4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii ihmisen normaalin kasvun ja kehityksen perusteet. Opiskelija oppii ohjaamaan lapsia päivittäisissä toimissa. Opiskelija harjoittelee asiakasryhmien ohjausta erilaisten luovien menetelmien avulla. Opiskelija perehtyy lähihoitajan työtehtäviin varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa
 • tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita
 • asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita
 • toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta
 • arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista
 • edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia
 • ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa
 • ohjata erilaisia asiakasryhmiä
 • työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan
 • ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioida ammatillista kehittymistään
 • hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä
 • noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointi- ja -turvallisuusohjeiden mukaan.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee tuntea sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon rakenne ja ammattitaitovaatimukset, lisäksi opiskelijan tulee osata noudattaa ammattieettisiä ohjeita. Opetus järjestetään henkilökohtaisen opiskelu suunnitelman mukaan.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

1.tai 2. vuonna

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa jakautuu kolmeen työelämäkokonaisuuteen.
Työelämän toimintakokonaisuuksista ensimmäisenä suoritetaan ”Lähihoitajan ammatti ja toimintaympäristöt” -kokonaisuus. ”Yksilöllinen kasvun tuki ja ohjaus” ja ”Asiakasryhmänohjaus” -kokonaisuudet voidaan suorittaa halutussa järjestyksessä.

Tutkinnon osa toteutetaan monipuolisilla opetusmenetelmillä oppilaitoksessa sekä työpaikoilla.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti esimerkiksi työssäoppimalla
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli, Vieraat kielet, Tieto- ja viestintätekniikka, Työelämätaidot, Psykologia, Taide ja kulttuuri
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Opiskelija oppii toimimaan palveluhenkisesti ja asiakaslähtöisesti sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi