Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Päivytyspotilaan hoitaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hengitysvaikeuspotilaan akuuttihoito

 • astmapotilaan hoito
 • copd-potilaan hoito
 • sydämenvajaapotilaan hoito
 • keuhkokuumepotilaan hoito
 • keuhkoempoliapotilaan hoito

Rintakipupotilaan akuuttihoito

 • sepelvaltimotautipotilaan hoito
 • rytmihäiriöpotilaan hoito

Diabetesta sairastavan potilaan akuuttihoito

Neurologisen potilaan akuuttihoito

 • aivoverenkiertohäriöpotilaan hoito
 • aivovammapotilaan hoito

Myrkytyspotilaan akuuttihoito

Opiskelija oppii parityöskentelynä päivytyspotilaan hoitotyössä tarvittavia kliinisiä taitoja laboraatio-oppimisympäristössä opettajan näyttämän mallin mukaan. Laboraatio-opetuksessa opiskelija hankkii osaamista erilaisten hoitokatetrien (esim.arteriakanyli,kystofix) ja dreenien (esim. pleuradreeni) laittamisesta, happihoidon järjestämisestä(esim. cpap,bi-pap) sekä laboratorionäytteiden(esim.nielunäyte, mrs-viljelyt, plv) ottamisesta ja näytteiden käsittelyssä. Työskentelyssä opiskelijat keräävät tarvittavat hoitovälineet, ohjaavat ja valmistavat potilaan toimenpiteeseen, toteuttavat ja avustavat toimenpiteissä. Opiskelijat työskentelevät aseptisesti ja ergonomisesti. Työskentelyssä hyödynnetään tietoa toimenpiteiden suorittamisesta sekä tutkimus – ja hoitovälineiden käytöstä.

Opiskelija oppii päivystyspotilaan kokonaishoitoa todellisuutta simuloivien potilasesimerkkien avulla oppilaitoksen harjoitus –ja simulaatio-oppimisympäristöissä. Opiskelija vastaanottaa, tutkii, haastattelee, tekee päätökset välittömästä hoidon aloittamisesta ja tutkimuksien tilaamisesta, toteuttaa ja tekee jatkuvaa arviointia potilaan tilasta sekä toteuttaa potilaan jatkohoitoon siirtymisen turvallisesti huolehtien hoidon tiedottamisesta, raportoinnista ja kirjaamisesta. Opiskelija ottaa huomioon hoidon kiireellisyyden(triage) ja tulkitsee laboratoriotuloksia sekä sydänfilmiä sujuvasti. Työskentelyssä hyödynnetään tietoa hoidon kiireellisyyden arvioinnista päivystyspoliklinikalla, hoidon diagnosoinnista, kansansairauksista, niiden riskitekijöistä ja niiden akuuttihoidosta sekä akuuttihoidon lääkehoidosta lähihoitajan vastuualueella. Työskentelyssä opiskelija toimii ammatillisesti, ergonomisesti ja aseptisesti.

Toimintakokonaisuuteen liittyvässä oppimisen arviointivaiheessa oppilaitoksessa opiskelijat valmistavat ja toteuttavat taitonäytteenä simuloituja päivystyspotilaan hoitotapahtumia simulaatio-oppimisympäristöön.

Opiskelijat hankkivat päivystyspotilaan hoitotyön osaamista työssäoppimisessa työskentelemällä päivystyspoliklinikan seurantahuoneissa työryhmän jäsenenä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijat saavat suullista palautetta laboraatio- ja simulaatioharjoitusten purkutilaisuuksissa.

Oppimista arvioidaan oppilaitoksessa ennen työssä oppimista sijoittuvalla arviointijaksolla, jolloin opiskelijat laativat oppimisestaan taitonäytteet, jotka dokumentoidaan mobiililaitteilla itsearvioinnin tekemistä varten.

Opiskelijat laativat osaamisestaan itsearvioinnin ja saavat opettajalta suullista palautetta arviointitilaisuudessa

Taitonäytteet dokumentoidaan eTaitoon ja taitonäytteitä käytetään tarvittaessa täydentämään ammattiosaamisen näytön arviointia.
Toimintakokonaisuuteen liittyvät taitonäytteet:
Hengitysvaikeuspotilaan akuuttihoito
Rintakipupotilaan akuuttihoito
Neurologisen potilaan akuuttihoito
Diabetesta sairastavan potilaan akuuttihoito

Muuta tietoa

Polikliinisissa toimenpiteissä toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Haavan ompelussa avustaminen

Ompeleiden poistaminen

Paiseen puhkaisussa avustaminen

Luomen poistossa avustaminen

Polvipunktiossa avustaminen

Erilaisissa tähystyksissä avustaminen

Potilaan valmistaminen päivystysleikkaukseen

Kardioversiossa avustaminen

Toimintakokonaisuudessa opiskelija hankkii osaamista päivystyspoliklinikalla tehtävien yleisimpien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen työryhmän jäsenenä.

Opiskelijat suunnittelevat pienryhmissä potilasesimerkissä kuvatun toimenpiteen. Opiskelijat keräävät tarvittavat hoitovälineet, valmistavat steriilin pöydän, desinfioivat potilaan ihon, avustavat lääkäriä ja tarkkailevat ja ohjaavat potilasta toimenpiteen aikana sekä antavat potilaalle kotihoito-ohjeet.

Opiskelijaryhmä esittää toimenpiteessä toimimisen muulle ryhmälle ja laativat kirjalliset ohjeet toimenpiteistä harjoitusluokan kansioon.

Työskentelyssä sovelletaan tietoa ommelaineista, instrumenteista, ihon desinfektiosta, toimenpiteiden kulusta, hoitajan tehtävistä toimenpiteissä sekä kotihoito-ohjeista.

Toimintakokonaisuudessa opiskelija hankkivat toimenpiteissä avustamisen osaamista työssä oppimalla. Opiskelijat toimivat päivystyspoliklinikalla toimenpidehuoneissa työryhmän jäsenenä lähihoitajan vastuualueella.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijat saavat suullista palautetta opettajalta oppimisesta valmistellessaan toimenpiteen toteutusta.

Opiskelijat saavat suullista palautetta esityksen yhteydessä muulta ryhmältä.

Toimintakokonaisuus on suoritettu hyväksytysti, kun siihen liittyvät tehtävät on suunniteltu ja toteutettu hyväksytysti ennen ammattiosaamisen näyttöä

Muuta tietoa

Immobilisaatiohoito

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Immobilisaatiohoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi:

 • luksaatoiden ja murtumien repositioissa avustaminen
 • aseptinen toiminta murtuma-alueen ihon ja haavojen hoidossa
 • immobisaatiosidosten tekeminen:
  • yläraaja
  • alaraaja
 • kalkkikipsin halkaisu ja hoitoaukon tekeminen
 • potilaan ohjaus (kompilikaatioiden ehkäisy ja kuntoutus)
 • potilaan liikkumista mahdollistavien apuvälineiden säätäminen ja potilaan ohjaaminen niiden käyttöön.
 • kuvauslaitteiden käyttäminen ja kuvien tallentaminen potilastietojärjestelmään
Toimintakokonaisuudessa opiskelija hankkii osaamista ylä- ja alaraajojen yleisimpien vammojen immobilisaatiohoidon suunnitteluun ja toteutukseen.

Opiskelijat toteuttaavat parityöskentelynä erilaisia immobilisaatiosidoksia oppilaitoksessa opettajan antaman mallin mukaan .Työskennellessään opiskelija varaa tarkoituksenmukaisen hoitovälineistön, asettaa potilaan ja vamma-alueen optimaalisen asentoon ja tekee tarvittavat immobilisaatiosidokset.

Opiskelija käyttää kipsisahaa turvallisesti ja halkaisee kipsin opettajan antaman mallin mukaan. Työskennellessään opiskelija toimii aseptisesti ja ergonomisesti.

Opiskelija säätää kyynärsauvat oikean pituiseksi ja ohjaa potilasta niiden käytössä ottaen huomioon saapaskipsillä sallitun varaamisen.

Toiminta kokonaisuudessa opiskelija toteuttaa seuraavien hyväasentoisten murtumien immobilisaatiosidokset muutamilla eri tavoilla:

 • veneluun ja MCV-luun murtuman kipsi/kipsilasta
 • kyynärvarren ja kyynärpään kulmakipsit
 • nilkan murtuman kipsisaapas
 • polven alueen murtuman polvihylsy

Työskentelyssä opiskelija hyödyntää tietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, tuki- ja liikuntaelimistön vammoista, diagnostiikasta, murtumatyypeistä ja niiden hoitoperiaatteista, paranemisesta, hoidosta ja hoitoihin liittyvistä komplikaatioriskeistä ja käyttää työssään alan käsitteistöä (tavallisimpien murtumien nimet myös latinaksi), kipsaamisessa ja erilaisissa tuentatekniikoissa käytettävistä sidos-, pehmuste- ja kipsimateriaaleista.

Toimintakokonaisuudessa opiskelija hankkii immobisaatiohoidon osaamista työssä oppimisessa toimimalla immobilisaatiohoidoissa terveyskeskuksessa tai sairaalassa työryhmän jäsenenä lähihoitajan vastuualueella. Työskennellessään opiskelija varaa tarkoituksenmukaisen hoitovälineistön, avustaa työryhmää repositioissa , tekee tarvittavat immobilisaatiosidokset itsenäisesti, tarkkailee ja ohjaa potilasta toimenpiteen eri vaiheissa, kirjaa havainnoista potilasasiakirjoihin. sekä antaa potilaalle kotihoito-ohjeet toimenpiteen jälkeen.

Opiskelija huolehtii immobilisaatiohoidossa tarvittavan välineistön täydennyksestä, puhdistuksesta ja huollosta ja hoitoympäristöstä vastuullisesti.

Työssä oppimisessa opiskelija käyttää läpivalaisulaitteita sädeturvallisuusohjeita noudattaen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelijat saavat suullista palautetta tekemistään immobilisaatiosidoksista opettajalta oppilaitoksessa sekä ohjaajalta työssä oppimisessa.

Oppimista arvioidaan oppilaitoksessa lisäksi kirjallisella kokeella, joka tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen ammattiosaamisen näyttöä.

Muuta tietoa