4.2.4 Hoitotyön syventävät opinnot eri toimintaympäristöissä 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Hoitotyön syventävien opintojen valinnaisessa tutkinnon osassa opitaan toteuttamaan hoitotyötä vaativuudeltaan erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena on oppia havaitsemaan ja tunnistamaan ja ennalta ehkäisemään hyvinvointia ja terveyden tilaa vaarantavia elintoimintojen häiriöitä erilaisissa toimintaympäristöissä esim. vuodeosastoilla, ryhmäkodeissa, kotihoidossa ja erilaisissa asumispalveluyksiköissä.
Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • hyödyntää eri toimintaympäristöissä työskennellessään oman alansa tietoperustaa ja hankkia uutta tietoa
 • toimia eri ikäisten ja heidän läheistensä kanssa vuorovaikutuksessa, joka tukee asiakkaan/ potilaan/asukkaan toimintakyvyn ja terveyden ylläpitoa
 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • tunnistaa ja havaita erilaisia terveyden tilaa, kuntoutumista ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä sekä ehkäistä näitä vaarantavia tekijöitä
 • toteuttaa lääkehoitoa ja ohjata asiakasta /potilasta/ asukasta lääkehoidossa
 • toimia yhteistyössä erilaisten yhteistyökumppaneiden, perheiden ja läheisten kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida tuen tarpeessa olevan hoitoa ja kuntoutumista yhdessä työryhmän ja läheisten kanssa
 • suunnitella ja toteuttaa omalla vastuualueellaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaa toimintaa sekä noudattaa annettuja ohjeita
 • toimia yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa
 • ohjata ja tukea asiakasta/ potilasta/asukasta psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä ja ohjata tarvittavien palvelujen piiriin
 • ratkaista yllättäviä tilanteita ja toimia ammatillisesti haasteellisissa tilanteissa
 • arvioida omaa toimintaansa ja kehittää sitä saamansa palautteen pohjalta
 • huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan, ergonomiastaan ja työturvallisuudestaan ja edistää niitä
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Valinnainen tutkinnon osa toteutetaan opetuksena, jossa on yksilö- ja ryhmämuotoisten oppimistapojen ja ohjattujen oppimistehtävien lisäksi toiminnallisia harjoituksia ja opintokäyntejä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan muun muassa e-Taitoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Teoriaopintoja syvennetään opintokäynneillä esimerkiksi HUS:n kuulokeskukseen, HUS:n Iho-allergiasairaalaan, HUS:n Naistenklinikalle, Työterveyslaitokselle, Helsingin Alzheimer-yhdistykseen, HUS:n Naistenklinikalle. Myös vierailevia asiantuntijoita voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija suunnittelee ja kehittää aktiivisesti yrittäjyysvalmiuksiaan ja arvioi realistisesti oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia. Opiskelija hyödyntää monipuolisesti työssään tietoa oman alan yrittäjyydestä ja osaamisensa tuotteistamisesta ja toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan. Sisäinen yrittäjyys on vapaaehtoista vastuun ottamista omista tekemisistään ja oman työn arvostamista.

Opiskelija suhtautuu opiskeluunsa sitoutuneesti, innostuneesti aloitteellisesti, omatoimisesti ja tuo muutosvoimaa, joka parantaa palveluhenkisyyttä, lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi