Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

Minä, lähihoitaja

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Oman ammatillisen identiteetin arvioiminen ja kehittäminen Opiskelija laatii omat oppimisen tavoitteensa tutkintovaatimusten pohjalta.

Opiskelija oppii arvioimaan ja kehittämään omaa ammatillista identiteettiään erilaisten tehtävien avulla Opiskelija tietää mitä tarkoitetaan persoonallisuudella ja minän rakenteilla sekä identiteetillä ja soveltaa tietoaan erilaisissa vuorovaikutussuhteissa.

Opiskelija oppii tunnistamaan psyykkisen itsesäätelyn keinoja itsessään ja erilaisissa vuorovaikutussuhteissa opintokäyntien ja luokkaopetuksen avulla sekä projektioppimisen keinoin.

Omasta terveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Opiskelija ymmärtää eettisten periaatteiden merkityksen työhyvinvoinnille.

Opiskelija oppii tunnistamaan omia voimaantumisen keinojaan ja löytää itselleen luontaisia työhyvinvoinnin ylläpitämisen tapoja esim. luonnosta, liikunnasta, taiteista opintokäyntien ja toiminnallisten tehtävien sekä projektioppimisen avulla.

Opiskelija oppii hankkimaan itselleen merkityksellistä ja potilas/asiakastyössä käyttökelpoista tietoa mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävistä ja tukevista keinoista ohjattujen oppimistehtävien ja kokemuksellisen oppimisen avulla. Hän oppii hyödyntämään kriittisesti median mahdollisuuksia. Opiskelija harjaantuu toiminnallisen projektin avulla hoitotyössä käytettävien hyvinvointia tukevien menetelmien käytössä. Opiskelija kehittyy vuorovaikutustaidoissaan sekä asiakkaiden/potilaiden kanssa että työyhteisössä.

Opiskelija oppii tietämään kivun ja stressin anatomisia ja fysiologisia perusteita ja kykenee sen avulla lievittämään ja ennaltaehkäisemään työuupumusta.

Opiskelija oppii ymmärtämään työpaikan päihdeohjelman ja oman päihteenkäytön arvioinnin merkityksen työturvallisuudelle ja työhyvinvoinnille lähiopetuksen ja ohjattujen oppimistehtävien avulla.

Opiskelija oppii tietämään erilaisissa toimintaympäristöissä ilmeneviä työturvallisuusuhkia. Hän oppii käyttämään turvallisuutta lisääviä ohjeita työympäristöään kehittääkseen. Opiskelija ymmärtää työnohjauksen merkityksen työssäjaksamisen ja ammatillisen kasvun näkökulmista.

Oman alan kehityksen ja työn ajankohtaisten haasteiden seuraaminen Opiskelija oppii ennakoimaan tulevaisuuden haasteita mielenterveys- ja päihdetyön osalta.

Opiskelija perehtyy osaamisalansa ja lähihoitajan työn tulevaisuuden haasteisiin median, projektityöskentelyn ja verkostoitumisen sekä ohjattujen oppimistehtävien avulla.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa omien tavoitteiden laadinnassa, tiedonhankinnassa, oppimistehtävien suunnittelussa ja ongelmanratkaisussa.
Opiskelija dokumentoi oppimista eTaitoon. Opettaja antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Opiskelija antaa ja saa vertaispalautetta muilta opiskelijoilta.

Opettaja tukee ja innostaa opiskelijoita projektioppimisessa: toiminnallisen projektin suunnittelussa, verkostoitumisessa eri toimijoiden kanssa, toiminnan toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Muuta tietoa