Tutkinnon osan arviointi

Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen osaamisen arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa suun terveyden edistämisessä ja suun
terveydenhoidon erikoisaloilla toimimisessa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä hoitotiimin jäsenenä suun terveydenhuollon yksikössä joko julkisella tai yksityisellä sektorilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai
ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan esim. työtodistusten perusteella tai opiskelija näyttää ja perustelee osaamisensa oppilaitoksessa simulaatio tilanteessa.
Muuta tietoa