Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutusprosessi

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kuntoutuksen palvelujärjestelmässä toimiminen Opiskelija kertaa ja syventää kuntoutuksen palvelujärjestelmän tuntemustaan ja siihen liittyvää lainsäädäntöä sekä kuntoutujan taloudelliseen toimeentuloon liittyviä tekijöitä tapausselosteiden avulla.

Opiskelija saa lisää valmiuksia kuntoutussuunnitelman laatimiseen ja perehtyy lähihoitajan rooliin moniammatillisessa tiimityössä kuntoutuksen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Arvoperusta ja eettiset kysymykset kuntoutuksessa Opiskelija syventää tietoaan kuntoutuksen arvoperustasta ja harjaantuu eettisten kysymysten pohdinnassa mm. tapausselosteiden, elokuvien, videoiden avulla ja hyödyntää omia kokemuksiaan aiemmilta työssäoppimisjaksoiltaan.
Kuntouttavan hoitotyön ja lääkehoidon toteuttaminen Opiskelija kehittyy kuntouttavan työotteen käytössä toimintakykyä alentavien sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa (mm. tuki- ja liikuntaelinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, neurologiset sairaudet sekä muistisairaudet, hengityselin sairaudet ja syöpä). Hän kertaa ja syventää tietämystään case-tehtävien, ohjattujen oppimistehtävien ja lähiopetuksen avulla.

Opiskelija oppii kirjaamaan ja raportoimaan kuntoutujan toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, toimintakyvyn muutoksia ja vaikutuksia ammatillisesti käyttäen esim. FinnCC-luokitusta tai muuta työssäoppimisessa käytössä olevaa kirjaamisjärjestelmää.
Opiskelija harjaantuu elintoimintojen mittaamisessa ja hoitotoimenpiteiden hallinnassa sekä aseptisessa toiminnassa ja toimii turvallisesti kuntoutumista edistäen laboraatiotunneilla (mm. peruselintoimintojen mittaaminen, katetrointi, ompeleiden poisto, EKG)

Opiskelija saa lisävalmiuksia ohjata ja aktivoida asiakkaita liikkumisessa (esim. lonkkamurtumapotilaat ja aivohalvauksesta toipuvat kuntoutujat) sekä ehkäistä painehaavaumien ja virheasentojen syntyä.

Opiskelija syventää osaamistaan erilaisten kivunlievitysmenetelmien käytössä.
Opiskelija syventää lääkehoidon osaamistaan: käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet virheettömästi ja ohjaa kuntoutujia lääkehoidossa vastuualueellaan sekä tarkkailee ja tunnistaa lääkkeiden vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia ja tiedottaa niistä. Opiskelijat saavat lisävalmiuksia lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen pienryhmäopetuksessa (mm. lääkkeen jako, injektioiden annon kertaaminen ja suonensisäisen nesteytyksen järjestämisessä avustaminen).

Oppiminen tapahtuu kuntouttavan hoitotyön ja lääkehoidon sisältöjä integroivien ohjattujen oppimistehtävien, case-tehtävien, PBL-opiskelun ja laboraatioharjoitusten avulla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan mm. eTaitoon.

Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutussuunnitelma Opiskelija kehittyy ja oppii selvittämään kuntoutujan fyysistä ja psykososiaalista toimintakykyä monipuolisesti hyödyntäen erilaisia toimintakykymittareita (mm. RAVA, RAI, MMSE, GDS, EMS ja Toimiva-testi) ja kuntoutujan havainnointia, haastattelua ja verkostokarttaa tiedon keruussa.

Opiskelija laatii kuntoutussuunnitelmia tapauskuvausten pohjalta pienryhmässä. Opiskelijaryhmä esittelee laatimansa kuntoutussuunnitelman moniammatilliselle opettajaryhmälle ja muille opiskelijoille saaden opettajilta ja muilta opiskelijoilta ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja toteuttamiseen.
Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan mm. eTaitoon.

Toimintakyvyn tukeminen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyössä Opiskelija oppii perustelemaan toimintaansa tiedoilla psyykkisen kriisin vaiheista ja kuntoutumisprosessista. Hän tunnistaa kuntoutujan mielenterveyden uhkatekijöitä ja mielenterveysongelmia sekä oppii ohjaamaan kuntoutujaa mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä käytettäviin kuntoutusmenetelmiin.

Opiskelija saa valmiuksia tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujan voimavaroja ja selviytymistä. Opiskelija harjaantuu arvioimaan kuntoutujan päihteiden käytön tasoa, tunnistamaan päihteiden käytön haittoja sekä tukemaan kuntoutujaa vähentämään päihteiden käyttöä.

Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen Opiskelija harjaantuu ergonomisten työtapojen käytössä ja toteuttaa kuntoutujien siirrot turvallisesti apuvälineitä hyödyntäen. Opiskelija arvioi kuntoutujan apuvälinetarpeita alan asiantuntijoita hyödyntäen ja ohjaa kuntoutujaa apuvälineiden käytössä. Opetus on luonteeltaan toiminnallista ja tapahtuu hoitotyön harjoitusluokissa ja simulaatiotilassa. Opiskelijat perehtyvät ja harjoittelevat eri kuntoutujaryhmille tyypillisiä siirtotekniikoita asiantuntijaopettajien johdolla. Opiskelija saa lisävalmiuksia oman sekä eri-ikäisten ja riskiryhmiin kuuluvien kuntoutujien työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen terveysliikunnan keinoin.
Erityisryhmien liikunnan tukeminen Opiskelija saa valmiuksia tunnistaa kuntoutujien liikuntatarpeita ja mahdollisuuksia sekä ohjata liikuntaa erityisryhmille (mm. muistisairaat, cp-vammaiset, selkäydinvammaiset, kehitysvammaiset) oppilaitoksessa. Opiskelija perehtyy top-jaksoilla erityisliikuntaa järjestäviin organisaatioihin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee toimintakokonaisuuden alussa oppimisen tavoitteet ja sisällöt sekä siihen liittyvät oppimistehtävät aikatauluineen ja opintokokonaisuuden arvioinnin.

Opettajat ohjaavat opiskelijoita oppimistehtävien ja harjoitusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opettajat antavat jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvioinnissa käytetään opiskelijan itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan antamaa suullista ja kirjallista palautetta annettujen tehtävien suorittamisesta ja opintojen etenemisestä. Kuntouttavaan hoitotyöhön ja ergonomiseen työskentelyyn liittyviä taitoja arvioidaan myös toiminnallisten näyttöjen ja simulaation avulla.

Opettajatiimi ohjaa opiskelijoita kuntoutussuunnitelman laatimisessa, jota käytetään opintojakson kokoavana arviointina.

Tämän toimintakokonaisuuden hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen osallistumista ja oppimistehtävien suorittamista.

Muuta tietoa

Kuntoutujien ohjaaminen luovin ja toiminnallisin menetelmin

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukeminen Opiskelija hyödyntää tietoa vuorovaikutuksesta, viestinnästä ja kommunikaatiosta kuntoutumisessa ja harjoittelee erilaisia kuntoutujan itseilmaisua ja kommunikaatiota tukevia menetelmiä. Hän osaa laatia selkokielisen ohjeen tai tiedotteen, ja hyödyntää kaunokirjallisuutta ja lehtiä kuntoutujan aktivoimisessa. Opiskelija harjaantuu kommunikaatiokeinon valintaan kuntoutujan tarpeista lähtien. Opiskelija perehtyy vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin erilaisissa toimintaympäristöissä ja harjaantuu niiden käytössä.
Asiakkaan palvelutilanne,
Toinen kotimainen kieli
Opiskelija opiskelee hoitotyön ja kuntoutuksen sanastoa ja harjoittelee palvelutilanteessa toimimista.
Ohjaa toiminnallisesti ja luovasti-projekti Opiskelija harjaantuu luovien ja toiminnallisten menetelmien käytössä (musiikki, kuvallinen ilmaisu, liikunta, selkoviestintä) ja suunnittelee kuntouttavia ohjaustuokiota kehitysvammais- tai vanhusryhmille:

  • opiskelija laatii tavoitteet omalle ja asiakasryhmän toiminnalle ja arvioi toimintaansa
  • opiskelija oppii perustelemaan toimintaansa tiedolla ryhmien toiminnasta
  • esittelee valitsemaansa toimintaa muille pienryhmille ja saa vertaispalautetta
  • toteuttaa kuntouttavat ohjaustuokiot pienryhmissä kehitysvammaisten ja vanhusten toimintayksiköissä
  • kokoaa ohjauksen suunnitelmat ja arvioinnit eTaitoon, Fronteriin tai perinteiseksi fyysiseksi kansioksi.
Fysikaaliset hoitomenetelmät ja hieronta Opiskelija syventyy erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston toimintaan ja soveltaa tietoaan esimerkiksi hieronnassa. Opiskelija harjaantuu hieromaan perushieronnan otteilla anatomisia alueita (niska-hartiaseutu, alaselkä, yläraajat, alaraajat sekä kasvot ja pää) ja hyödyntää tietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta.

Opiskelija harjaantuu käyttämään kylmä-, pintalämpö- sekä TNS-hoitoja kivunhoitomenetelmänä.

Opetus on luonteeltaan toiminnallista ja toteutuu pääosin käytännön harjoitteluna hierontaluokassa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee toimintakokonaisuuden alussa oppimisen tavoitteet ja sisällöt sekä siihen liittyvät oppimistehtävät aikatauluineen ja opintokokonaisuuden arvioinnin.

Opettajat ohjaavat opiskelijoita oppimistehtävien ja harjoitusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opettajat antavat jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Arvioinnissa käytetään opiskelijan itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan antamaa suullista ja kirjallista palautetta annettujen tehtävien suorittamisesta ja opintojen etenemisestä.

Tässä toimintakokonaisuudessa opettajat ohjaavat ja arvioivat vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyviä harjoituksia.
Projektin ”Ohjaa toiminnallisesti ja luovasti” tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja toteutus arvioidaan. Opettaja seuraa ohjauksen toteutumista kehitysvammaisten ja vanhusten toimintayksiköissä. Opettajat antavat suullista ja kirjallista palautetta opiskelijoiden työskentelystä.

Fysikaaliset hoitomenetelmät ja hieronta- kokonaisuudessa
opiskelijat saavat jatkuvaa palautetta hierontaotteiden käytöstä ja soveltamisesta sekä lihasten palpaatiosta.

Opettajat ohjaavat erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan mm. eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Työssäoppimisjaksolla (viisi viikkoa) opiskelijat toteuttavat valitsemalleen kuntoutujaryhmälle ohjaustuokioita ja saavat lisää valmiuksia eri-ikäisten kuntoutujien ohjaamiseen ja ammatilliseen vuorovaikutukseen sekä suunnitelmalliseen toimintaan. Opiskelija toimii kuntoutujalähtöisesti ja kuntouttavaa työotetta käyttäen. Työpaikkaohjaaja ja opettaja antavat rakentavaa palautetta opiskelijalle toiminnasta ja sen kirjallisesta raportoinnista.

Muuta tietoa

Terveyden, turvallisuuden ja elämänhallinnan edistäminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Terveyden, turvallisuuden ja elämänhallinnan edistäminen Opiskelija harjaantuu kartoittamaan asiakkaan terveydentilaan ja elämänhallintaan vaikuttavia tekijöitä ja ohjaamaan kuntoutujia terveyttä edistäviin elämäntapamuutoksiin. Opiskelija ohjaa kuntoutujia mm. säännölliseen päivärytmiin ja sitä tukeviin elintapoihin sekä tunnistaa unen, uupumuksen ja vireyden merkityksen päivittäiseen toimintakykyyn. Hän tunnistaa lääketurvallisuuden riskitekijät ja ohjaa lääkkeiden turvallisessa käytössä. Opiskelija ohjaa kuntoutujia turvalaitteiden ja kodin tekniikkaan liittyvien laitteiden käytössä sekä palo- ja sähköturvallisuudessa eri toimintaympäristöissä.

Opiskelija kertaa ja saa lisätaitoja ensiavun antamisessa. Opiskelija näyttää elvytystaitonsa (peruselvytys ja varhainen defibrillointi), osaa ehkäistä tapaturmia ja toimia uima- ja hengenpelastustaitoja vaativissa tilanteissa simuloiduissa olosuhteissa.

Opiskelija saa lisävalmiuksia tukea kuntoutujan psyykkistä toimintakykyä hyödyntäen vuorovaikutuksellisia keinoja, aktiivista kuuntelua sekä tukea antavaa, voimavara- ja ratkaisukeskeistä keskustelua. Opiskelija toimii ennaltaehkäisevästi mielenterveyttä edistäen ja huomioi työssään haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan.

Opiskelija tunnistaa ympäristön (fyysinen ja psykososiaalinen ympäristö) vaikutuksen kuntoutujan toimintakykyyn. Opiskelija
hyödyntää kuntoutujan sosiaalista verkostoa ja tukee kuntoutujaa osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan kuten esim. työ-, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan. Opiskelija tunnistaa kaltoin kohtelun eri muotoja ja saa valmiuksia näissä tilanteissa toimimiseen tapauskuvausten pohjalta.

Opiskelija ymmärtää voimaantumisen käsitteenä ja kuntoutustyötä ohjaavana toimintatapana sekä tunnistaa syrjäytymisriskit ja toiminnallaan ehkäisee kuntoutujan syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Kuntoutujan palvelutilanne, vieras kieli Opiskelija perehtyy monikulttuurisuuden haasteisiin ja voimavaroihin ja soveltaa tietoaan kuntoutusprosessissa.
Työelämässä toimiminen Opiskelija opiskelee englannin kielen kuntoutusalan sanastoa ja harjoittelee palvelutilanteessa toimimista.

Opiskelija ymmärtää työehtosopimuksen ja työsopimuksen merkityksen ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija laatii työnhaun asiakirjoja.

Opiskelija tietää hoiva-alan yrittäjyyden piirteet,
saa valmiuksia oman osaamisen tuotteistamiseen ja toimii sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti.

Opiskelija tietää työsuojeluorganisaation tehtävät
tunnistaa työpaikkaväkivallan merkit ja osaa toimia ammatillisesti näissä tilanteissa. Hän tunnistaa työilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä, stressin ja uupumuksen merkkejä ja harjaantuu käyttämään voimavaroja työssäjaksamiseen (psyykkinen työsuojelu ja työnohjaus).

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee toimintakokonaisuuden alussa oppimisen tavoitteet ja sisällöt sekä siihen liittyvät oppimistehtävät aikatauluineen ja opintokokonaisuuden arvioinnin.

Tässä toimintakokonaisuudessa opettajat ohjaavat ja arvioivat terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden ja elämänhallinnan edistämiseen liittyvää oppimista ja osaamista. Opettajat ohjaavat opiskelijoita oppimistehtävien ja harjoitusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opintoihin sisältyy myös opintokäyntejä sosiaali- ja terveysalan järjestöihin sekä mahdollisuuksien mukaan teemapäivien järjestämistä esim. Omaishoitajien liiton kanssa.

Arvioinnissa käytetään opiskelijan itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan antamaa suullista ja kirjallista palautetta annettujen tehtävien suorittamisesta ja opintojen etenemisestä.

Opettajat ohjaavat erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan mm. eTaitoon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Työssäoppimisjaksolla (kuusi viikkoa) opiskelija toimii kuntoutujalähtöisesti kuntouttavaa työotetta käyttäen. Työpaikkaohjaa ja opettaja antavat rakentavaa palautetta opiskelijalle toiminnasta ja sen kirjallisesta raportoinnista. Jakson viimeisen kolmen viikon aikana opiskelijat osoittavat osaamisensa ammattiosaamisen näytössä.

Muuta tietoa