Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

Hoitotyön syventävät opinnot eri toimintaympäristöissä

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Eri ikäisten asiakkaiden, potilaiden/asukkaiden hyvinvointi ja sen tukeminen Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eri-ikäisten asiakkaiden, potilaiden/asukkaiden hoitoa ja kuntoutusta erilaisissa toimintaympäristöissä huomioiden kokonaisvaltaisen kehityksen ja hyvinvoinnin.
Palvelujärjestelmä ja eri asiakasryhmiä tukevat palvelut

Ammatillisuus ja ammattietiikka

Eri asiakasryhmiä vahvistava kohtaaminen

Kuntouttavan hoitotyön menetelmät

Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveyspalvelut ja työssä tarvittavan keskeisen lainsäädännön.

Opiskelija toimii sosiaali- ja terveysalan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.

Opiskelija toimii ammatillisesti ja empaattisesti.

Opiskelija käyttää kuntouttavan hoitotyön menetelmiä työskennellessään eri asiakasryhmien kanssa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisin menetelmin opiskelijaa hankkimaan ammatillista tietoa hoitotyön toteuttamiseksi.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan muun muassa e-taitoon.
Oppimisen arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia.

Opiskelija saa toiminnastaan jatkuvaa kirjallista ja suullista palautetta toimintakokonaisuutta ohjaavilta opettajilta. Lisäksi opiskelija arvioi itseään suullisesti ja kirjallisesti ja saa palautetta myös ryhmän muilta opiskelijoilta.

Muuta tietoa