4.2.6 Teräsrakentamisen suunitelmien tuottaminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii ymmärtämään rakenteiden statiikkaa sekä tulkitsemaan teräsrakentamisen materiaaleja ja yleisimpiä teräsprofiileja.

Opiskelija laatii oikeiden piirustusmerkintöjen, esitystapojen ja viranomaismääräysten mukaisia teräsrakentamisen suunnitelma-asiakirjoja, tietomalleja ja kokoonpanoja tulkitsemalla lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja.
Opiskelija laatii osa- ja materiaaliluetteloita ja liittää asiakirjoihin tarvittavat taulukot ja tekstit.

Työskennellessään opiskelija huomio teräsrakentamisen perusominaisuudet.

Opiskelija laatii ohjeiden mukaiset tulosteet ja tallentaa työnsä sovitulla tavalla.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osassa opiskelija osaa

  • hakea ja kerätä lähtötiedot työtehtäväänsä
  • lukea ja tulkita lähtötietosuunnitelmia ja tietomalleja
  • laatia suunnitelma-asiakirjoja, esim. teräsrakenteiden osa-, kokoonpano- ja liitosdetaljipiirustuksia, tietomalleja ja -kokoonpanoja, oikeita piirustusmerkintöjä ja esitystapoja käyttäen
  • laatia osa- ja materiaaliluetteloita ja liittää suunnitelma-asiakirjoihin taulukot ja tekstit
  • laatia tulosteet ja piirustusluettelot
  • teräsrakentamisen materiaalit ja yleisimmät profiilit, liitostavat sekä palosuojauksen ja korroosion eston periaatteet
  • huomioida omassa työssään rakenteiden statiikan perusteet
  • esitellä työnsä suunnittelijalle ja asiakkaalle
  • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavanomaisten Cad-ohjelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työssäoppimalla alan suunnittelutoimistossa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vastuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtävät aikatauluja noudattaen.

Suunnitelmien laadinnassa käytetään alan tietokoneohjelmia noudattaen alan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Suunnitelma-asiakirjoja ja tietomalleja laaditaan yksin sekä ryhmissä ja valmiit työt esitellään ryhmälle. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmän vetäjä.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista 13 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti teräsrakenteiden liitostavat sekä palosuojauksen ja korroosion eston periaatteiden ymmärtäminen.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kautta. Projektin aikataulujen ymmärtäminen ja oman ajankäytön suunnittelun merkitys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi