4.2.5 Minä, lähihoitaja 15osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii vahvistamaan ammatti-identiteettiään lähihoitajana. Opiskelija vankistuu ammatillisessa ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa. Hän oppii pitämään huolta omasta työhyvinvoinnistaan ja työturvallisuudestaan erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija oppii kehittämään ja syventämään ammattitaitoaan asiakkaan/potilaan kohtaamisessa ja työryhmässä toimimisessa.
Ammattitaitovaatimukset Arviointitaulukko

Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • arvioida ja kehittää omaa ammatillista identiteettiään.
  • huolehtia omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.
  • seurata oman alansa kehitystä ja työn ajankohtaisia haasteita
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. tai 3. vuosi tai kirijakso

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa, opintokäynnein ja projektioppimisena työpaikoilla. Opiskelija hankkii tarvittaessa myös itsenäisesti tarvittavaa tietoa.

Työn perustana olevan tiedon hankkimisessa hyödynnetään alan oppimateriaaleja, ammattikirjallisuutta sekä verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimisen projekti, jonka suunnittelu, toteutus, arviointi, seminaariesitys ja yksilöllinen arviointikeskustelu muodostavat tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija harjaantuu toimimaan sisäisen yrittäjyyden periaatteen mukaan ja omavastuisesti. Opiskelija oppii tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamistaan ja tuotteistamaan sitä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi