4.2.10 CAD/CAM-tekniikan hyödyntäminen 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tekee kappaleista työpiirustuksia tai hyödyntää valmiita CAD-ohjelmilla tehtyjä työpiirustuksia CAM-ohjelmassa ja tekee kappaleiden valmistamiseen tarvit-tavat työstöradat ohjelmointia varten. Opiskelija hallitsee eri ohjelmointitavat ja tekee ohjelmia erilaisilla työtavoilla (esim. polttoleikkaus, sorvaus tai jyrsintä) valmistettaville kappaleil-le. Opiskelija siirtää ohjelman työstökoneelle ja hallitsee oh-jelman simuloinnin sekä testauksen.

Opiskelija hyödyntää matemaattisia taitojaan ongelmien rat-kaisemiseksi. Hän luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatus-sa muodossa.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • työstöratojen tekemisen CAM-ohjelman avulla
 • hyödyntää CAD-ohjelmilla tehtyjä työpiirustuksia CAM-ohjelmassa sekä tehdä työstöradat ohjelmointia varten
 • tehdä ohjelman polttoleikattavalle, sorvattavalle ja jyrsit-tävälle kappaleelle käyttäen ohjeellisia työstöarvoja
 • tehdä ohjelman kappaleelle, jossa on 3D-pintoja, tai ohjel-man särmättävälle kappaleelle tai ohjelman nakertamalla valmistettavalle kappaleelle
 • numeerisen ohjauksen periaatteen ja toimintatavan sekä hallita koordinaatiston
 • absoluuttisen ja suhteellisen ohjelmoinnin
 • ohjelman siirron työstökoneelle ja ohjelman simuloinnin sekä testauksen
 • työstöjärjestyksen ja työkalujen valinnan sekä työstöjär-jestyksen vaikutuksen pikaliikkeisiin
 • muodon vaikutuksen työkalujen valintaan
 • numeerisen ohjelman lukemisen ja korjausten tekemisen
 • trigonometriset funktiot (sin, cos ja tan) ja kolmion kul-mien ja sivun pituuksien laskemisen sekä Pythagoraan lau-sekkeen käytön
 • luovuttaa työnsä sovitulla tavalla ja tilatussa muodossa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita tavan-omaisten Cad-ohjelmien käyttö.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan työssäoppimalla alan suunnittelu-toimistoissa. Opettaja ohjaa opiskelijoita itsenäiseen ja vas-tuulliseen työtapaan, jossa opiskelija tekee annetut työtehtä-vät aikatauluja noudattaen.

Tutkinnon osassa hyödynnetään CAD-ohjelmalla tehtyjä työ-piirustuksia CAM-ohjelmassa ja tehdään työstöradat ohjel-mointia varten erilaisilla työstötavoilla valmistettaville kappa-leille. Valmiit ohjelmat siirretään työstökoneelle ja tehdään tarvittavat työkalu- ja työstöjärjestysvalinnat ohjelman toi-mimisen ja oikeanlaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Ohjelmien laadinnassa esiin tulevat matemaattiset ongelmat ratkaistaan trigonometristen funktioiden avulla ja käytetään ohjeellisia työstöarvoja. Työn perustana olevan tiedon han-kinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan jatkuvasti sähköiseen muotoon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opinnot oppilaitoksessa kone- ja metallitekniikan opinnoissa
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osaan liittyy oleellisesti matemaattinen osaaminen ja ohjelmien tekeminen sekä erilaisten työstötapojen tunte-mus.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen.

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Ammatillinen verkosto laajenee työssäoppimispaikkojen kaut-ta. Ymmärretään projektin aikataulu ja oman ajan käytön suunnittelun tärkeys.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi