4.2.3 Lisätaitoja vammaistyöhön 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan vammaisen asiakkaan yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta.
Hän oppii ohjaamaan ja tukemaan vammaista asiakasta voimavaralähtöisesti ja erilaisia menetelmiä käyttäen.
Hän toimii eettisten periaatteiden mukaan ja vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta kunnioittaen.
Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa

  • kohdata vammaisuutta ja erilaisuutta ja toimia vammaistyötä ohjaavien säädösten, arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan.
  • toimia vammaistyön hoito- ja palvelujärjestelmässä asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen ja asiakkaan osallisuutta tukien.
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta asiakkaan kanssa moniammatillisen työryhmän jäsenenä.
  • ohjata ja tukea vammaista asiakasta voimavaralähtöisesti päivittäisissä toiminnoissa ja apuvälineiden käytössä sekä toteuttaa lääkehoitoa.
  • käyttää vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä ja luovan ilmaisun taitoja mielekkään arjen tukemisessa.
Kirijakso Kuntoutuksen tukemisen opinnot suoritettu
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa, työelämän projekteissa (esim. Helsingin työ- ja päivätoimintojen yksiköt, VAMLAS ja Q-teatteri), opintokäynneillä sekä kokemusasiantuntijoita hyödyntäen.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppiminen, jonka aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan esimerkiksi eTaitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osaan sisältyy paljon toiminnallisia projekteja, jotka edellyttävät läsnäoloa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osaan sisältyy paljon toiminnallisia työelämälähtöisiä projekteja (esim. aistihuoneen rakentaminen ,Vamlasin sarjakuvaprojekti, Helsingin kaupungin työ- ja päivätoimintojen kulttuuripäivään osallistuminen sekä yhteistyö Q-teatterin kanssa) , jotka edellyttävät läsnäoloa ja sitoutumista.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Sisäinen yrittäjyys: opiskelija innostuu ja sitoutuu toimimaan eri toimijoiden kanssa vammaistyön toimintaympäristöissä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi