4.2.1 Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen valinnaisessa tutkinnon osassa opitaan edistämään lasten ja nuorten tervettä kasvua, kehitystä, kuntoutumista ja hyvinvointia. Tavoitteena on oppia havaitsemaan ja ennalta ehkäisemään hyvinvointia vaarantavia riskitekijöitä erilaisissa toimintaympäristöissä esim. päiväkodeissa, kouluissa, lastensuojelun yksiköissä ja perhetyössä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • hyödyntää lasten ja nuorten kanssa työskennellessään oman alansa tietoperustaa ja hankkia uutta tietoa
 • toimia lasten ja nuorten ja heidän läheistensä kanssa vuorovaikutuksessa, joka tukee lapsen ja nuoren kehitystä
 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • tunnistaa ja edistää lapsen ja nuoren tervettä kasvua, kehitystä, kuntoutumista ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä ja ehkäistä vaarantavia tekijöitä
 • toimia yhteistyössä erilaisten perheiden kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida tuen tarpeessa olevan lapsen tai nuoren hoitoa, kasvatusta ja kuntoutumista yhdessä työryhmän ja lapsen tai nuoren ja hänen perheensä kanssa
 • käyttää työssään varhaisen tuen ja erityisen tuen työmenetelmiä
 • toimia omalla vastuualueellaan työryhmän jäsenenä
 • suunnitella ja toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä lapselle tai nuorelle hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaa toimintaa sekä noudattaa annettuja ohjeita.
 • toimia yhteistyössä lasten ja nuorten verkostojen kanssa
 • ohjata ja tukea lapsia ja nuoria ja heidän perheitään psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä ja ohjata tarvittavien palvelujen piiriin
 • toimia lastensuojelun periaatteiden mukaisesti ja ottaa työssään huomioon ilmoitusvelvollisuuden merkityksen
 • ratkaista yllättäviä tilanteita ja toimia ammatillisesti haasteellisissa tilanteissa
 • arvioida omaa toimintaansa ja kehittää sitä saamansa palautteen pohjalta
 • huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan, ergonomiastaan ja työturvallisuudestaan ja edistää niitä
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Valinnainen tutkinnon osa toteutetaan case-pohjaisena opetuksena, jossa on yksilö- ja ryhmämuotoisten oppimistapojen ja ohjattujen oppimistehtävien lisäksi verkko-opiskelua, toiminnallisia harjoituksia ja opintokäyntejä.
Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 7,5osp.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan muun muassa e-Taitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Opintojen alussa perehdytään perhe-caseen, jota työstetään eri näkökulmista koko teoriaopintojen ajan. Teoriaopintoja syvennetään opintokäynneillä lasten-, nuorten- ja perheiden palveluihin sekä taide- ja kulttuuritapahtumiin.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Vuorovaikutus ja yhteistyö: tiimi- ja verkostotyöskentely.

Yrittäjyys
Opiskelija suunnittelee ja kehittää aktiivisesti yrittäjyysvalmiuksiaan ja arvioi realistisesti oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia.

Opiskelija hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa oman alan yrittäjyydestä ja osaamisensa tuotteistamisesta ja toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. Sisäinen yrittäjyys on vapaaehtoista vastuun ottamista omista tekemisistään ja oman työn arvostamista.

Opiskelija suhtautuu opiskeluunsa sitoutuneesti, innostuneesti aloitteellisesti, omatoimisesti ja tuo muutosvoimaa, joka parantaa palveluhenkisyyttä, lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi