Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSASSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

Liikkuva ihminen

Terveyden edistäminen Opiskelija perehtyy terveyden edistämisen käsitteeseen ja ymmärtää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkityksen osana kansanterveystyötä. Opiskelija tunnistaa terveyden edistämiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistaa keinoja, joilla omaa tai asiakkaan terveyttä voidaan edistää.

  • Elintavat ja elinympäristö
  • Liikunta ja ravinto
  • Tapaturmat
  • Tartuntatautien torjunta
  • Terveyserojen kaventaminen
  • Seksuaaliterveyden edistäminen

Opiskelijat perehtyvät, joko yksin tai ryhmissä terveyden edistämisen keinoihin ja suunnittelevat ohjaustilanteen (esim. terveystieto-isku). Opiskelija hankkii itsenäisesti tietoa terveyden edistämiseen vaikuttavista tekijöistä sekä keinoista ohjaustilanteen suunnittelun tueksi. Opiskelija soveltaa hankkimiaan tietoja ohjaustilanteen suunnittelussa.

Opiskelija toteuttaa ohjaustilanteen yksin tai ryhmässä.
Ohjaustilanne voidaan järjestää erilaisille asiakasryhmille (esim.peruskoululaiset, diabeetkot, iäkkäät) joko oppilaitoksessa, asiakasryhmälle soveltuvassa paikassa tai työssäoppimispaikalla.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee Terveyden edistäminen toimintakokonaisuuden sisällöt, tavoitteet sekä oppimisen arvioinnin toimintakokonaisuuden alussa.

Opiskelija osoittaa tietoperustan hallintaa ja soveltamista projektissa, jossa hän valitsemastaan terveyden edistämisen teemasta pitää ohjaustuokion yksin tai ryhmässä.

Opiskelija osallistuu suunnittelemalla ja ohjaamalla terveyden edistämiseen soveltuvan projektin.

Opettaja ohjaa opiskelijoiden toimintaa, sen työskentelyssä tarvittavaa tiedonhankintaa sekä antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan ja ryhmän toiminnasta.

Opettaja ohjaa opiskelijoita dokumentoimaan oppimistaan esimerkiksi eTaitoon sekä arvioimaan omaa oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa suullista palautetta opiskelijan edistymistä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija osoittaa osaamisensa pitämässään ohjaustilanteessa oppilaitoksessa, asiakasryhmälle soveltuvassa paikassa tai työssäoppimispaikassa.

Muuta tietoa