4.1.2 Tekninen suunnittelu 35 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii teknisen piirtämisen säännöt ja eri suunnittelualojen piirustuksissa käytettävät piirustusmerkit. Opiskelija lukee eri alojen suunnitelma-asiakirjoja ja piirtää käsin yksinkertaisia kappaleita ja niiden leikkauksia. Opiskelija työskentelee tietokoneella ja käyttää eri cad-ohjelmia laatimalla suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja.

Työskennellessään opiskelija oppii lukemaan, vertailemaan ja laatimaan määräysten mukaisia rakennus-, lvis-, infra- ja kone-suunnittelun suunnitelma-asiakirjoja.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään
 • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä
 • lukea ja tulkita lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja
 • lukea eri suunnittelualojen suunnitelma-asiakirjoja ja ver-tailla niitä
 • laatia annettujen lähtötietojen perusteella projektiot ja leikkaukset
 • laatia suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja, joista tuottaa piirustuksia ja asiakirjoja noudattaen lainsäädäntöä, viran-omaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita
 • liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit
  laatia tulosteet
 • toimia suunnitteluprosessin mukaan sekä tallentaa ja arkistoida työnsä asiakkaan vaatimalla tavalla
 • keskustella, välittää ja vaihtaa tietoja eri suunnittelualojen ammattilaisten kanssa
 • arvioida omaa työsuoritustaan
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito.
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan 1. jaksossa lähiopetustunneilla op-pilaitoksessa sekä yritysvierailuilla eri teknisten alojen suun-nittelutoimistoissa tai yritysesittelyissä oppilaitoksessa. Opet-taja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut tehtävät aikatauluja noudattaen.

Opiskelija laatii suunnitelma-asiakirjoja rakennusosista ja lait-teista, jotka liittyvät projektityönä laadittavaan pientalon pää-piirustukseen.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkko-materiaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja val-miit työt esitellään ryhmälle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Arkielämän TVT 1 osp,
työelämän englanti 2 osp,
arkielämän matematiikka 1 osp,
opiskelutaidot 2 osp,
työelämän viestintä ja vuorovaikutus 2 osp,
yhteiskuntataidot 1 osp,
työelämätai-dot 1 osp,
tieto- ja viestintätekniikka 3 osp
Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti kappaleiden kolmiulottei-nen hahmotuskyky ja projektioiden sekä leikkauskuvien piir-täminen. Tutkinnon osassa tehdään projektityönä pientalon pääpiirustukset, josta laaditaan määräysten mukaiset raken-nuslupakuvat.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien vält-täminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttämi-nen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: huomaa poikkeamat lähtö-tiedoissa ja osaa kysyä ohjausta asian ratkaisemiseksi, oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehi-tyksen mukaisten arvojen noudattaminen, työskentelyaikojen noudattaminen

Yrittäjyys Tutustutaan alan työpaikkoihin ja aloitetaan ammatillisen ver-koston luominen. Ymmärretään projektin aikataulu ja ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi