Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Mielekkään arjen tukeminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vammaisen kohtaaminen Opiskelija syventyy vammaistyön arvoihin (itsemääräämisoikeus, voimaantuminen, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus yms.) ja toimintaperiaatteisiin, säädöksiin ja ammattietiikkaan.

Opiskelija oppii tuntemaan vammaistyön hoito- ja palvelujärjestelmän.

Psykososiaalisen ja fyysisen toimintakyvyn edistäminen Opiskelija saa lisävalmiuksia vammaisuuteen liittyvien mielenterveys- ja käyttäytymisongelmien käsittelyyn tutustumalla psykososiaalisiin hoitomuotoihin. Opiskelija harjaantuu toimimaan ammattimaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaen huomioon haastavat tilanteet.
Hoitotyön ja fysioterapian menetelmät Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan hoitotyössä ja lääkehoidossa sekä oppii soveltamaan niitä vammaistyöhön.

Opiskelija kehittyy kuntouttavan työotteen käytössä ja toimintakykyä alentavien vammaisuuteen liittyvien lisäsairauksien hoidossa. Opiskelija hyödyntää tietoa tavallisimmista vammaistyössä käytettävistä lääkkeistä.

Opiskelija saa lisävalmiuksia ohjata ja aktivoida asiakkaita liikkumisessa sekä ehkäistä painehaavaumien ja virheasentojen syntyä. Opiskelijat harjaantuvat sähköisen pyörätuolin ja muiden apuvälineiden käytössä kokemusasiantuntijoiden ja opintokäyntien avulla.

Opiskelija perehtyy hoitoympäristön esteettömyyden ja esteettisyyden merkitykseen vammaisen arjessa. Toteutetaan opintokäynnein ja oppimistehtävin.

Opiskelija harjaantuu luovuuden ja toiminnallisten menetelmien käytössä osallistumalla esim. aistihuoneen rakentamiseen.

Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttaminen ja inaktiivisuuden haittojen ehkäiseminen Opiskelija syventää tietoaan fysiologisista perustoiminnoista ja päivittäisistä toiminnoista sekä soveltaa tietoaan lähihoitajan toimintaan.

Opiskelija harjaantuu käyttämään menetelmiä (aktiiviset/passiiviset liikkeet, hengityksen ohjaus), joilla ehkäistään inaktiivisuuden haittoja

Opiskelija harjaantuu käyttämään erilaisia menetelmiä spastisuuden laukaisemiseksi.

Liikkumisen apuvälineiden hankinta- ja ohjausprosessi Opiskelija syventää tietoa vaativan erityistason apuvälineiden hankinnasta.

Opiskelija perehtyy soveltavan liikunnan apuvälinetoimintaan (SOLIA).

Opiskelija laajentaa tietoaan vammaisurheilusta (pyörätuolikoripallo, -rugby, sähköpyörätuolisähly).

Kosketus lähihoitajan työvälineenä Opiskelija syventää tietoa kosketuksen fysiologiasta ja harjaantuu käyttämään kosketusta kuntoutujan toimintakyvyn parantamisessa.

Opiskelija harjaantuu luovuuden ja toiminnallisten menetelmien käytössä osallistumalla esim. aistihuoneen rakentamiseen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi
Muuta tietoa

Ohjaamisen taidot vammaistyössä

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen Opiskelija harjaantuu käyttämään vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä mm. tukiviittomia ja pikapiirtämistä.

Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan käyttää selkokieltä ja laatii esim. mainoksen tai tiedotteen eri kohderyhmille.

Opiskelija syventää tietämystään kommunikoinnin eri mahdollisuuksista (opintokäynti esim. Tikoteekkiin ja Resonaariin).

Opiskelija harjaantuu luovuuden ja toiminnallisten menetelmien käytössä osallistumalla esim. aistihuoneen rakentamiseen.

Luovat ja toiminnalliset menetelmät vammaistyössä Opiskelija saa kokemusta ohjattavana olemisesta esim. sarjakuvaprojektissa, jossa Vamlasin nuoret ohjaavat opiskelijoita sarjakuvan tekemisessä aiheena yhdenvertaisuus.
Ohjaus ja kasvatuksellinen tuki Opiskelija syventää tietojaan erityisopetuksesta sekä harjaantuu ohjausmenetelmien käytössä esim. aistihuoneessa ja elämyspolulla.

Opiskelija syventää tietämystään autismista eri näkökulmien kautta (elokuvat, kirjallisuus).

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettajat esittelevät toimintakokonaisuuden alussa oppimisen tavoitteet ja sisällöt sekä siihen liittyvät tehtävät aikatauluineen sekä arvioinnin.

Opettajat ohjaavat opiskelijoita oppimistehtävien laatimisessa.

Arvioinnissa käytetään opiskelijan itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan antamaa suullista ja kirjallista palautetta opintojen etenemisestä.

Tässä toimintakokonaisuudessa opettajat ohjaavat opiskelijoita ohjausmenetelmien sekä vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien käytössä sekä antavat palautetta niiden harjoittamisesta.

Opettaja motivoi ja ohjaa opiskelijoita luovuuden
( mm. kuvallinen ilmaisu ) ja toiminnallisten menetelmien käytössä, antaa palautetta aistihuoneen ja / tai elämyspolun rakentamisesta sekä arvioi opiskelijoiden ohjausta asiakasryhmien kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijoita käyttämään selkokieltä sekä laatimaan esim. mainoksen tai tiedotteen eri kohderyhmille. Opettaja antaa palautetta ja arvioi tuotokset.

Työssäoppimisjaksolla opiskelija laatii portfolion, joka arvioidaan osana ammattiosaamisen näyttöä. Portfoliossa opiskelija kuvaa toimintaansa asiakkaan elämänlaadun rikastuttamiseksi ja mielekkään arjen tukemiseksi. Opiskelija reflektoi siinä myös omaa oppimistaan. Työpaikkaohjaaja ja opettaja antavat rakentavaa palautetta opiskelijalle.

Muuta tietoa