1.1 Ammattialan kuvaus

Teknisen suunnittelun alan tuotoksia näemme kaikkialla yhteiskunnassa. Alan ammattilaiset tuottavat malleja, suunnitelmia ja dokumentteja, joiden avulla voidaan rakentaa uusia sekä ylläpitää ja saneerata olemassa olevia rakennus-, LVI-, sähkö-, kone-, ja infra-alan tuotteita. Pääkaupunkiseudulle ominaista ovat monialaiset kansainväliset suunnittelu- ja rakennutta-mispalveluja tarjoavat yritykset, joista useampi pystyy tarjoamaan myös kokonaisvaltaista elinkaarisuunnittelua. Erityisiä rakennuskohteita ovat liikekeskukset sekä raideliikenne; rai-tiovaunu, metro ja juna, sekä maanalainen rakentaminen ja vesirakentaminen. Rakennuskan-nan takia korjausrakentamista on paljon, joista erityisiä kohteita ovat käyttötarkoituksen muutokset esim. teollisuuskiinteistöjen muuttaminen asuinkäyttöön. Piirustuksia ja julkaisuja tuotetaan valtion, kaupunkien ja kuntien organisaatioissa sekä yksityisissä rakennus-, LVI-, sähkö-, kone- ja infra-alan yrityksissä.

Tekninen suunnittelu kehittyy nykyteknologian myötä, mikä vaatii laaja-alaista osaamista ja elinikäisen oppimisen taitoja. Tehtäväkentän lähtökohtana on saada aikaan ihmisen elinym-päristöä ja elinehtoja parantavaa rakentamista ja ympäristöystävällisiä teknisiä suunnitelmia. Suunnittelualan yritys- ja liiketoiminnassa korostuvat asiakaskeskeisyys, kannattavuus, tuot-tavuus, palvelujen ja tuotteiden korkea laatu sekä ammattitaidon ja toisen työn arvostaminen, vastuu henkilöstön kehittämisestä ja hyvinvoinnista sekä ekologinen ja yhteiskunnallinen vastuu.

Uudistuva työelämä vaatii vastuullisuuden ohella työhön sitoutumista sekä työ- ja toiminta-kykyisyyttä. Työ on tiimityötä ja yhdessä tekemistä, joka vaatii sosiaalista kyvykkyyttä. Tuo-tantoprosessin tiedonkulku paranee ja virheet vähenevät, kun perinteisestä suunnittelusta siirrytään tietomallipohjaiseen tiedonsiirtoon. Sen avulla hallitaan entistä paremmin tuottei-den koko elinkaaren aikana tarvittavat tiedot. Täyden hyödyn saaminen tietomallintamisesta edellyttää, että suunnittelualan kaikki osapuolet tiedostavat sen edut ja osallistuvat sen kehit-tämiseen.

Suunnitteluassistentin työ on osa teknisen suunnittelun alan laajaa ja monipuolista tehtävä-kenttää. Suunnitteluassistentti työskentelee aina muiden alaan liittyvien työntekijöiden kans-sa. Ammatti edellyttää yhteistyökykyä, kokonaisvaltaista näkemystä, vastuullista ja itsenäistä työskentelykykyä, hahmotuskykyä, työn suunnittelu- ja järjestelytaitoa, johdonmukaisuutta ja pitkäjännitteisyyttä, valmiutta ammattitaidon ylläpitämiseen sekä halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Suunnitteluassistentti hyödyntää kielitaitoaan kansainvälisissä ja monikult-tuurisissa työympäristöissä.

Suunnitteluassistentti on henkilö, joka kokoaa ja tuottaa ryhmän suunnitteludokumentteja, jotka mahdollistavat tuotteen kulun raaka-aineista asiakkaan käyttöön kaikkine käyttö- ja huolto-ohjeineen. Hän huolehtii siitä, että oikeat dokumentit ovat saatavilla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Suunnitteluassistentti osaa myös erilaisia toimistotehtäviä ja asiakaspalvelua sekä osallistuu laitteiden ja ohjelmien ylläpitoon. Hän on työhönsä motivoitunut ja toimii joustavasti sekä innovatiivisesti uusissa ja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Suunnitteluassistentit toimivat yksityisissä, kaupunkien ja kuntien sekä valtion suunnittelu-toimistoissa piirtäjinä, suunnitteluavustajina, dokumentoijina, mallintajina, projektisihteerei-nä ja nuorempina suunnittelijoina. He työskentelevät myös rakennus-, LVI-, ¬sähkö- ja kone- ja infra-alan piirustuksia ja julkaisuja tuottavissa tai käyttävissä yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä.