4.1.4.3 Kuntoutus 50 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Kuntoutuksen osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata ja tukea voimavaralähtöisesti kuntoutumista sekä edistää kuntoutujan toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Lähihoitaja ohjaa kuntoutujaa päivittäisissä toiminnoissa ja hyödyntää erilaisia kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Kuntoutuksen osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata kuntoutujalle terveyttä edistävää liikuntaa ja soveltaa kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia, tehdä toimintakyky- ja suorituskykytestejä lähihoitajan vastuualueella sekä ohjata kuntoutujaa apuvälineiden käytössä ja hankinnassa. Hän osaa hyödyntää kuntoutujan sosiaalista verkostoa ja tukea kuntoutujaa osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan kuten esim. työ-, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • laatia, toteuttaa ja arvioida kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kuntoutujaryhmän ohjaustilanteita
 • arvioida kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä soveltaa ja käyttää kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella
 • tukea ja edistää kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallistua haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen
 • avustaa, tukea ja ohjata kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suoriutumisista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä
 • tukea kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen
 • kohdata haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistaa väkivallan uhkan
 • ohjata ja tukea kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden ja kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä
 • käyttää eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä
 • järjestää sekä ohjata terveyttä edistävää liikuntaa
 • toteuttaa lääkehoitoa
 • hyödyntää kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä
 • hyödyntää kielitaitoaan kuntoutustyössä
 • suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista
 • kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan kuntoutustyössä
 • toimia moniammatillisessa kuntoutusyhteistyössä tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat
 • toimia kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan
Kirijakso Minä lähihoitajana valinnainen tutkinnon osa tai muu mahdollinen valinnainen tutkinnon osa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna tai 3. vuonna (yo/pk)

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opetusta toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa. Opetusta järjestetään myös aidoissa työelämätilanteissa (projektit) sekä harjoitus- ja simulaatiotiloissa. Opintoihin sisältyy myös opintokäyntejä mm. apuvälinekeskuksiin, kuntoutusalan järjestöihin ja yrityksiin.

Opetuksessa sovelletaan PBL- menetelmää ja aitoja tapausselostuksia mm. kuntoutussuunnitelmien laadinnassa.

Opiskelija hankkii myös itsenäisesti tarvitsemaansa tietoa.
Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 7 osp ensimmäisellä lukukaudella ja 9 osp toisella lukukaudella. Jälkimmäisellä työssäoppimisjaksolla suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Työn perustana olevassa tiedon hankinnassa hyödynnetään alan oppimateriaaleja., ammattikirjallisuutta sekä verkkomateriaaleja.
Erilaisia tietokantoja (esimerkiksi toimintakykymittarit ja lääketietokannat) hyödynnetään opetuksessa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Kansainvälinen vaihto työssäoppimsjaksolla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osaan sisältyy projekti ”Ohjaa toiminnallisesti ja luovasti”, jossa opiskelija harjaantuu luovien ja toiminnallisten menetelmien käytössä (musiikki, kuvallinen ilmaisu, liikunta, selkoviestintä) sekä suunnittelee kuntouttavia ohjaustuokiota kehitysvammais- tai vanhusryhmille, sekä muita työelämäkumppaneiden kanssa toteutettavia hankkeita, esimerkiksi teemapäiviä.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Opiskelija tutustuu kuntoutusalan yritystoimintaan ja kuntoutuspalvelujen tuottamiseen osana palvelujärjestelmää.

Opiskelija hyödyntää työssään tietoa oman alan yrittäjyydestä sekä osaamisen tuotteistamisesta ja toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi