Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

Monikulttuurinen asiakastyö

Työelämän toimintakokonaisuuden
oppimistavoitteet
Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Eri kulttuurien tunteminen Opiskelija perehtyy monikulttuurisessa vertaisryhmässä eri kulttuureihin ja niiden merkitykseen asiakastyössä. Opiskelija oppii toisilta opiskelijoilta keinoja tunnistaa kulttuurisia tekijöitä ja taitoja monikulttuurisessa ympäristössä työskentelyyn.

Opiskelija harjoittelee vuorovaikutusta, ammatillista sanastoa ja käytöstä vieraalla kielellä (esim. somalia, venäjä) monikulttuurisessa vertaisryhmässä.

Vuorovaikutuksessa harjaantuminen Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ammatillisen ohjaustilanteen yksin tai ryhmässä aidossa asiakastilanteessa. Opiskelija soveltaa hankkimaansa tietoa ohjaustilanteen suunnittelussa. Ohjaustilanne voidaan järjestää erilaisille asiakkaille soveltuvassa monikulttuurisessa työympäristössä tai työssäoppimispaikassa kotimaassa tai ulkomailla
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoiden vertaisryhmätoimintaa, työskentelyssä tarvittavaa tiedonhankintaa sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan ja ryhmän toiminnasta. Opettaja ohjaa opiskelijaa suunnittelemaan ja toteuttamaan ammatillista ohjaustilannetta asiakkaalle.
Muuta tietoa