Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Kuntoutujan toimintakyky

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toimintakyvyn kokonaisuuden ymmärtäminen Opiskelija perehtyy kuntoutumisen tukemisen opintoihin ja ammattitaitovaatimuksiin.
Toimintakyvyn arviointi Opiskelija perehtyy ihmisen toimintakyyn käsitteeseen ja oppii arvioimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä.

Opiskelija harjoittelee ohjattuna toimintakyvyn erilaisten arviointimenetelmien käyttämistä (toimintakykymittarit, havainnointi, haastattelu ym.).

Toimintakyvyn vajavuuden taustojen ja vaikutusten ymmärtäminen Opiskelija tutustuu eri kuntoutujaryhmiin opintokäynneillä ja lähiopetustunneilla (esim. DVD). Opetuksessa hyödynnetään kokemuskouluttajavierailuja sekä teemapäiviä (Resonaarin muusikot järjestävät musiikkitunnin, vammaisurheilijat, tukityöntekijät, Haavikosta jne.).
Erilaisiin kuntoutujaryhmiin ja heidän erityishaasteisiinsa tutustuminen Opiskelija tutustuu eri kuntoutujaryhmiin ja niiden erityishaasteisiin:

 • näkö- ja kuulovamma
 • kehitysvamma
 • selkäydinvamma
 • aivoverenkiertohäiriöt
 • mielenterveysongelmat
 • päihdeongelmat
 • oppimisvaikeudet

Sekä lasten ja ikääntyneiden erityishaasteisiin:

 • lonkkamurtuma/-leikkaus
 • lastensuojelu.
Erilaisuuden kohtaaminen Opiskelija pohtii omaa suhtautumistaan erilaisuuteen ja harjoittelee valmiuksia kohdata erilaisia ihmisiä.
Seksuaalisuuden moninaisuus Opiskelija ymmärtää seksuaalisuuden merkityksen osana ammatillisuutta.
Kuntoutussuunnitelman laatiminen ja hyödyntäminen kuntoutumista tukevassa työskentelyssä Opiskelija perehtyy kuntoutussuunnitelmaan ja sen laatimiseen lähihoitajan työn näkökulmasta käytännön esimerkkien avulla lähiopetuksessa sekä työssäoppimisjaksolla.
Apuvälineiden käytössä ohjaaminen Opiskelija opettelee apuvälineiden valintaa, käyttöä, huoltoa ja hankintaprosessia asiakaslähtöisesti sekä kokeilemalla itse apuvälineiden käyttöä.

 • ruokailuun ja ruuanvalmistukseen liittyvät apuvälineet
 • aisteihin ja puheeseen liittyvät apuvälineet
 • liikkumiseen liittyvät apuvälineet
 • seksuaalisuuden ilmentämistä tukevat apuvälineet

Apuvälineisiin tutustutaan opintokäynneillä, asiantuntijaluennoilla sekä tuote-esittelyihin osallistumalla.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Toimintakyvyn eri osa-alueet ja arviointimenetelmät opiskellaan lähiopetuksessa erilaisten harjoitusten kautta sekä itsenäisesti tehtävien muodossa. Ohjaamisesta vastaa moniammatillinen opettajatiimi.

Opiskelijat katsovat toimintakykyä ja sen puutteita käsittelevän dokumentin esim. ”Marikan päivä”. Opiskelijat tarkastelevat dokumentin pohjalta asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä henkilökohtaisesti. Opettajat tutustuvat opiskelijoitten tuotoksiin ja järjestävät opetuskeskustelun, jossa syvennetään ja monipuolistetaan niitä teemoja jotka opiskelijoiden palauttamissa tehtävissä jäivät vähäiselle tiedolle.

Opiskelijat saavat palautetta työskentelystään opettajilta ja muulta ryhmältä. He opettelevat antamaan palautetta muille sekä arvioimaan omaa työskentelyään realistisesti (vertaispalaute ja itsearviointi).

Muuta tietoa

Kuntoutuksen toimintaympäristö

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Erilaisiin kuntoutumisen toimintaympäristöihin tutustuminen Opiskelija tutustuu kuntoutusprojektin kautta eri kuntoutujaryhmien kuntoutukseen, palvelujärjestelmään sekä toimintaympäristöihin esim.

 • kotihoito
 • sairaalan kuntoutusosasto
 • palvelutalo
 • päivä- ja työkeskus
 • asumisyksikkö
 • mielenterveys- ja päihdeyksikkö
 • päiväkoti
 • koulu
Moniammatilliseen kuntoutustyöhön tutustuminen Opiskelija tutustuu lähiopetuksessa ja itsenäisesti eri kuntoutusmuotoihin ja toteutustapoihin.

Opiskelijat tutustuvat pienryhmissä eri toimintaympäristöihin kuntoutuksen näkökulmista ja havainnoivat ja haastattelevat kuntoutusasiakasta.

Opiskelija oppii hyödyntämään kuntoutujan tarpeiden mukaisesti lääkinnällisen, sosiaalisen, kasvatuksellisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluita.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja perehdyttää opiskelijaa erilaisiin kuntoutumisen toimintaympäristöihin ja palvelujärjestelmään.

Opettajat hankkivat opiskelijoille erilaisia opintokäyntipaikkoja ja ohjaavat opiskelijoita tutustumiskäyntiin valmistautumisessa. Tutustumiskäynnin jälkeen opettajat ohjaavat opiskelijoita valmistelemaan tarkoituksenmukaisen esityksen kerätystä aineistosta ja varmistavat tuotoksen asianmukaisuuden. Projektin raportointi integroituu äidinkielen osaamistavoitteisiin.

Kuntoutusprojekti käsitellään opetuskeskustelujen kautta moniammatillisen opettajatiimin johdolla.

Opiskelija saa palautetta työskentelystään moniammatilliselta opettajatiimiltä, muulta ryhmältä ja opettelee itse antamaan palautetta muille sekä arvioimaan omaa työskentelyä (vertaispalaute ja itsearviointi).

Opettaja ohjaa työssäoppimisjaksolla opiskelijaa syventämään tietojaan ja osaamistaan kuntoutumisen tukemisessa (kuntoutuksen toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmä).

Muuta tietoa

Lähihoitaja kuntouttajana

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toimintakyvyn ylläpitämisen menetelmiin perehtyminen Opiskelija harjaantuu käyttämään luovia ja liikunnallisia menetelmiä kuntoutujan toimintakyvyn tukemisessa oppilaitoksessa sekä työssäoppimispaikalla.
Opiskelija käyttää aktiivisesti selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä erilaisissa asiakastilanteissa.
Toimintakykyä ja kuntoutusta edistävän työotteen omaksuminen Opiskelija perehtyy kuntoutusta tukevan ja toimintakykyä ylläpitävän ruokavalion suunnitteluun, ohjaukseen ja toteutukseen.

Opiskelija ohjaa kuntoutujaa itsenäistä suoriutumista tukevan teknologian käyttöön sekä harjaantuu käyttämään teknologiaa monipuolisesti omassa työssään.

Toimintakykyä tukevan toiminnan suunnittelemisen ja toteuttamisen periaatteisiin tutustuminen Opiskelija ymmärtää lähihoitajan roolin moniammatillisessa kuntoutustyössä ja toimii aktiivisesti ja vastuullisesti työryhmän jäsenenä.

Opiskelija hoitaa ja ohjaa yksittäistä kuntoutujaa ja kuntoutusryhmää oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa käyttäen kuntouttavaa työotetta.

Opiskelija motivoi ja tukee kuntoutujan omaa halua kuntoutua hyödyntäen kuntoutujan omaa verkostoa sekä ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Opiskelija ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaan itsemääräämisoikeuden.

Opiskelija perehtyy ryhmien toimintaa ohjaaviin periaatteisiin, sekä asiakkaiden osallisuutta ja aktiivisuutta edistävän toiminnan suunnitteluun erilaisille asiakasryhmille.
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa (tavoitteet, menetelmät, materiaalit ja arviointi) ryhmän ohjaustilanteen koululla yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa.

Omasta toimintakyvystä huolehtimisen omaksuminen Opiskelija huolehtii omasta turvallisuudestaan ja toimintakyvystään sekä oppilaitoksessa että työssäoppimispaikassa. Hän oppii arvioimaan realistisesti toimintakykyään sekä arvioimaan toimintamahdollisuuksiaan erilaisissa ympäristöissä. Opiskelija omaksuu ja käyttää omaa toimintakykyään ylläpitäviä toimintamalleja niin vapaa-ajalla kuin työajallakin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettajat ohjaavat opiskelijoita tekemään kirjallisen ohjaussuunnitelmien teossa. Suunnitelman tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja ja osaamista sekä asiakkaan että oman toimintakykynsä ylläpidossa.

Opiskelija järjestää työssäoppimispaikassaan vähintään kaksi erilaista toiminnallista ohjaustilannetta. Hän hyödyntää niissä eri tavoin luovia ja liikunnallisia menetelmiä.

Työssäoppimispaikalla toteutetut ohjaustuokiot esitellään pienryhmissä opiskelijatovereille ja opettajille. Opiskelija tekee itsearvioinnin sekä saa vertaispalautetta muulta ryhmältä.

Opettajat kiinnittävät antamassaan palautteessa huomiota opiskelijan:

 • luovien menetelmien tekniikoiden, välineiden, tilojen ja materiaalien käyttöön
 • kuntoutusta tukevan ja toimintakykyä ylläpitävän ruokavalion suunnitteluun, ohjaukseen ja ravitsemushoidon toteuttamiseen
 • selkokielen ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttötaitoihin
 • ohjaustaitoihin, joilla tuetaan kuntoutujan omatoimisuutta, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa
 • kykyyn edistää ja ylläpitää omaa toimintakykyään liikunnan avulla.
Muuta tietoa