan erityisesti ryhmätyöskentelyssä . Opettaja/t antavat lisäksi opiskelijoille palautetta opiskelijoiden oppimisesta opintokokonaisuuden edetessä.

Opiskelijoita ohjataan dokumentoimaan oppimistaan e-Taitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan sen avulla.

Opintojakson kokoavana arviointina käytetään opiskelijan/pienryhmän laatimaa hoitosuunnitelmaa, josta opettaja/t antavat palautteen ja merkinnän suoritettu/täydennettävä.

Tämän jakson aikana opettaja/t järjestävät aikaa tehostettuun opetukseen niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisää aikaa/opetusta suoriutuakseen tästä opintokokonaisuudesta.

Muuta tietoa

Erilaisissa hoitoympäristöissä hoidettavan asiakkaan hoitotyö

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tavallisimpien sairauksien hoitotyö aikuisilla asiakkailla/potilailla Opiskelija kertaa ja syventää tietämystään asiakkaan/potilaan tavallisimmista sairauksista ja niiden hoitamisesta. Aiheina ovat mm. metabolinen oireyhtymä ja diabetes, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta ja rytmihäiriöistä flimmeri, neurologisista sairauksista aivoinfarkti ja aivoverenvuoto, syöpäsairauksista yleisesti ja opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan valittuja aiheita ja sisäelinten sairauksista munuaisten vajaatoiminta .

Opiskelija syventää tietämystään sydänpotilaan tutkimuksista ja tavallisimmista verikokeista asiantuntijaopettajan johdolla.

Opiskelija kiinnittää huomiota myös monikulttuuriseen hoitotyöhön eri sairauksien hoidon yhteydessä.

Opiskelijan oppiminen tapahtuu monipuolisten oppimismenetelmien avulla.

Opiskelija syventää ymmärtämystään sydän ja verisuonisairauksiin, munuaissairauksiin ja neurologisiin sairauksiin liittyvästä anatomiasta ja fysiologiasta asiantuntijaopettajan johdolla. Opiskelija käyttää tätä tietoa perustana sairauksien ymmärtämiselle ja hoitamiselle. (Aiheina ovat mm. sydän- ja verisuonielimistön rakenne, sydänsairauksien vaikutus elimistön toimintaan esimerkkeinä läppäviat ja sydämen vajaatoiminta, sydämen impulssijohtojärjestelmä ekg:n pohjaksi ja verenpaineen synty, aivojen rakenne ja tehtävät, aivokalvot ja aivojen verenkierto, virtsanerityselimistön rakenne ja toiminta ja virtsaaminen).

Asiakkaan/potilaan liikkumisessa avustaminen

Asiakkaan valmistelu leikkaukseen ja sen jälkeinen hoito

Opiskelija syventää tietämystään aivoinfarktin ja lonkkamurtuman saaneen potilaan liikkumisen avustamisessa ja ohjaamisessa asiantuntijaopettajan johdolla. Oppiminen tapahtuu pääosin käytännön harjoitusten avulla.

Opiskelija opiskelee potilaan hoidon ja valmistelun ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeisen hoidon ja tarkkailun luentojen ja erilaisten harjoitusten avulla. Esimerkkipotilaana on lonkkamurtumapotilas. Haavojen hoitoon opiskelija syventyy asiantuntijaluentojen ja tehtävien avulla.

Asiakkaan valmistelu leikkaukseen ja sen jälkeinen hoito

Asiakkaan/potilaan kivun tunnistaminen ja sen lievittäminen

Hoitotoimenpiteiden valmistelu ja niissä avustaminen

Opiskelija opiskelee asiakkaan/potilaan kivun anatomiaa ja fysiologiaa ja kivun tunnistamista sekä syventyy erilaisiin kivun hoidon menetelmiin (sisältää lääkehoidon ja muut menetelmät) Oppimismenetelmänä käytetään asiantuntijaopettajia ja luennoitsijoita.
Lääkehoidon osaaminen hoitotyössä Opiskelijat harjaantuvat hoitotoimenpiteiden valmisteluun ja niissä avustamiseen mm. seuraavilla tavoilla: sydänfilmin ottaminen, suoniverinäytteen ottaminen, verenpaineen ja pulssien mittaaminen, haavahoidon ja katetrointien harjoittelu, erilaisten avanteiden hoidon harjoittelu (myös ravitsemusavanne) ja steriilin suturaatiopöydän valmistaminen)
Asiakkaan mielenterveysongelmat

Asiakkaiden/potilaiden ohjaus hoitotyössä

Asiakkaiden/potilaiden ravitsemusohjaus

Opiskelija kertaa lääkehoitoa ja soveltaa tietämystään opiskellessaan eri sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyön toteuttamista harjoitellen samalla lääkehoidon ohjaustilanteita.

Opiskelija harjoittelee turvallista lääkehoitoa mm. kertaamalla lääkelaskut asiantuntijaopettajan johdolla.

Laboraatiharjoituksina: mm. injektioiden annon kertaaminen ja potilaalle annettavan suonensisäisen nesteytyksen järjestämisen avustaminen.

Opiskelija syventää tietämystään mielenterveydestä ja tuntee hoitoon ohjauksen menetelmiä ja palveluita. (Asiantuntijaluennot ja tehtävät. Osaaminen kohdistetaan kotihoitoon).

Opiskelija laatii ryhmässä ohjaussuunnitelman asiakkaalle/potilaalle valitsemastaan hoitotyön ohjaustilanteesta ja ohjaustuokio toteutetaan integroituna hoitotyön sairauksien oppimisen yhteydessä.

Opiskelija syventää tietämystään ravitsemuksesta eri sairauksien hoidossa ja ravitsemuksen opiskelu integroidaan hoitotyön yhteyteen.
Opiskelijat harjaantuvat diabetesasiakkaan hoitotyöhön ja osaavat ohjata ja arvioida perusasiat diabetesasiakkaan ruokavaliosta ja hiilihydraattitaulukon käytöstä. Opetus integroidaan hoitotyön opetuksen yhteyteen (varataan aamu tai iltapäivä ja yhteisopetus hoitotyön opettajan ja ravitsemusopettajan kanssa puolikkaissa ryhmissä)
Syöpää sairastavien potilaiden laadukas ravitsemus integroidaan syöpäsairauksien opiskeluun (asiantuntijaopettaja ja hoitotyön opettaja). Lonkkamurtumapotilaan ravitsemuksen haasteet ja ohjaus integroidaan lonkkamurtumapotilaan hoidon opiskeluun.

Työssäoppiminen Hoitotyötä harjaannutetaan ja syvennetään työssäoppimisjaksolla. Opiskelija laatii työssäoppimisjaksolla kirjallisen tehtävän: potilaan hoitosuunnitelma, johon kuuluu myös selvitys potilaan lääkehoidosta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi
Opettaja esittelee toimintakokonaisuuden alussa oppimisen tavoitteet ja sisällöt sekä siihen liittyvät tehtävät aikatauluineen ja opintokokonaisuuden arvioinnin.

Opettaja ohjaa erilaisten opetusmenetelmien avulla opiskelijaa oppimaan tämän opintokokonaisuuden sisällöt.
Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearviointiin jokaisen suorituksen jälkeen ja vertaisarviointiin erityisesti ryhmätyöskentelyssä. Lisäksi opettaja/t antavat suullista ja kirjallista palautetta opiskelijalle opintojakson edetessä.
Opiskelijaa ohjataan dokumentoimaan oppimistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimaansa sen avulla.

Jakson kokonaisarviointi tapahtuu opiskelijan pari/pienryhmätyönä jakson lopuksi järjestettävän taitokokeen avulla, johon kuuluu lääkelaskujen koe, pieniä kirjallisia tehtäviä ja hoitotyön osaamista simuloiduissa tilanteissa. Opettaja arvioi taitokokeen suoritettu/täydennettävä arvioinnilla.

Jakson aikana opettaja/t järjestävät aikaa tehostettuun opetukseen niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisää aikaa/opetusta suoriutuakseen tästä opintokokonaisuudesta.

Työssäoppimisjaksoa arvioi opiskelija, työelämäohjaaja ja opettaja suullisesti ja kirjallisesti. Hoitosuunnitelman ja lääkehoidon tehtävän arvioi jaksoa ohjaava opettaja. Jakso ja tehtävät arvioidaan ja kirjataan suoritettu/täydennettävä.

Muuta tietoa

Ammatillisuuden vahvistuminen lähihoitajan työssä

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Haavojen hoito Opiskelija syventää tietojaan haavojen hoidosta mm. haavojen hoidon teemapäivänä .
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky asiakkaan/potilaan hoitotyössä Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan ensiavun opetuksessa, joka kohdennetaan iäkkäiden asiakkaiden kotona annettavaan ensiapuun. Opiskelija opiskelee myös varhaista defibrillointia ja peruselvytystä hoitotyön erilaisissa ympäristöissä.

Turvallisuuspäivä järjestetään kaikille sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opiskelijoille. Pistotapaturmien hoidon opskelija kertaa ennen työssäoppimisjaksoja. Paloturvallisuuteen opiskelija kiinnittää huomiota työssäoppimisjaksoilla ja mahdollisuuksien mukaan Palo-ja pelastuslaitoksen alkusammutuskoulutuksessa

Asiakkaan/potilaan palvelutilanne yhdellä vieraalla kielellä Opiskelija opiskelee englannin kielen hoitotyön sanastoa ja harjoittelee palvelutilanteessa toimimista hoitotyön sovitussa simulaatiossa/laboraatiossa., esim. haavanhoidon ohjaus asiakkaalle/potilaalle.
Työelämätietous ja yrittäjyys sekä oman osaamisen tuotteistaminen. Opiskelija kertaa ja syventää tietojaan työhakemuksesta, työsuhteen solmimisesta ja työsopimuksen teosta. Opiskelija kertaa/syventyy keskeiseen työlainsäädäntöön ja työ- ja virkaehtosopimuksiin. Opiskelija saa tietoja sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden perusteista, oman yritystoiminnan suunnittelusta ja alustavasta liiketoimintasuunnitelmasta. Opiskelija alkaa ideoida oman osaamisen tuotteistamista.
Työssäoppimisjakso Työssäoppimisjakso 2. erilaisissa hoitoalan ympäristöissä ja ammattiosaamisen näyttö
Ohjaus ja oppimisen arviointi

Opettaja esittelee toimintakokonaisuuden alussa jakson tavoitteet, sisällöt, opetusmenetelmät, aikataulun ja arvioinnin.

Opettaja ohjaa oppimista erilaisten opetusmenetelmien avulla.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään itsearviointia omasta oppimisestaan ja ryhmätyöskentelyssä opiskelijaa ohjataan vertaisarviointiin. Lisäksi opettaja/t antavat palautetta suullisesti tai kirjallisesti opiskelijan etenemisestä tässä opintojaksossa.

Opiskelijaa ohjataan dokumentoimaan oppimistaan e-Taitoon ja arvioimaan oppimistaan sen avulla

Jakson kokonaisarvioinnissa huomioidaan:

    – aktiivista läsnäoloa ensiavun tunneilla/tai muuta opettajan kanssa sovittua suoritusta ensiavusta

  • työelämätietouden opettajan kanssa sovittuja suorituksia
  • englannin kielellä suoritettu hoitotyön ohjaustilanne esim. haavojen hoidosta

Arviointi kirjataan suoritettu/täydennettävä

Ennen työssäoppisen alkamista opettaja/t järjestävät aikaa tehostettuun opetukseen niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisää aikaa/opetusta suoriutuakseen tästä opintokokonaisuudesta.

Jakson päätteeksi ryhmänohjaaja/opettajatiimi arvioi opiskelijan valmiuden työssäoppimisjaksoon ja ammattiosaamisen näyttöön.

Opiskelijoiden/työpaikkaohjaajien kanssa käydään henkilökohtaistamiskeskustelu opiskelijan työssäoppimisjakson pituudesta ja valmiudesta ammattiosaamisen näyttöön.

Työssäoppimisjakson 2:n lopuksi opiskelija antaa 5 päivän ammattiosaamisen näytön.

Muuta tietoa