Tutkinnon osan arviointi

HOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n perusteiden ammattitaitovaatimukset
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa hoidon ja huolenpidon osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä akuuttihoidon yksikössä, kotihoidossa, tuetussa tai tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnill

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT
Muuta tietoa