4.1.3 Kuntoutumisen tukeminen 20 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija oppii arvioimaan, tukemaan ja edistämään kuntoutujan toimintakykyä monipuolisesti kuntoutujan omassa arkiympäristössä. Hän tutustuu kuntoutussuunnitelman laatimiseen moniammatillisessa työryhmässä. Hän harjoittelee ohjaamaan kuntoutujaa laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija perehtyy myös kuntoutuspalveluiden käyttämisen ohjaamiseen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa
 • ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista
 • noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia
 • ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
 • käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia
 • ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa
 • ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin
 • ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen
 • ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä
 • hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia alan säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti
 • arvioida ammatillista kehittymistään ja hyödyntää saamaansa palautetta
 • toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa
 • noudattaa työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtia tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä
 • noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessa opiskelijan tulee tuntea sosiaali- ja terveysalan rakenne ja ammattitaitovaatimukset. Lisäksi opiskelijan tulee osata noudattaa ammattieettisiä ohjeita.
Opetus järjestetään henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. tai 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa jakautuu kolmeen työelämäkokonaisuuteen.
Työelämän toimintakokonaisuuksista ensimmäisenä suoritetaan ”Kuntoutujan toimintakyky” -kokonaisuus. ”Kuntoutuksen toimintaympäristö” ja ”Lähihoitaja kuntouttajana” -kokonaisuudet voidaan suorittaa halutussa järjestyksessä.

Tutkinnonosa toteutetaan hyödyntäen monipuolisia opiskelumenetelmiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan esim. työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Toinen kotimainen kieli, ruotsi
Äidinkieli
Yrittäjyys ja yritystoiminta
Valinnaiset yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnonosan toteutukseen kuuluvat kuntoutumisen ympäristöihin tutustuttavat opintokäynnit sekä kuntoutumista tukevan toiminnan ohjaaminen oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikalla.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu: realistinen käsitys omasta ammatillisesta kasvun vaiheesta, oman toiminnan arvioiminen ja palautteen vastaanottaminen.

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen, työelämän sääntöjen noudattaminen.

Ammattietiikka: sosiaali- ja terveysalan säädösten, säännösten ja eettisten periaatteiden mukaan toiminen.

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen ja työkyvyn ylläpitäminen.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Opiskelija oppii toimimaan vastuullisesti, palveluhenkisesti ja asiakaslähtöisesti sekä arvioimaan omaa toimintaansa.

Opiskelija oppii, mikä merkitys hänen omalla toiminnallaan on työyhteisön toimintaan, esimerkiksi laadukkaan toiminnan, työelämän pelisääntöjen noudattamisen ja yhteistyössä toimimisen kannalta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi