4.1.2 Hoito ja huolenpito 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa suunnitellaan, harjoitellaan ja toteutetaan asiakaslähtöistä hoitoa ja huolenpitoa. Asiakkaita ja omaisia ohjataan ja tuetaan palveluiden käytössä ja itsehoidossa. Työskentelyssä hyödynnetään tietoja perushoidosta, lääkehoidosta, terveysriskeistä ja sairauksista sekä niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Perehdytään lähihoitajan työtehtäviin hoito- ja huolenpitotyön toimintaympäristössä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä
 • laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä
 • tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa
 • tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä
 • tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa
 • toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja sairaudet) sairastavien perushoitoa sekä edistää heidän vuorovaikutustaan ja kuntoutumistaan
 • edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilas- ja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia
 • asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen
 • hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä
 • ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia
 • toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan
 • ottaa työssään huomioon laatutyön suositukset sekä omavalvonnasta annetut määräykset
 • toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia
 • arvioida omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta
 • arvioida mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä
 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä
 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita.
Kirijakso Aseptisen työskentelyn perusteet
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna tai 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opetusta järjestetään myös harjoitusluokissa sekä yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija hankkii myös itsenäisesti tarvittavaa tietoa.

Opetukseen integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan äidinkielen ja matematiikan osaamistavoitteita.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään alan oppimateriaaleja, ammattikirjallisuutta sekä verkkomateriaaleja. Alan sivustoja, kuten lääketietokantoja käytetään opetuksessa.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 8 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan muun muassa eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien mukaisesti
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Äidinkieli
Matematiikka
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään yhteistyötä palvelutalon kanssa. Tutustutaan lähihoitajan työhön, harjoitellaan vuorovaikutusta ja ohjaamista asiakastyössä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: realistinen käsitys omasta ammatillisesta kasvun vaiheesta, oman toiminnan arvioiminen ja palautteen vastaanottaminen.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen, työelämän sääntöjen noudattaminen.

Ammattietiikka: sosiaali- ja terveysalan säädösten, säännösten ja eettisten periaatteiden mukaan toiminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen ja työkyvyn ylläpitäminen.
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija oppii toimimaan palveluhenkisesti ja asiakaslähtöisesti sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan.

Opiskelija selvittää yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia ja arvioi omia vahvuuksia yrittäjyyteen hoito- ja huolenpitotyössä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi