Tutkinnon osan arviointi

TIETOMALLINTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Tutkinnon osan arviointi
Ammattiosaamisen näyttö Tietomallin tekeminen, tietosisällön tuottaminen ja lisäys malliin sekä tietomallintamisen dokumenttien tuottaminen ja tallentami-nen haluttuun tiedostomuotoon alan suunnittelutoimistossa. Näyttö suoritetaan työssäoppimispaikalla.

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulu-tuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työ-tä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnil-la.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa opiskelija työskentelee suunnittelutoimistossa ja toimii suunnitteluryhmän jäsenenä.