Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKO-KONAISUUTEEN:

KONESUUNNITTELUN SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT JA MALLINNUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Piirustuksien ja mallien lukeminen ja ymmärtäminen Opiskelija lukee ja vertailee erilaisia konepiirustuksia keskustellen ryhmänsä kanssa.
Koneiden toimintaperiaatteet Opiskelija ymmärtää tavallisimpien koneiden toimintaperiaatteet ja liitostavat. Hän perehtyy yleisimpiin materiaaleihin, valmistusmenetelmiin ja komponentteihin sekä lujuusopin ja mekaniikan perusteisiin.
Koneteknisten piirustusten laatiminen Opiskelija laatii työvaihe-, osa-, kokoonpano- ja levityspiirustuksia, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti. Hän liittää piirustuksiin kaavioita, leikkaus- ja detalji-kuvia.
Suunnitelmien havainnollistaminen Opiskelija lisää dokumentteihin valmistusta ohjaavia merkintöjä, esim. pintamerkit, hitsausmerkit, mittatoleranssit ja geometriset toleranssit, sekä merkitsee osaluetteloon raaka-aine ja materiaali tiedot.
Loppudokumenttien tulostaminen ja arkistointi Opiskelija laatii tulosteet ja tallentaa dokumentit oikeaan tallennusmuotoon

Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa alan termejä käyttäen sekä esittelee työnsä muulle ryhmälle ja opettajalle.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää konesuunnittelun suunnitelma-asiakirjat ja mallinnuksen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa erilaisten konepiirustusten tulkintaa, tavallisimpien koneiden toimintaperiaatteiden ja liitostapojen ymmärtämistä sekä konepiirustusten laatimista ja niissä tarvittavaa tiedonhankintaa ja ohjelmistojen käyttöä.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa asiakirjat muille opiskelijoille ja opettajalle. Muut opiskelijat ja opettaja antavat ohjaavaa palautetta ja töistä keskustellaan yhdessä. Opiskelija arvioi tulosteiden ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

KONEAUTOMAATIO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Koneiden yleisimmät toimintaperiaatteet Opiskelija perehtyy yleisimpiin koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteisiin.
Laiteautomaation suunnitelma-asiakirjojen laatiminen Opiskelija laatii laiteautomaation suunnitelma-asiakirjoja esim. sähkö-, hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavioita ja tuotemalleja, noudattaen lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä, normeja, laatuvaatimuksia ja ohjeita, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Dokumenttiluettelon laatiminen Opiskelija lisää dokumentteihin täydentävät merkinnät ja laatii dokumenttiluettelon, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Loppudokumenttien tulostaminen ja arkistointi Opiskelija laatii tulosteet ja tallentaa dokumentit oikeaan tallennusmuotoon

Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa alan termejä käyttäen sekä esittelee työnsä muulle ryhmälle ja opettajalle.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää koneautomaation tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa tavallisimpien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä sekä laiteautomaation suunnitelma-asiakirjojen laatimista ja niissä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa asiakirjat muille opiskelijoille ja opettajalle. Muut opiskelijat ja opettaja antavat ohjaavaa palautetta ja töistä keskustellaan yhdessä. Opiskelija arvioi tulosteiden ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

LAITOSSUUNNITELMAT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tehdas- ja tuotantorakennusten suunnitelma-asiakirjojen laatiminen Opiskelija laatii tehdas- ja tuotantorakennusten suunnitelma-asiakirjoja sekä kone-, sähkö- ja LVI-teknisiä suunnitelma-asiakirjoja, esim. työvaihe-, osa-, levitys-, kokoonpano- ja laitesijoituspiirustuksia sekä malleja, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.
Loppudokumenttien tulostaminen ja arkistointi Opiskelija liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja selventävät merkinnät sekä laatii tulosteet ja arkistoi ne, osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla ja osin itsenäisesti.

Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa alan termejä käyttäen sekä esittelee työnsä muulle ryhmälle ja opettajalle.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittää laitossuunnitelmien tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa tehdas- ja tuotantorakennusten suunnitelma-asiakirjojen laatimista ja niissä tarvittavaa tiedonhankintaa.

Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa asiakirjat muille opiskelijoille ja opettajalle. Muut opiskelijat ja opettaja antavat ohjaavaa palautetta ja töistä keskustellaan yhdessä. Opiskelija arvioi tulosteiden ulkoasua yhdessä opettajan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa

TYÖSKENTELY SUUNNITTELUTOIMISTOSSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimispaikan hakeminen Opiskelija etsii alan työssäoppimispaikkaa oman ja opettajan verkoston avulla.
Työskentely suunnittelutoimistossa Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan yrityksen toimintatapaan ja työtehtäviin.

Opiskelija syventää taitojaan työssäoppimispaikalla laatien esim. valmistusta, käyttöä ja huoltoa palvelevia kone-, sähkö- ja LVI-teknisiä suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja eri suunnittelualojen ohjelmilla.

Opiskelija hoitaa projektin projektipankkia tai muuta projektitietojärjestelmää.

Työssään hän huolehtii tietoturvallisuudesta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työyhteisön sovittuja sääntöjä ja ohjeita. Opiskelija huolehtii työkyvystään ja ottaa huomioon yrityksen toimintatavat, kulttuurin ja organisaatiorakenteen.

Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa keskustellen asioista käyttäen alan ammattitermejä.

Työssäoppimispaikkojen esittely Opiskelija esittelee työssäoppimispaikan, tehdyt työt ja opitut asiat muulle ryhmälle oppilaitoksessa, palattuaan työssäoppimisjaksolta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työssäoppimispaikalla aloituspalaverissa opettaja esittää työssäoppimisen tavoitteet ja työpaikkaohjaaja sisällön yrityksen työtilanteen mukaan. Opettaja kertoo näytöstä ja sen merkityksen jakson arvioinnissa.

Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työpaikan sääntöihin, toimitapoihin ja organisaatiorakenteeseen. Opettaja ohjaa opiskelijaa asioiden selvittämisessä sekä olemaan aktiivinen ja oma-aloitteinen.

Opiskelija toimii osana työyhteisöä, keskustellen jatkuvasti töiden edistymisestä ja työn jäljestä työpaikkaohjaajan ja muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee tekemiään töitään ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuiko työ saatujen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat rakentavaa palautetta.

Muuta tietoa