Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SUORITETAAN YHTENÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISENÄ TOIMINTAKOKONAISUUTENA:

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen Opiskelija tunnistaa lapsen ja nuoren tervettä kasvua, kehitystä ja hyvinvointia suojaavia ja vaarantavia tekijöitä.

Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta erilaisissa toimintaympäristöissä huomioiden lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen ja hyvinvoinnin.
Opiskelija tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen sosiaalisia ongelmia sekä tukee ja auttaa heitä selviytymään niistä.

Opiskelija toimii lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti.

Opiskelija tuntee lapsia, nuoria ja perheitä koskevat sosiaali- ja terveyspalvelut ja työssä tarvittavan keskeisen lainsäädännön.

Lasten ja nuorten mielenterveystyö Opiskelija edistää omalla toiminnallaan lasten ja nuorten mielenterveyttä ja ennalta ehkäisee syrjäytymistä ja mielenterveyttä uhkaavia riskitekijöitä.
Opiskelija toimii mielenterveystyön periaatteiden mukaisesti.

Opiskelija hyödyntää työssään tietoa lapsen ja nuoren psyykkisistä ongelmista, häiriöistä ja niiden hoidosta.

Opiskelija työskentelee ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti.

Lapsen ja nuoren vahvistava kohtaaminen ja itsetunnon tukeminen Opiskelija kohtaa lapsen ja nuoren ammatillisesti ja empaattisesti sekä tukee heidän itsetuntoaan.

Opiskelija tunnistaa ristiriita-ja kiusaamistilanteet, puuttuu niihin ja edistää lasten ja nuorten sosiaalista vuorovaikutusta.

Yhteistyö perheen kanssa ja perheen tukeminen Opiskelija tukee ja vahvistaa omalla toiminnallaan lapsen ja nuoren osallisuutta.

Opiskelija toimii sosiaali-ja terveysalan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja kuntoutumisen tukemisen menetelmiä Opiskelija toimii yhteistyössä erilaisten perheiden kanssa moniammatillisen työryhmän jäsenenä oman vastuualueensa rajoissa.
Työsuojelu ja työnohjaus Opiskelija käyttää joitakin kuntouttavan pienryhmätoiminnan menetelmiä työskennellessään lasten ja nuorten kanssa.

Opiskelija käyttää luovan toiminnan menetelmiä ja toimintatapoja työskennellessään lasten ja nuorten kanssa.

Opiskelija ehkäisee työryhmän jäsenenä vaarallisten ja uhkaavien tilanteiden syntymistä. Hän toimii turvaohjeiden mukaisesti ja suojelee lapsia tai nuoria sekä itseään ja pyytää tarvittaessa lisäapua.

Opiskelija huolehtii omasta toimintakyvystään ja terveydestään sekä edistää työhyvinvointiaan.

Opiskelija hyödyntää työhönperehdytyksessä ja konsultaatiossa annettuja ohjeita ja ymmärtää työnohjauksen merkityksen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisin menetelmin opiskelijaa hankkimaan tietoa ammatillisesta lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävästä työstä. Opettaja ohjaa opiskelijaa lapsen tai nuoren myönteisessä ja vahvistavassa kohtaamisessa.

Oppimisen arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan muun muassa e-taitoon.
Opiskelija saa toiminnastaan ja ammatillisesta käyttäytymisestään jatkuvaa kirjallista ja suullista palautetta toimintakokonaisuutta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti ja saa palautetta myös ryhmän muilta opiskelijoilta.

Muuta tietoa