Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Ikääntyneiden hoito- ja huolenpitotyön perusteet

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Orientaatio vanhustyön osaamisalaan
Opiskelija tutustuu osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin, ammattiosaamisen näytön kriteereihin ja opiskeluun osaamisalalla.

Opiskelija tutustuu samassa ryhmässä opiskeleviin opiskelijoihin ryhmäohjaajan johdolla

Opiskelija tunnistaa oman opintopolkunsa opinto-ohjaajan johdolla

Ikääntyneen hoitotyön perusteet
Ajantasaiset sosiaali- ja terveysalan lait, asetukset, säädökset; laatusuositukset Opiskelija tutustuu Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuihin; Vanhuspalvelulakiin ja vanhustyön/ikääntyneiden hoitotyön laatusuosituksiin
Sosiaali- ja terveysjärjestelmä Opiskelija perehtyy asiakkaan/potilaan yleisiin hoitopolkuihin Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä mm. päivystystoiminta, kotihoito, palvelutalot
Ikääntyminen Opiskelija syventää tietämystään opettajan ohjauksessa lähiopetustunneilla keskustellen ja tutustuu tarvittaessa aiheeseen yksilö- ja ryhmätehtävän kautta – mitä ikääntyminen on suomalaisessa kulttuurissa ja toisissa kulttuureissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossamme:
vanhuskäsitys, Suomen historia, elämänlaatu, asenteet, arvot, kulttuuri

elämänhistoria – myös psykologinen näkökulma: elämän kulku ja persoonallisuuden kehitys

ikääntyneen psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja ylläpitäminen

ikääntyminen ja erilaiset kriisit

ikääntyneiden päihdetyö – päihteet ja kaltoinkohtelu

ravitsemuskysymykset ikääntymisessä:
opiskelija mm. perehtyy ikääntyneen asiakkaan ravitsemussuosituksiin, ravitsemustilan arvioimiseen/havainnoimiseen esim. kotihoidossa

oikeudelliset erityiskysymykset:
mm. vanhuus, muistisairaudet, kuolema

käytettävissä olevat palvelut ja sosiaalietuudet sekä kolmas sektori ja vapaaehtoistyö

Vanhenemismuutokset Opiskelija tunnistaa ihmisessä tapahtuvia vanhenemismuutoksia – fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia – lähiopetustuntien ja erilaisten tehtävien avulla
Hoitotyön eettiset periaatteet Opiskelija etsii lehtiartikkeleita/kuvia ikääntyneiden eettisistä ongelmista ja/tai tuo aikaisempia hoitotyön kokemuksiaan esille ryhmän yhteisiin eettisiin pohdintoihin lähiopetustunneille

Opiskelija on yhtenä ryhmän jäsenenä mahdollisissa case-työskentelyryhmissä.

Hoidollinen päätöksenteko ja ongelman ratkaisu Opiskelija oppii asiakkaan/potilaan hoidon tarpeen arviointia – hoidon kiireellisyyteen ja toimintakyvyn arviointiin lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävillä esim. eri arviointiluokituksia (ABCDE); asiakkaan/potilaan tulohaastattelu; Rai- ja Rava-mittarit, raportointi (ISBAR)

Opiskelija kertaa hoidolliseen päätöksentekoon liittyviä asioita ja oppii käyttämään rakenteisen kirjaamisen FinnCC-luokitusjärjestelmää ja harjoittelee hoitosuunnitelman laadintaa yksilö/pari tai ryhmätyöskentelynä case-asiakkaalla/potilaalla (astma/COPD).

Hoitosuunnitelman avulla opiskelija myös kertaa ja syventää tietojaan hengitysvajeasiakkaan/potilaan hoitotyöstä ja lääkehoidosta käyttämällä esim. Käypähoito-suosituksia.

Opiskelija harjaantuu ruotsin kielen käytössä asiakkaan palvelutilanteessa (mm. hoidon tarpeen arvioinnissa –tulohaastattelu, hoidoissa ja kuntoutumisessa)

Aseptiikka, tartuntataudit ja mikrobilääkkeet Opiskelija kertaa itsenäisesti annettujen kysymysten avulla aseptiikkaan liittyviä asioita ennen ensimmäisiä laboraatiotunteja

Opiskelija kertaa ja syventää tietojaan tartuntataudeista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä mikrobilääkkeiden käytöstä lähiopetuksen ja tehtävien avulla.
hoitotyön opettaja, mikrobiologian opettaja

Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa laboraatio-harjoitteluun hengitysvajeen arvioinnista, hengityksen seuraamisesta ja avustamisesta, trakeostomian hoidosta sekä hoitotyön dokumentoinnista.

Opiskelija huomioi laboraatioharjoittelussa: aseptiikka, käsihygienia, eristyspukeutuminen, potilaan asentohoito, happisaturaatio, hengitysfrekvenssi, hapen anto, liman imeminen, PEF

Opiskelija harjoittelee asiakkaan hoitosuunnitelman toteuttamista ja arvioinnin kirjaamista(dokumentointia)

Ammatillisuus ja sisäinen yrittäjyys Opiskelija pohtii tehtävän avulla omaa ammatillisuuttaan lähihoitajana ja sisäistä yrittäjyyttään.
Ohjaus ja oppimisen arviointi

Ohjaus:

Opettaja ohjaa opiskelijaa ja antaa suullista ja/tai kirjallista palautetta erilaisista ikääntyneen hoitotyön perusteisiin liittyvien yksilö/pari tai ryhmätehtävistä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ja antaa suullista ja/tai kirjallista palautetta laaditusta astma/COPD-asiakkaan/potilaan harjoitus-hoitosuunnitelmasta.

Opettaja ohjaa opiskelijaa suorittamaan harjoiteltavia hoitotyön toimintoja.

Opettaja ohjaa ruotsin kielessä: case-asiakas/potilas

Opettajat ohjaavat erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan e-Taitoon ja/tai Fronteriin ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Tarvittaessa opettajat ohjaavat tehostetusti opiskelijaa lähiopetustunnilla tai Taitopajassa.

Oppimisen arviointi: kirjallinen hoitosuunnitelmatehtävä

Sosiaali- ja terveysala:
Case (mm. asiakkaalla/potilaalla keuhkokuume, eristys, erilaisesta kulttuurista tullut) – hoitosuunnitelma (FinnCC 3.0 versio)

yksilö/parityö lähiopetustunneilla

Muuta tietoa

Ikääntyneiden hoitotyö

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yleisimmät ikääntyneiden sairaudet Opiskelija perehtyy yleisimpiin ikääntyneiden sairauksien etiologiaan, oireisiin, tutkimuksiin, hoitomuotoihin, lääkehoidon toteutukseen (+lääkelaskut), sairauden ennaltaehkäisyyn ja asiakkaan/potilaan ohjaamiseen sekä hoitoon sitoutumiseen:

Itsenäinen tehtävä: sydäninfarkti – opiskelija voi tehdä itsenäisen tehtävän tämän toimintakokonaisuuden alussa tai ennen toimintakokonaisuuden alkua

Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa PBL-opetusmenetelmässä eri rooleihin ja ryhmätyöhön sekä hakee luotettavaa teoriatietoa esim. Käypähoitosuosituksista ja Hoitotyön suosituksista; uusimmasta hoitotyön kirjallisuudesta tai vastaavista.

Opiskelija kokoaa Pbl:n lopussa yhdessä sovitun yhteenvedon yksilö-/parityönä

PBL:

 • sydänsairauksia – MBO, kohonnut verenpaine, sydämen vajaatoiminta, flimmeri
 • DM
 • aivoverenkiertosairaudet (tukos, vuoto)

integroidaan:

 • anatomia ja fysiologia – mm. verenkierrosta, sydämen ja aivojen toiminnasta
 • ravitsemus – ikääntyneen ravitsemuskuntoutus (erityisruokavaliot/case: DM ja sydänsairaus)
 • lääkelaskut
 • ergonomia, liikunta

PBL

 • syöpäsairauksista – mm. yleistä syöpäsairauksista, tutkimuksista, hoidoista ja vertaistuesta (esim. rintasyöpä, eturauhassyöpä)
 • inkontinenssi ja munuaisten sairauksia (mm. VTI)
 • ikääntyneen ihon hoito, jalkojen ja suun hoito sekä asiakkaan/potilaan uni- ja valverytmi
 • kivunhoito- mm. kipulääkkeet
 • saattohoito ja kuolevan potilaan hoito

integroidaan:

 • anatomia ja fysiologia – mm. munuaisten ja virtsateiden toiminnasta
 • ravitsemus – syöpää sairastavan hyvä ravitsemus; letkuravitsemusvalmisteet
 • mielenterveystyö – mm. masennus, skitsofrenia
Muistisairaus Opiskelija tutustuu opettajan ohjauksessa täysravintovalmisteisiin ja niiden käyttöön

Opiskelija kertaa ja syventää hoitotyön tietämystään muistisairauksista tutustumalla teoriatietoon ja tekemällä asioista kirjallisen tehtävän ja/tai yhteenvedon käsitekarttana yksilö/pari- tai ryhmätyönä lähiopetustunneilla ja/tai verkossa

integroidaan:

 • musiikki
 • psykologia – esim. kriisit: vanhat traumat
 • ravitsemus

Opiskelija harjaantuu hoitotyön englanninkieliseen sanastoon erilaisissa ikääntyneen henkilön palvelutilanteissa

Geroteknologia Opiskelija harjaannuttaa laboraatio-opetuksessa opettajan ohjauksessa käden taitojaan, toteuttaa elintoimintojen tarkkailua ja harjaantuu hoidon tarpeen arvioinnissa sekä hoitotyön dokumentoinnissa:

 • RR (manuaalimittarilla)ja pulssi
 • injektiot (s.c. ja i.m.)
 • EKG (elektrodien laitto)
 • katetrointi (kestokatetri, Kystofix)
 • nestetasapaino – infuusion laitossa avustaminen, NL ja nestetasapainon laskeminen
 • haavojen hoito: Peg-letku, ompeleiden/hakasten poisto, painehaavojen ehkäisy
 • avanteen hoito mahdollisuuksien mukaan – koulun ulkopuolinen asiantuntija
Työssäoppiminen Opiskelija tutustuu ikääntyvien hoitotyössä oleviin ja tuleviin nykytekniikan avulla toimiviin uusiin apuvälineisiin verkkotehtävän avulla

Mahdollisuuksien mukaan opintokäynti, esim. Kuuloliittoon, Näkövammaisten keskusliittoon

Opiskelija syventää tietojaan eri sairauksista ja lääkehoidosta työssäoppimisjakson aikana – esim. sydämen vajaatoiminta, flimmeri; Marevan®-hoito

Opiskelija harjoittelee asiakkaan yksilöllisen hoitosuunnitelman suunnittelua, toteutusta, arviointia ja hoitotyön dokumentointia
hoitotyön opettajat

Ohjaus ja oppimisen arviointi

Opettajat ohjaavat opiskelijaa mm. PBL-opetusmenetelmässä löytämään riittävästi tarvittavaa, luotettavaa tietoa, ryhmätyöskentelyssä ja tekemään yhteenvedon asioista

Opettaja ohjaa opiskelijaa suorittamaan harjoiteltavia hoitotyön toimintoja.

Opettajat ohjaavat erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan e-Taitoon ja/tai Fronteriin ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Tarvittaessa opettajat ohjaavat tehostetusti opiskelijaa lähiopetustunnilla tai Taitopajassa.

Opettajat ohjaavat työssäoppimisjakson aikana opiskelijaa tavoitteiden laadinnassa ja opiskelijaa sekä tarvittaessa työpaikan ohjaajaa tavoitteiden saavuttamisessa

Oppimisen arviointi:

 1. Taitonäyte – integroitu mm. anatomia ja fysiologia; mielenterveystyö; hoitotyö (sisältäen lääkehoidon)

  case -toteutus: parityö laboraatiotunneilla

 2. Tavoitteellinen työssäoppiminen

  Työssäoppimisjakso sisältää oppimistehtävän: opiskelija perehtyy asiakkaan/potilaan hoito- ja lääkehoitosuunnitelmaan ja niiden toteutukseen

Muuta tietoa

Turvallisuus ikääntyneiden hoitotyössä

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Potilasturvallisuus Opiskelija perehtyy potilasturvallisuuteen liittyviin lakeihin, asetuksiin, suosituksiin verkkotehtävän avulla.

Opiskelija pohtii turvallisen lääkehoidon prosessia hoitotyössä lähiopetustunneilla ja yksilö/pari- tai ryhmätehtävällä (mm. Case- lonkkaleikkauksesta toipuva asiakas/potilas), HaiPro-Seurantaohjelma

Opiskelija käyttää englannin kieltä asiakkaan palvelutilanteessa laboraatioissa yhdessä case-harjoittelussa

Opiskelija tutustuu näkövammaisen asiakkaan arkeen ja perehtyy opettajan ohjauksessa ohjaamaan näkövammaista henkilöä mm. ruuanlaitossa (tunneilla koulun ulkopuolinen vierailija, kokemuskouluttaja)

Ensiapu, tapaturmat Opiskelija harjaantuu antamaan ensiapua ja peruselvytystä lähiopetus- ja harjoittelutunneilla.

Opiskelija tunnistaa mahdollisia ikääntyneiden tapaturmariskejä ja niissä toimimista.

Paloturvallisuus Opiskelija tutustuu työssäoppimisjaksoilla työyksiköiden paloturvallisuusohjeisiin.

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään, koulun ulkopuolinen alkusammutuskoulutus (3t) opiskelijoille

Haasteellinen asiakas/potilas Opiskelija harjaantuu tutkinnon osan aikana, erikseen järjestettynä Turvallisuus-päivänä, kohtaamaan aggressiivisen asiakkaan
Työturvallisuus Opiskelija tutustuu itsenäisesti verkkotehtävällä hoitotyön työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Mahdollisuuksien mukaan Superin ja Tehyn edustajien vierailu

Opiskelija syventää tietystään ja harjaantuu ikääntyneen asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisessa hoito- ja hoivatyössä sekä hoitotyön dokumentoinnissa erilaisilla case- ja simulaatioharjoitteilla:
ryhmätyöskentely (tiimityö, 3-4 opiskelijaa ryhmässä) suomenkielinen ja englannin kielinen case

Työssäoppiminen Opiskelija syventää, omien tavoitteiden avulla, tietämystään ja harjaantuu ikääntyneen asiakkaan/potilaan kokonaishoidossa erilaisissa hoitotyön ympäristöissä
Ohjaus ja oppimisen arviointi

Opettaja ohjaa opiskelijaa tehtävissä ja laboraatio- sekä simulaatioharjoituksissa ja antaa niistä kirjallista ja/tai suullista palautetta

Tarvittaessa opettajat ohjaavat tehostetusti opiskelijaa lähiopetustunnilla tai Taitopajassa.

Opettajat ohjaavat erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan e-Taitoon ja/tai Fronteriin ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettajat ohjaavat työssäoppimisjakson aikana opiskelijaa henkilökohtaisten tavoitteiden laadinnassa ja opiskelijaa sekä tarvittaessa työpaikan ohjaajaa tavoitteiden saavuttamisessa

Oppimisen arviointi:

 1. Caseharjoituksia ja simulaatioharjoitus:

  yksi Case-harjoituksista englannin kielellä

  Case- ja simulaatiotehtävissä arvioidaan:
  itse- ja vertaisarviointi sekä annetaan palautetta (opettaja)opiskelijaryhmän (tiimin) oppimisesta, mm. yhteistyö, asiakkaan kohtaaminen, hoidon tarpeen arviointi, hoitotyön toimintojen toteutus, lääkehoidon toteutus (lääkelasku), aseptiikka, ergonomia, asiakkaan ohjaaminen ja toimiminen hoitotilanteessa englannin kielellä

 2. Tavoitteellinen työssäoppiminen 2,

  tarvittaessa työssäoppisjaksoa täydennetään kirjallisilla/toiminnallisilla oppimistehtävillä – esim. liikuntatuokion ohjaaminen; musiikkihetken järjestäminen, jne.

Muuta tietoa 2. työssäoppimisjaksolla opiskelijan kanssa oppimisen palautekeskustelu ja henkilökohtaistaminen koululla ennen ammattiosaamisen näyttöön menoa