Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ELEMENTTIRAKENTAMISEN ASIAKIRJAT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elementtirakentamisen tietosisällön tulkitseminen Opiskelija tutustuu yleisimpiin elementtijärjestelmiin ja eri elementtityyppien käyttökohteisiin lähiopetustunneilla opettajan ohjaamana verkkomateriaalin avulla tai opettajan järjestämillä tapahtumilla esim. tutustumiskäynti elementtitehtaalle, työmaakäynti tai alan näyttely.
Suunnitelma-asiakirjan laatiminen Opiskelija ymmärtää moduuliverkon merkityksen suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja laatiessaan.
Opiskelija laatii dokumenttinsa lähtötietoja ja tietomalleja tulkitsemalla viranomaismääräyksiä ja ohjeita noudattaen osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti.

Opiskelija laatii suunnitelma-asiakirjoihin elementti- ja materiaaliluettelot sekä mitoittaa elementit moduuliverkkoon sopiviksi osin opettajan ohjaamana lähiopetustunneilla, osin itsenäisesti.

Asiakirjojen ja piirustusten tallentaminen ja dokumentointi Opiskelija keskustelee, välittää ja vaihtaa tietoja eri suunnittelualojen opettajien kanssa, laatii tulosteet ja piirustusluettelot ohjeiden mukaisesti ja tallentaa työnsä sovitulla tavalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Opettaja esittää elementtirakentamisen suunnitelmien tuottamisen tavoitteet, toteuttamissuunnitelman, harjoitustehtävät aikatauluineen sekä arviointiin vaikuttavat asiat.

Opettaja ohjaa erilaisten elementtijärjestelmien ja eri elementtityyppien käyttökohteiden tulkintaa ja piirustuksien laatimista sekä niissä tarvittavaa tiedonhankintaa lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatiman työnsä ryhmälle ja opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa saaden opettajalta ja ryhmältä ohjaavaa palautetta suunnitelman tarkentamiseen ja piirustusten toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sähköisessä muodossa ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

 Muuta tietoa Elementtirakentamisen asiakirjan laatiminen

TYÖSKENTELY SUUNNITTELUTOIMISTOSSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työssäoppimispaikan hakeminen Opiskelija etsii alan työssäoppimispaikkaa oman ja opettajan verkoston avulla.
Työskentely suunnittelutoimistossa Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan yrityksen toimintatapaan ja työtehtäviin.

Opiskelija syventää taitojaan työssäoppimispaikalla laatien elementtirakenteiden suunnitelma-asiakirjoja, esim. kaavioita, elementtien taso-, mitta- ja liitosdetaljipiirustuksia ja tietomalleja oikeita piirustusmerkintöjä ja esitystapoja käyttäen suunnittelualan ohjelmalla.

Työssään hän huolehtii tietoturvallisuudesta, noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja työyhteisön sovittuja sääntöjä ja ohjeita. Opiskelija huolehtii työkyvystään ja ottaa huomioon yrityksen toimintatavat, kulttuurin ja organisaatiorakenteen.

Opiskelija toimii vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa keskustellen asioista käyttäen alan ammattitermejä

Työssäoppimispaikkojen esittely Opiskelija esittelee työssäoppimispaikan, tehdyt työt ja opitut asiat muulle ryhmälle oppilaitoksessa, palattuaan työssäoppimisjaksolta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi  Työssäoppimispaikalla aloituspalaverissa opettaja esittää työssäoppimisen tavoitteet ja työpaikkaohjaaja sisällön yrityksen työtilanteen mukaan. Opettaja kertoo näytöstä ja sen merkityksen jakson arvioinnissa.

Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa perehtymään työpaikan sääntöihin, toimitapoihin ja organisaatiorakenteeseen. Opettaja ohjaa opiskelijaa asioiden selvittämisessä sekä olemaan aktiivinen ja oma-aloitteinen.

Opiskelija toimii osana työyhteisöä, keskustellen jatkuvasti töiden edistymisestä ja työn jäljestä työpaikkaohjaajan ja muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Opiskelija saa jatkuvaa palautetta edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee tekemiään töitään ohjaavalle opettajalle työssäoppimispaikalla ja arvioi, toteutuiko työ saatujen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja ja työpaikkaohjaaja antavat rakentavaa palautetta.

 Muuta tietoa