Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Suun hoitotyön perusteet

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suun terveydenhuollon palvelujärjestelmään perehtyminen Opiskelija perehtyy hammashoidon palvelujärjestelmään, hoidon kirjaamiseen ja hammaslääketieteelliseen ammattisanastoon oppilaitoksessa sekä työssäoppimispaikoilla. Opiskelija kirjaa hoitotietoja potilashallinnon ohjelmaan ja opettelee niiden tulkintaa pystyäkseen osallistumaan asiakkaan hoidon tarpeen määritykseen ja erilaisiin hoitoihin.
Radiologiset tutkimusmenetelmät suun hoitotyössä Opiskelija tutustuu radiologisiin tutkimusmenetelmiin lakiin perustuvien asetusten mukaisesti ja harjoittelee potilaan ja itsensä suojausta röntgenkuvauksessa. Opiskelija tutustuu röntgenfilmien kehittämiseen ja oppii käyttämään erilaisia digitaalisia kuvantamismenetelmiä työssäoppimispaikoilla.
Pään anatomia ja fysiologia Opiskelija opettelee mallien avulla hampaan morfologiaa ja ymmärtää sen merkityksen työskennellessään hammaslääkärin työparina.
Ensiapu ja peruselvytys Opiskelija osallistuu ensiavun ja peruselvytyksen laboraatioihin.
Aseptinen ja ergonominen toiminta suun hoitotyössä Opiskelija perehtyy ergonomisiin ja aseptisiin toimintatapoihin suun hoitotyössä opettajan ohjauksessa. Hän suorittaa aseptisen potilasvaihdon ja muut vastaanoton päivittäiset toiminnat mukaan lukien välinehuolto. Hän jatkaa asioiden syventämistä työssäoppimispaikoilla työskennellen ergonomisten ja työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti.

Opiskelija oppii em. taidot työskentelemällä työelämälähtöisissä ympäristöissä, joita ovat suunhoidon fantom-luokat ja yliopiston hammaslääketieteen laitos sekä hammastarvikefirmat. Opiskelija syventää taitojaan työssäoppimispaikoissa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa erilaisten oppimistehtävien avulla. Oppimistehtävät aseptiikkaan ja ergonomiaan voivat olla laboraatiotyöskentelyä opettajan ohjauksessa tai kirjallisia tehtäviä yksin tai ryhmässä. Opiskelijan oppimista ohjataan taitonäytteiden avulla, joita ovat mm.

 • potilastietojen kirjaaminen
 • aseptinen hoitoyksikön puhdistus
 • tehoimutyöskentely
 • välinehuoltoprosessi
 • peruselvytys

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta joko suullisesti tai kirjallisesti. Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearvioinnin tekemisessä ammattiosaamisen kriteerejä hyväksikäyttäen. Opiskelija vie oppimistuotoksiaan e-Taito -oppimisalustalle.

Muuta tietoa

Suun terveyden edistämisessä toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Suun terveystieto Opiskelija perehtyy hampaiston kehitykseen, kehityshäiriöihin, terveen suun tunnusmerkkeihin, syljen merkitykseen suun terveydelle sekä kuivan suun hoitoon. Hän opiskelee suun yleisimmät sairaudet ja niiden syntymekanismit. Hän opiskelee perusasiat suuhygieniasta, ravinnosta, päihteiden käytöstä, ksylitolista, fluorista ja pinnoituksesta ja niiden merkityksestä suun terveydelle. Hän opiskelee tavallisimpien yleissairauksien yhteyden suun terveydelle.
Suun terveyttä edistävä tapahtuma ryhmälle Opiskelija perehtyy yleisimpiin suun terveyden edistämisen malleihin, esim. terveyden lukutaito malli. Opiskelija harjaantuu suun terveydentilan arvioinnissa, ryhmäohjaustilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa käyttäen hyväkseen terveyden edistämisen malleja. Opiskelijat suunnittelevat pienryhmissä ohjaustilanteen suun terveyden edistämisestä, jonka pitävät kohderyhmälle, esim. koululuokalle. Opiskelija perehtyy keskitetyssä ajanvarauksessa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin.
Kielitaidon hyödyntäminen työtehtävissä Opiskelija opettelee oman alansa ammattisanastoa. Opiskelija harjaantuu käyttämään ruotsin ja englannin kieltä erilaisissa asiakkaan ohjaustilanteissa. Edellä mainittuja ohjaustilanteita toteutetaan koulussa ja työelämälähtöisissä ympäristöissä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi

Opettaja ohjaa opiskelijaa suun terveyttä edistävän tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija tekee erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä suomen / ruotsin / englannin kielellä, joita opettaja arvioi suullisesti ja kirjallisesti. Ryhmän opiskelijat antavat toisilleen vertaispalautetta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta joko suullisesti tai kirjallisesti. Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearvioinnin tekemisessä ammattiosaamisen kriteerejä hyväksikäyttäen. Opiskelija vie oppimistuotoksiaan e-Taito -oppimisalustalle.

Muuta tietoa

Suun hoitotyössä toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kivun/pelon lievitys Opiskelija tutustuu puudutuksessa käytettäviin puuduteaineisiin, puudutusmuotoihin ja mahdollisiin komplikaatioihin. Opiskelija purkaa ja kokoaa oikeaoppisesti ja turvallisesti puuduteruiskun opettajan ohjauksessa ennen työssäoppimisjakson alkua.
Perushammashoito:
Hampaanpoisto
Iensairauksien hoito
Paikkaushoito
Juurenhoito
Opiskelijaa perehtyy opettajan ohjauksessa hampaanpoiston, iensairauksien, paikkaushoidon ja juurenhoidon tutkimismenetelmiin ja hoitoprosesseihin sekä instrumentteihin, välineisiin ja materiaaleihin laboraatio-opetuksessa. Opiskelija harjaantuu potilaan ohjaamiseen perushammashoidon toimenpiteissä työssäoppimispaikoilla.
Instrumenttien teroitus Opiskelija harjaantuu instrumenttien teroitukseen opettajan ohjauksessa laboraatio-opetuksessa.
Materiaalien välineiden hankinta Opiskelija perehtyy hammashoidon materiaalien ja välineiden hankintaprosessiin oppilaitoksessa ja selvittää työssäoppimispaikan käytänteet.
Erikoishoidot:
Oikomishoito
Protetiikka
Suukirurgia
Oikomishoidossa, protetiikassa ja suukirurgiassa opiskelija tutustuu tavallisimpiin hoitomenetelmiin ja osallistuu aseptiseen toimintaan, jäljennösaineiden sekoittamiseen sekä harjaantuu potilaan ohjaamiseen. Lisäksi opiskelija perehtyy instrumentteihin, välineisiin ja materiaaleihin.
Työelämätieto, hoitotyön yrittäjyys ja ammatillinen kasvu hoitotyössä
Ohjaus ja oppimisen arviointi
Opettaja ohjaa opiskelijaa harjaannuttamaan kliinisiä taitojaan laboraatiotyöskentelyssä vaiheittain ohjattuna, omaa ja potilasturvallisuutta noudattaen. Oppimista arvioidaan taitonäytteiden avulla, joita ovat mm.

 • Puuduteruiskun kokoaminen ja purku
 • Poistoinstrumenttien tunnistus
 • Hammaskivi-instrumenttien tunnistus ja parodontologisten havaintojen kirjaaminen
 • Paikkausinstrumenttien tunnistus, paikkaushoidossa toimiminen
 • Juurihoitoinstrumenttien tunnistus ja juurihoidossa toimiminen
 • Oikomishoitoinstrumenttien tunnistus ja oikomishoidossa toimiminen. Alginaatin sekoitus ja renkaan sementointi ohjattuna
 • Protetiikassa tavallisimpien jäljennösmateriaalinen käsittely ohjattuna
 • Kirurginen kattaminen ja kirurgisten tarjottimien kokoaminen ohjattuna sekä potilaan ohjaaminen toimenpiteen jälkeen

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta joko suullisesti tai kirjallisesti. Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearvioinnin tekemisessä ammattiosaamisen kriteerejä hyväksikäyttäen. Opiskelija vie oppimistuotoksiaan e-Taito -oppimisalustalle.

Muuta tietoa